Ndërtimtari

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FAKULTETI  I SHKENCAVE TE ZBATUARA
ФАКУЛТЕТ: ФАКУЛТЕТ НА ПРИМЕНЕТНИ НАУКИ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Градежништво

Programi

Ndërtimtari

Научно подрачје

Градежништво

Sfera shkencore

Ndërtimtari

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

 

 

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 •  Demonstrim i njohurive nga drejtimet e ndryshme nga ndertimtaria, njohuri teorike nga lëmia e materijaleve ndërtimore dhe projektimi
 • Demonstron jnohuri nga 3D projektimi I sistemeve konstruktive
 •  Demonstrim i njohurive nga lëmia e sistemeve konstruktive, funkcionit dhe organizimit të objekteve,
 • Demonstrim i njohurive për zghidhje të problemeve dhe implementim të funkcionalitetit, racionalitetit dhe stabilitetit të objekteve.
 • Демонстрира знаење и разбирање за различните насоки од градежништвото,теореските знаења од областана градежните материјали, и проектирањето,
 • Демонстрира знаење и разбирање за 3D пројектирање и дизајнирање на градежни конструктивни системи.
 • Демонстрира знаење и разбирање од областа на конструктивните системи, темели, функцијата и организацијата на објектите,
 • Демонстрира знаење и разбирање за решавање на проблемите и имплементација на фунцкионалноста, рационалноста и стабилноста на објектите.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Mund te përdorë njohuritë përkatëse nga lëmia e projektimit dhe dhe konstruimit të objekteve shumë etazhore dhe të njëjtat ti realizojë në jetën reale dhe praktikën profesionale,
 • Mund të dijagnostifikojë problem dhe implementojë zgjidhje të ndryshme nga lëmia e projektimit;
 • Mund të punoje projekte individuale dhe kolektive të cilat nga natyra mund të jenë shkencoro-hulumtuese dhe zhvillimore,
 • Mund te bëjë detyra menaxheriale, organizative dhe operacionale nga lëmi të ndryshme nga ndërtimtaria
 • Може да ги употреби соодветните знаења од областа на пројектирањето и конструирањето на повеќе етажни градби и истите да ги реализира во реалниот живот и во професионалната пракса,
 • Може да диагностифицира проблеми и имплементира различни решенија во областа на проектирањето,
 • Може да работи индивидуални пројекти или во група кои по природа можат да бидат: научно-истражувачки и развојни,
 • Може да прави менаџерски, организациони и операционални задачи на различните области на градежништвото.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Mund të prezentojë njohuri profesionale për ndertimtarine,
 • Mund te bartë njohuritë në mënyrë adekuate si kontekst edukativo arsimor ashtu edhe në kontekst praktik dhe shkencor,
 • Mund të prezentojë në mënyrë profesionale kompani apo institucione nga sfera teknike,
 • Може да презентира стручни знаења за градежништвото,
 • Може да ги пренесува своите знаења и сваќања на соодветен начин како во контекст на едукативно-образовно така и на практичона-научните институции,
 • Може да претставува професионално компании или институции во техничката сфера,

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Demonstron aftësi për vlerësim të përshtatshmërisë së instrumenteve të reja dhe teknikave të reja në lëminë e projektimit,
 • Demonstron aftësi për komparacione në mes modeleve dhe bëjë vlerësimin për zhvillimin e tyre,
 • Demonstron aftësi për vlerësim dhe notim të kualitetit, 
 • Demonstron aftësi për nxjerrje te konkluzave në mënyrë të pavarur gjatë punës së timeve interdisciplinare
 • Покажува способност за вреднување на прилагоденоста на новите инструменти и техники во областа на проектирањето,
 • Покажува способност да направи компарација меѓу моделите и да врши вреднување за нивниот развој,
 • Покажува способност да направи вреднување и градирање на квалитетот, 
 • Покажува способност за изведување на заклучоците на независен начин приработа на интердисциплинарните екипи

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Demonstron aftësi të zhvilluara për ndjekjen e të arriturave të reja shkencore në lëminë e nertimtarise
 • Demonstron aftësi për menaxhim, udhëheqje të projekteve ne nivele të ndryshme.
 • Покажува развиени вештини за следење на научните достигнувања во областа на градежништвото
 • Покажува вештини за менаџирање, управување на различните нивоа на проектот со професионалност,

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

 
 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 
 

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 
 

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 
 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 

 

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të