Arkitekturë

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FAKULTETI  I SHKENCAVE TE ZBATUARA
ФАКУЛТЕТ: ФАКУЛТЕТ НА ПРИМЕНЕТНИ НАУКИ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Архитектура

Programi

Arkitekure

Научно подрачје

Архитектура

Sfera shkencore

Arkitekture

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

 

 

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Ba~elor-Bsc po arhitektura“  

„Bachelor-Bsc i Arkiteturës“

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Demonstrim i njohurive nga drejtimet e ndryshme nga arkitektura, njohuri teorike nga lëmia e materijaleve ndërtimore dhe projektimi
 • Demonstron jnohuri nga 3D projektimi dhe dizajnimi i hapësirës
 •  Demonstrim i njohurive nga lëmia e sistemeve konstruktive, funkcionit dhe organizimit të hapësirës, ,
 • Demonstrim i njohurive për zghidhje të problemeve dhe implementim të funkcionalitetit, racionalitetit dhe estetikës së hapësirës.

 

 • Демонстрира знаење и разбирање за различните насоки од архитектурата,теореските знаења од областана градежните материјали, и проектирањето,
 • Демонстрира знаење и разбирање за 3D пројектирање и дизајнирање на просторот
 • Демонстрира знаење и разбирање од областа на конструктивните системи, функцијата и организацијата на просторот,
 • Демонстрира знаење и разбирање за решавање на проблемите и имплементација на фунцкионалноста, рационалноста и естетиката на просторот.

 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Mund te përdorë njohuritë përkatëse nga lëmia e projektimit dhe të njëejtat ti realizojë në jetën reale dhe praktikën profesionale,
 • Mund të dijagnostifikojë problem dhe implementojë zgjidhje të ndryshme nga lëmia e projektimit të hapësirës
 • Mund të punoje projekte individuale dhe kolektive të cilat nga natyra mund të jenë shkencoro-hulumtuese dhe zhvillimore,
 • Mund te bëjë detyra menaxheriale, organizative dhe operacionale nga lëmi të ndryshme nga arkitektura

 

 • Може да ги употреби соодветните знаења од областа на пројектирањето и истите да ги реализира во реалниот живот и во професионалната пракса,
 • Може да диагностифицира проблеми и имплементира различни решенија во областа на проектирањето на просторот,
 •  Може да работи индивидуални пројекти или во група кои по природа можат да бидат: научно-истражувачки и развојни,
 • Може да прави менаџерски, организациони и операционални задачи на различните области на архитектурата.

 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Mund të prezentojë njohuri profesionale për arkitekturën,
 • Mund te bartë njohuritë në mënyrë adekuate si kontekst edukativo arsimor ashtu edhe në kontekst praktik dhe shkencor,
 • Mund të prezentojë në mënyrë profesionale kompani apo institucione nga sfera teknike,
 • Може да презентира стручни знаења за архитектурата,
 • Може да ги пренесува своите знаења и сваќања на соодветен начин како во контекст на едукативно-образовно така и на практичона-научните институции,
 • Може да претставува професионално компании или институции во техничката сфера,

 

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Demonstron aftësi për vlerësim të përshtatshmërisë së instrumenteve të reja dhe teknikave të reja në lëminë e projektimit dhe dizajnit urban,
 • Demonstron aftësi për komparacione në mes modeleve dhe bëjë vlerësimin për zhvillimin e tyre,
 • Demonstron aftësi për vlerësim dhe notim të kualitetit, 
 • Demonstron aftësi për nxjerrje te konkluzave në mënyrë të pavarur gjatë punës së timeve interdisciplinare.

 

 • Покажува способност за вреднување на прилагоденоста на новите инструменти и техники во областа на проектирает и урбаниот дизајн,
 • Покажува способност да направи компарација имзеѓу моделите и да врши вреднување за нивниот развој,
 • Покажува способност да направи вреднување и градирање на квалитетот, 
 • Покажува способност за изведување на заклучоците на независен начин приработа на интердисциплинарните екипи

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Demonstron aftësi të zhvilluara për ndjekjen e të arriturave të reja shkencore në lëminë e arkitekturës
 • Demonstron aftësi për menaxhim, udhëheqje të projekteve ne nivele të ndryshme.

 

 • Покажува развиени вештини за следење на научните достигнувања во областа на архитектурата
 • Покажува вештини за менаџирање, управување на различните нивоа на проектот со професионалност,

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

 • Demonstron dituri dhe kupton teoritë dhe drejtimet e ndryshme  nga arkitektura. Njohuritë teorike nga fusha e materialeve ndërtimore, proektim.
 • Demonstron dituri dhe kupton projektimin 3D, projektimin dhe dhe dizajnim te hapesirave
 • Demostron dituri dhe kupton konstruksionet, themelt, funksionin dhe organizimin e hapesires
 • Demonstron dituri dhe mund te zgjidhe problemet nga lemia e funksionit, racionalitetit dhe estetikes ne hapesire.
 • Demonstron dituri dhe kupton zgjidhjen e problemeve dhe implementimin e metodave te ndryshme te projektimit dhe dizajnimit.

 

 • Демонстрира знаење и разбирање за различните насоки  од arhitekturata. Теореските знаења од областа на grade`nite материјали, proektiraweto,
 • Демонстрира знаење и разбирање за 3D пројектирање и dizajnirawe na prostorii
 • Демонстрира знаење и разбирање од областа на konstrktivniot system, temelewe, funkcija i organizacija na prostorot,
 • Демонстрира знаење и разбирање за решавање на проблемите и имплементација на funksionalnosta, racionalnosta i estetskiot duh vo prostorot.
 • Демонстрира продлабочено знаење во апликативните области на arhitekturataкако што е обработка на projekt, detail vo arhitekturata, ekzekucija na projekt, компјутерска анимација итн.

 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 • është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse nga fusha e projektimit dhe konstruktimit të ndertesave disa etazhore, dhe, të njëjtat ti realizojë në jetën reale dhe praktikën profesionale,
 • është në gjendje që të bëjë diagnostifikimin e problemeve dhe implementimin e zgjidhjeve të ndryshme në fushën e projektimit te hapesires
 • është në gjendje që të punojë projekte individuale apo në grupe të cilat për nga natyra mund të jenë: shkencoro-hulumtuese dhe zhvillimore,
 • Është në gjendje të ushtrojë detyra menaxheriale dhe operacionale të fushave te arkitektures, ndertimtarise,

 

 • може да ги употреби соодветните знаења од областа на пројектирање и конструирање на pove]e eta`ni gradbiи, и стите да ги realizira во реалниот живот и во професионалната пракса,
 • може да  диагностифицира проблеми и имплементира различни решенија  во областа на projektirawe na prostorot,
 • може да работи индивидуални пројекти или во група кои по природа можат да бидат: научно-истражувачки и развојни,
 • може да прави менаџеријални, oraginazioni и операционални задачи на различните области на arhitekturata, i in`inerstvoto.

 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për probleme ne arktiekture dhe ndertimtari,
 • Është në gjendje që t’i transmetojë dituritë e veta dhe të kuptuarit në mënyrë përkatëse si në kontekst edukativo-arsimor ashtu edhe në atë praktikе dhe në institucione shkencore,
 • Është në gjendje të reprezentoj profesionalisht kompani ose institucione të sferës teknike.
 • Може да презентира стручно знаење за arhitektura, grade`ni[tvo,
 • Може да ги пренесува своите знаења и сваќања на соодветен начин како во контекст на едукативно-образовно така и на практичниот и на научните институции,
 • Може да репрезентира професионално компании или институции во техничката сфера,

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Manifeston aftësi për vlerësim të përshtatshmërisë të instrumenteve dhe teknikave të reja në fushën e projektimit dhe dizajnit urban,
 • Manifeston aftësi për të bërë krahasimin në mes modeleve të reja dhe të jepë vlerësimin për zhvillimin e tyre,
 • Manifeston aftësi për të bërë vlerësimin dhe gradimin e cilësisë,
 • Manifeston aftësi për nxjerrje të përfundimeve në mënyrë të pavarur, gjatë punës në ekipet interdisciplinare
 • Покажува способност за вреднување на прилагоденоста на новите инструменти и техниките во областа на prektiraweto i  urbaniot dizajn,
 • Покажува способност да направи компарација имзеѓу моделите и да врши вреднување за нивниот развој,
 • Покажува способност да направи вреднување и градирање на квалитетот, 
 • Покажува способност за изведување на заклучоците на независен начин при работа на интердисциплинарните екипи

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 • Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përcjellje të arritjeve shkencore  në fushën e arkitketurës,
 • Manifeston shkathtësi për menaxhimin e projekteve, udhëheqjen e sistemeve të ndryshme te projekteve me profesionalitet,
 • Покажува развиени вештини за следење на научните достигнувања во областа на arhitekturata,
 • Покажува вештини за менаџирање, управување на различните nivoa na projektot со професионалност,

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës, më 23 maj 2018, së
image Në Fakultetin e Kulturës Fizike të Universitetit të Tetovës, më 21 maj 2018, u
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve