Gjuhë dhe letërsi maqedone - Cikli I - 2013

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2013
Fakulteti
Филолошки
Programi studimor
Македонски јазик и книжевност
Drejtimi
Наставна
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjM101 O Фонологија на СМЈ 1 5
FGjM102 O Старословенски јазик 1 5
FGjM103 O Правопис и правоговор на СМЈ 1 3
FGjM104 O Општа лингвистика 1 4
FGjM105 O Теорија на книжевноста 1 4
FGjM106 O Народна книжевност 1 3
LPA002 Z Англиски јазик 1 3
LPS101 Z Албански јазик 1 3
LPF003 Z Вовед во книжевноста1 3
  Z Антропологија 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjM201 O Фонологија на СМЈ 2 5
FGjM202 O Старословенски јазик 2 5
FGjM203 O Правопис и правоговор на СМЈ 2 3
FGjM204 O Општа лингвистика 2 4
FGjM205 O Теорија на книжевноста 2 4
FGjM206 O Народна книжевност 2 3
LPA102 Z Англиски јазик 2 3
LPS202 Z Албански јазик 2 3
FGjM2Z1 Z Вовед во книжевноста 2 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjM301 O Морфологија на СМЈ 1 5
FGjM302 O Лексикологија на СМЈ 5
FGjM303 O Македонска средновековна книжевност 1 4
FGjM304 O Македонска книжевност 19. век 1 5
  O Педагогија со дидактика 4
LPA202 Z Англиски јазик 3 3
LPS301 Z Албански јазик 3 3
FGjM3Z1 Z Балканистика 3
FGjM3Z2 Z Еден словенски јазик (српски, хрватски, руски јазик) 1 3
FGjM3Z3 Z Основи на лекторирањето 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjM401 O Морфологија на СМЈ 2 5
FGjM402 O Зборообразувањето во СМЈ 4
FGjM403 O Македонска средновековна книжевност 2 4
FGjM404 O Македонска книжевност 19. век 2 5
  O Образовна психологија 4
FGjM4Z1 Z Историја на културата на почвата на Македонија 3
FGjM4Z2 Z Балканска култура и цивилизација 3
FGjM4Z3 Z Фразеологија на СМЈ 3
FGjM4Z4 Z Еден словенски јазик (српски, хрватски, руски јазик) 1 3
    Еден изборен предмет од лист. слоб. изборни предм. 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjM501 O Синтакса на СМЈ 1 5
FGjM502 O Историска граматика на МЈ 1 5
FGjM503 O Македонска книжевност 20. век 1 5
FGjM504 O Методика на наставата по македонски јазик 5
FGjM5Z1 Z Креативно пишување, изразно читање и рецитирање 3
  Z Образовна информациона технологија 1 3
FGjM5Z2 Z Социолингвистика 3
FGjM5Z3 Z Споредбена граматика на словенските јазици 3
    Студентот избира 2 изб. предм. листата на слоб. изб. пр. 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjM601 O Синтакса на СМЈ 2 5
FGjM602 O Историска граматика на МЈ 2 4
FGjM603 O Македонска книжевност 20. век 2 4
FGjM604 O Линвостилистика 3
FGjM605 O Методика на наставата по македонската книженост 4
FGjM6Z1 Z Интеркултурна и педагошка комуникација 3
  Z Образовна информациона технологија 2 3
FGjM6Z2 Z Психолигвистика 3
FGjM6Z3 Z Книжевност за деца 3
  Z Студентот избира 2 изб. предм. листата на слоб. изб. пр. 3
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjM701 O Дијалектологија на МЈ 1 5
FGjM702 O Практика во наставата по МЈ 5
FGjM703 O Современи јужнословенски книжевности 1 5
FGjM704 O Светска книжевност 1 4
FGjM7Z1 Z Историја на МЈ 1 3
FGjM7Z2 Z Медиумска култура 3
FGjM7Z3 Z Ономастика 3
FGjM7Z4 Z Рационализам и просветителство 3
FGjM7Z5 Z Македонска драма и театар 3
  Z Еден изборен предмет од листата слоб. изборни предм. 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FGjM701 O Дијалектологија на МЈ 2 4
FGjM702 O Практика во наставата по МК 4
FGjM703 O Современи јужнословенски книжевности 2 3
FGjM704 O Светска книжевност 1 3
  O Дипломска работа 10
FGjM8Z1 Z Историја на МЈ 2 2
FGjM8Z2 Z Методологија на научната работа 2
  Z Образовен систем и нормативно-правна регулатива 2
FGJA1ZPT Z Семантика 2
FGjM8Z4   Македонска модерна/постмодерна 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti