Pedagogji Profesionale - Cikli I - 2012

 

PLANPROGRAMI NË CIKLIN E PARË

 
Viti
2012
Fakulteti
FILOZOFIK
Programi studimor
PEDAGOGJI
Drejtimi
  KLASOR
 
Semestri
I
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK001 O Hyrje në pedagogji 6
LPP001 O Hyrje në psikologji I 5
LPE002 O Filozofi 4
FFKOO2 O Historia e përgjithshme e pedagogjisë 5
FFPS006 Z Gjuhë shqipe 3
LPA005 Z Gjuhë angleze I 3
LPS003 Z Sociologjia e arsimit 4
FK0Z3 Z Kultura e mediumever 3
LPE004 Z Logjikë 3
 
Semestri
II
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK101 O Pedagogji e përgjithshme 6
LPP101 O Hyrje në psikologji II 5
LPE103 O Antropologji 5
FFK002 O Komunikologjia pedagogjike 5
FFK102 O Historia nacionale e pedagogjisë 4
LPA105 Z Gjuhë angleze II 3
LPM07 Z Gjuhë maqedone 3
LPS009 Z Letërsi për fëmijë 3
FFKO34 Z Pedagogji sociale 3
 
Semestri
III
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK008 O Didaktika I                7
FFK004 O Teoritë e edukatës 7
FFK201 O Pedagogjia parashkollore I 5
FFK007 O Tendencat bashkëkohore në arsim 5
FFK0Z4 Z Didaktika e punës me nxënës të talentuar                     3
LPP201 Z Psikologjia zhvillimore                          3
FFK0Z1 Z Higjiena shkollore 3
FFK0Z7 Z Vështirësitë në mësim 3
 
Semestri
IV
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK108 O Didaktika II                      6
FFK004 O Pedagogjia familjare 5
FFK301 O Pedagogjia parashkollore II 5
FFK005 O Pedagogjia speciale 4
LPP301 Z Psikologjia pedagogjike 3
FFK0Z8 Z Etika pedagogjike 3
FFK0Z5 Z Lojërat fëmijërore dhe zhvillimi i krijimtarisë 3
LPB107 Z Arsimimi ekologjik 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
V
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK009 O Sistemet arsimore I 5
FFK010 O Metodologjia e hulumtimeve pedagogjike 5
FFK208 O Dokimologji 4
FFK011 O Metodika e punës edukative   4
FFK012 O Andragogji 4
FFK1Z2 Z Didaktika e mësimit me nxënës me nevoja të posaçme 3
FFK0ZB Z Bazat e mësimdhënies në shkencat natyrore 3
FFK0ZG Z Dizajni pedagogjik 3
FFK1ZA Z Ekonomia e arsimit 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VI
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK109 O Sistemet arsimore II 4
FFK401 O Pedagogjia shkollore 4
FFK110 O Statistika pedagogjike 4
FFK112 O Didaktika andragogjike 3
FFK014 O Këshillim dhe orientim 3
FFK408 O Didaktika e regjioneve gjuhësore me praktikë pedagogjike 4
FFK0Z8 Z TKI në mësimdhënie 3
FFK1Z2 Z Racionalizimi pedagogjik 3
FFK106 Z Pedagogjia e kohës së lirë 3
FFK0ZC Z Idetë dhe shkollat alternative pedagogjike 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK015 O Menaxhimi i arsimit 5
FFK2Z4 O Metodika e punës së pedagogut të shkollës me praktikë pedag. 7
FFK508 O Didaktika e fushës shoqërore me praktikë pedagogjike 5
FFK013 O Legjislacioni i arsimit 5
FFK035 Z Bashkëpunimi në mes familjes dhe instit. edukativo-arsimore 3
FFK01Z3 Z Arsimimi multikulturor 3
FFK0Z6 Z Planifikimi dhe evaluimi 3
FFK3Z4 Z Didaktika e punës në klasë të kombinuara 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
 
Semestri
VIII
Kodi
Statusi O/Z
Emri i lëndës
ECTS
FFK212 O Mësimi gjatë gjithë jetës 4
FFK308 O Teknologjia arsimore 3
FFK508 O Didaktika e fushës natyrore-shkencore me praktikë pedagogjike 3
FFK0ZE O Demokratizimi i shkollës 3
FFK116 O Stazhi pedagogjik 1
  O Punim diplome 5
FFK209 Z Politika arsimore 3
FFK0Z^ Z Historia e arsimit shqiptar 3
FFK1Z7 Z Modele të mësimit kreativ 3
FFK02Z7 Z Metodat interaktive në mësim 3
  OP Lëndë zgjedhore nga lista e lëndëve të lira 2
  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të