Mekatronikë

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FAKULTETI  I SHKENCAVE TE ZBATUARA
ФАКУЛТЕТ: ФАКУЛТЕТ НА ПРИМЕНЕТНИ НАУКИ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Мекатроника

Programi

Mekatronike

Научно подрачје

Мекатроника

Sfera shkencore

Mekatronike

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

3+2

180

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

„Ba~elor-Bsc po mehatronika

„Bachelor-Bsc i Mekatronikës“

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 •  Demonstron dituri dhe kupton teoritë dhe drejtimet e ndryshme  nga mekatronika. Njohuritë teorike nga fusha e materialeve inxhinierike, mekanika, elektroteknika dhe programimi,
 • Demonstron dituri dhe kupton projektimin 3D, projektimin dhe konstruktimin e sistemeve inxhinierike dhe prodhuese,
 • Demostron dituri dhe kupton trajtimet inxhinierike të softuerit dhe të harduerit,
 • Demonstron dituri dhe kupton zgjidhjen e problemeve dhe implementimin e algoritmeve në sisteme të ndryshme e të integruara.
 • Демонстрира знаење и разбирање за различните насоки  од мехатроника. Теореските знаења од областа на инжињерските материјали, механика, елетротехника и програмирање,
 • Демонстрира знаење и разбирање за 3D пројектирање и конструирање на инжињерските и производните системи,
 • Демонстрира знаење и разбирање од областа на автоматско управување на системите, контрола на процесите и роботика,
 • Демонстрира знаење и разбирање за решавање на проблемите и имплементација на алгоритмите на различните интегрирани системи

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse nga fusha e projektimit dhe konstruktimit të sistemeve inxhinierike, prodhuese,  informatike, dhe, të njëjtat ti aplikojë në jetën reale dhe praktikën profesionale,
 • është në gjendje që të bëjë diagnostifikimin e problemeve dhe implementimin e zgjidhjeve të ndryshme në fushën e teknologjive mekanike, elektroteknike dhe informatike,
 • është në gjendje që të punojë projekte individuale apo në grupe të cilat për nga natyra mund të jenë: shkencoro-hulumtuese dhe zhvillimore,
 • Është në gjendje të ushtrojë detyra menaxheriale dhe operacionale të fushave inxhinierike,
 • може да ги употреби соодветните знаења од областа на пројектирање и конструирање на инжињерските, производните, информатичките системи, и, истите да ги применува во реалниот живот и во професионалната пракса,
 • може да  диагностифицира проблеми и имплементира различни решенија  во областа на механичките, елетротехничките и информатичките технологии,
 • може да работи индивидуални пројекти или во група кои по природа можат да бидат: научно-истражувачки и развојни,
 • може да прави менаџеријални и операционални задачи на различните области на инжињеријата

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për probleme mekanike, elektroteknike dhe  informatike,
 • Është në gjendje që t’i transmetojë dituritë e veta dhe të kuptuarit në mënyrë përkatëse si në kontekst edukativo-arsimor ashtu edhe në atë praktikе dhe në institucione shkencore,
 • Është në gjendje të reprezentoj profesionalisht kompani ose institucione të sferës teknike.
 • Може да презентира стручно знаење за механички, електротехнички и информатички проблеми,
 • Може да ги пренесува своите знаења и сваќања на соодветен начин како во контекст на едукативно-образовно така и на практичниот и на научните институции,
 • Може да репрезентира професионално компании или институции во техничката сфера,

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Manifeston aftësi për vlerësim të përshtatshmërisë të instrumenteve dhe teknikave të reja në fushën e sistemeve të integruara,
 • Manifeston aftësi për të bërë krahasimin në mes modeleve të reja dhe të jepë vlerësimin për zhvillimin e tyre,
 • Manifeston aftësi për të bërë vlerësimin dhe gradimin e cilësisë,ѓ
 • Manifeston aftësi për nxjerrje të përfundimeve në mënyrë të pavarur, gjatë punës në ekipet interdisciplinare
 • Покажува способност за вреднување на прилагоденоста на новите инструменти и техниките во областа на интегрирани системи,
 • Покажува способност да направи компарација имзеѓу моделите и да врши вреднување за нивниот развој,
 • Покажува способност да направи вреднување и градирање на квалитетот,
 • Покажува способност за изведување на заклучоците на независен начин при работа на интердисциплинарните екипи,

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përcjellje të arritjeve shkencore  në fushën e mekatronikës,
 • Manifeston shkathtësi për menaxhimin e projekteve, udhëheqjen e sistemeve të ndryshme teknologjike me profesionalitet,
 • Manifeston shkathtësi për vënien në përdorim të aparaturave të reja.
 • Покажува развиени вештини за следење на научните достигнувања во областа на мехатрониката,
 • Покажува вештини за менаџирање, управување на различните технолошки системи со професионалност,
 • Покажува вештини за поставување во употреба на новите апаратури,

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

 • Demonstron dituri dhe kupton teoritë dhe drejtimet e ndryshme  nga mekatronika. Njohuritë teorike nga fusha e materialeve inxhinierike, mekanika, elektroteknika dhe programimi,
 • Demonstron dituri dhe kupton projektimin 3D, projektimin dhe konstruktimin e sistemeve inxhinierike dhe prodhuese,
 • Demostron dituri dhe kupton trajtimet inxhinierike të softuerit dhe të harduerit,
 • Demonstron dituri dhe kupton fushën e sistemeve të rregullimit automatik, kontrollit të proceseve dhe robotikës,
 • Demonstron dituri dhe kupton zgjidhjen e problemeve dhe implementimin e algoritmeve në sisteme të ndryshme e të integruara.
 • Демонстрира знаење и разбирање за различните насоки  од мехатроника. Теореските знаења од областа на инжињерските материјали, механика, елетротехника и програмирање,
 • Демонстрира знаење и разбирање за 3D пројектирање и конструирање на инжињерските и производните системи,
 • Демонстрира знаење и разбирање од областа на автоматско управување на системите, контрола на процесите и роботика,
 • Демонстрира знаење и разбирање за решавање на проблемите и имплементација на алгоритмите на различните интегрирани системи.
 • Демонстрира продлабочено знаење во апликативните области на мехатрониката како што е обработка на сигналите, динамика на машините, микропроцесорите, компјутерска анимација итн.

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 • është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse nga fusha e projektimit dhe konstruktimit të sistemeve inxhinierike, prodhuese,  informatike, dhe, të njëjtat ti aplikojë në jetën reale dhe praktikën profesionale,
 • është në gjendje që të bëjë diagnostifikimin e problemeve dhe implementimin e zgjidhjeve të ndryshme në fushën e teknologjive mekanike, elektroteknike dhe informatike,
 • është në gjendje që të punojë projekte individuale apo në grupe të cilat për nga natyra mund të jenë: shkencoro-hulumtuese dhe zhvillimore,
 • Është në gjendje të ushtrojë detyra menaxheriale dhe operacionale të fushave inxhinierike,
 • може да ги употреби соодветните знаења од областа на пројектирање и конструирање на инжињерските, производните, информатичките системи, и, истите да ги применува во реалниот живот и во професионалната пракса,
 • може да  диагностифицира проблеми и имплементира различни решенија  во областа на механичките, елетротехничките и информатичките технологии,
 • може да работи индивидуални пројекти или во група кои по природа можат да бидат: научно-истражувачки и развојни,
 • може да прави менаџеријални и операционални задачи на различните области на инжињерија.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për probleme mekanike, elektroteknike dhe  informatike,
 • Është në gjendje që t’i transmetojë dituritë e veta dhe të kuptuarit në mënyrë përkatëse si në kontekst edukativo-arsimor ashtu edhe në atë praktikе dhe në institucione shkencore,
 • Është në gjendje të reprezentoj profesionalisht kompani ose institucione të sferës teknike.
 • Може да презентира стручно знаење за механички, електротехнички и информатички проблеми,
 • Може да ги пренесува своите знаења и сваќања на соодветен начин како во контекст на едукативно-образовно така и на практичниот и на научните институции,
 • Може да репрезентира професионално компании или институции во техничката сфера,

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Manifeston aftësi për vlerësim të përshtatshmërisë të instrumenteve dhe teknikave të reja në fushën e sistemeve të integruara,
 • Manifeston aftësi për të bërë krahasimin në mes modeleve të reja dhe të jepë vlerësimin për zhvillimin e tyre,
 • Manifeston aftësi për të bërë vlerësimin dhe gradimin e cilësisë,
 • Manifeston aftësi për nxjerrje të përfundimeve në mënyrë të pavarur, gjatë punës në ekipet interdisciplinare
 • Покажува способност за вреднување на прилагоденоста на новите инструменти и техниките во областа на интегрирани системи,
 • Покажува способност да направи компарација имзеѓу моделите и да врши вреднување за нивниот развој,
 • Покажува способност да направи вреднување и градирање на квалитетот, 
 • Покажува способност за изведување на заклучоците на независен начин при работа на интердисциплинарните екипи,

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 • Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përcjellje të arritjeve shkencore  në fushën e mekatronikës,
 • Manifeston shkathtësi për menaxhimin e projekteve, udhëheqjen e sistemeve të ndryshme teknologjike me profesionalitet,
 • Manifeston shkathtësi për vënien në përdorim të aparaturave të reja.

 

 • Покажува развиени вештини за следење на научните достигнувања во областа на мехатрониката,
 • Покажува вештини за менаџирање, управување на различните технолошки системи со професионалност,
 • Покажува вештини за поставување во употреба на новите апаратури,

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës i filloi punimet Konferenca e Pestë Ndërkombëtare Ballkanike e Shkencave
image Studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit të Tetovës organizuan koncert vjetor me muzikë
image Absolventët e Universitetit të Tetovës, të gjeneratës 2017/2018, në prag të përfundimit të studimeve
image Profesori i Fakultetit të Inxhinierisë  Ushqimore, Prof. Dr. Gokhan Durmaz nga Universiteti Inonu nga
image Në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës u bë promovimi i 12 numrave të