Inxhinieri ekonomike

UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK

ОПИС СПОРЕД ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

 

FAKULTETI: FAKULTETI  I SHKENCAVE TE ZBATUARA
ФАКУЛТЕТ: ФАКУЛТЕТ НА ПРИМЕНЕТНИ НАУКИ

 

 

Прв циклус

 

Cikli i parë

Програма

Инжењерска Економија

Programi

Inxhinieri ekonomike

Научно подрачје

Инжењерство

Sfera shkencore

Inxhinieri

Научно поле

Fusha shkencore

Научно област

Lënda shkencore

 

 

3+2/4+1

ECTS

Траење на студиите

3+2

180

Kohëzgjatja e studimeve

 

 

CIKLI I

Наслов на диплома

“ Bachelor по Eкономскo инжиниерство

„ Bachelor i Inxhinierisë  ekonomike“

Titulli i diplomës

 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

 

Знаење и разбирање

 • Demonstron dituri dhe kupton teoritë  dhe drejtimet e ndryshme  nga fusha e inxhinierisë ekonomike, që përfshin edhe pjesën e legjistratures që prekin ndërrmarjet inxhinierike.
 • Demonstron dituri dhe kupton pjesën kimike dhe fizike të materialeve inxhinierike.  
 • Demonstron dituri dhe kupton trajtimet inxhinierike në fushën kompjuterike, detalet e makinave dhe organizimin e stafit në ndërmarrje. 
 • Demonstron dituri dhe kupton fushën e kontabilitetit dhe bilansit në ndërmarrje, si dhe statistikën e hyrjes dhe daljes së qarkullimit të   mallit në ndërmarrje.
 • Demonstron dituri dhe kupton zgjidhjen e problemeve në ndërmarrje nga fusha mekanike dhe teknike si dhe kupton dhe kontrollon  menaxhimin e makinave CNC.
 • Demonstron njohuri të mjaftueshme për futje në përdorim të aparaturave dhe paisjeve të reja si dhe mirëmbajtjen adekuate të tyre.
 • Демонстрира знаење и разбирање на различните теории и насоки во областа на 
  економски инженеринг, која вклучува дел од легислатовата која има допирни точки со влијаат инженеринг  претпријатијата. 
 •  Демонстрира знаење и разбирање на физичките и хемиските материјали 
  инженеринг. 
 • Демонстрира познавање и разбирање во областа на инженерството третмани 
  компјутер, механички детали и организирање на вработените во претпријатијата.
 • Демонстрира знаење и разбирање на сметководство поле и рамнотежа во 
  претпријатие, како и статистички податоци за влез и излез на стока во 
  претпријатие. 
 • Демонстрира знаење и разбирање за решавање на проблемот во претпријатието во областа механички и технички и да ги  разбере и контролира CNC машините. 
 • Демонстрира доволно знаење за воведување на новите уреди и опрема и нивно правилно одржување

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

 

Примена на знаење и разбирање

 • Është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse nga fusha e inxhinierisë ekonomike ,bazat e informatikës, prodhimin dhe marketingun nëpër ndërmarrje dhe menaxhimin e kualitetit të prodhimit dhe gjitha ti zbatojë gjat menaxhimit në ndërmarrje.
 • Është në gjendje që të bëjë implementimin e zgjidhjeve të ndryshme në fushën e teknologjive mekanike dhe elektroteknike.
 • Është në gjendje që të punojë projekte individuale apo në grupe të cilat mund të jenë: shkencoro-hulumtuese që lidhen me inxhinierin ekonomike. 
 • Është në gjendje të ushtrojë detyra llogaritëse që kanë të bëjnë me qarkullimin e mallit në ndërmarrje ose institucione tjera ekonomike që lidhen me tregun dhe prodhimin .
 • може да ги употреби соодветните знаења во областа на инженерствотоекономија, основите на информатичката технологија, производство и маркетинг во склопот на претпријатието и управување со производството и квалитетот на ситедо друштвото за управување.
 • Е во состојба  да се направи имплементација на различни решенија во областа намеханички и електрични технологии.
 • Е во состојба да работат на индивидуални проекти или групи кои можат да бидат: научно- истражувања во врска со економската инженерија
 • Може да ги вршат задачите  се занимаваат со движењето на стоки во претпријатијата или други економски институции поврзани со пазарот и производството.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje që në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme të shkëmbejë  konkludime dhe propozime, të dala nga qasja hulumtuese me argumentim dhe me mbështetje shkencore, kritike dhe racionale të të njejtave, me persona profesional dhe joprofesional.
 • Manifeston shkathtësi për shkrim akademik, duke përfshirë përdorimin e standardeve akademike gjatë publikimit dhe prezantimit të projektit hulumtues.
 •  Është në gjendje që të merr përgjegjësi për aktivitetet e fushës ekonomike për menaxhim.
 • Е во состојба јасно и разбирливо да споделува  заклучоците и предлозите што произлегуваат од истражувања основа пристап и научна поддршка, критички и рационално на истите, со професионални и непрофесионални луѓе,
 •  Манифестира академско вештини за пишување , вклучувајќи и употреба на академски стандарди во издаваштвото и презентирање на истражувачки проекти.
 • Е во состојба да ја преземе одговорности за економски активности за управување .

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Manifeston aftësi për vlerësim të lëndeve të para dhe proceseve prodhuese.
 • Posedon aftësi të kontrollit të cilësisë dhe vlersimit sasior të saj
 • Manifeston aftësi për të bërë krahasimin në mes modeleve të reja dhe të jepë vlerësimin për zhvillimin e tyre
 • Manifeston aftësi për të bërë vlerësimin e mallit dhe gradimin e cilësisë së mallit dhe makinave me të reja kompjuterike.
 • Manifeston aftësi për vlersimin e shpejtë të kostos së një produkti si dhe për nxjerrjen e një perfundimi bazuar në ligjet fundamentale.
 • Манифестира способности за процена на предметите  и производни процеси. 
 • Поседува способност за контрола на квалитетот и својата квантитативна процена.
 • Манифестира способности да се прават споредби помеѓу нови модели и да се даде оценка за нивниот развој.
 • Манифестира способности да се проценат стоки и на унапредување на квалитетот на компјутерски најновите стоки и машини. 
 • Манифестира способности за брзи процени на трошковите на производот и за издавање на заклучок врз основа на основните закони. 

Shkathtësi për mësim

 

Вештини на учење

 • Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përcjellje të arritjeve shkencore  në fushën e inxhinierise ekonomike.
 • Posedon shkathtësi për aplikim të sovtverëve të ndryshëm që trajtojnë probleme inxhinierike dhe ekonomike.
 • Posedon aftësi për vlersimin vizavi të lëkundjes së raportit ofertë- kërkesë.
 • Manifeston shkathtësi për menaxhimin e ndërmarrjeve projekteve të ndryshme që lidhen me inxhinierinë ekonomike , udhëheqjen e tyre.
 • Manifeston shkathtësi për vënien në përdorim të makinave CNC dhe  problemeve tjera teknike dhe maqinerike.
 • Манифестира развиени способности за следење на научните достигнувања во областа на економската инженерија.
 • Поседува вештини за  апликации на различни софтвери што се справи со инженеринг економски проблеми,
 • Поседува способности да се процени односот помеѓу понудата-барањата.
 •  Манифестира  вештини за управување со проекти од различни компании поврзани со економскиот инженер, нивното лидерство.
 • Манифестира вештини за изработка и употреба на ЦНЦ машини и други технички и машински проблеми.

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ

Dituri dhe të kuptuarit e diturive

Знаење и разбирање

 •  Demonstron dituri dhe kupton teoritë  dhe drejtimet e ndryshme  nga fusha e inxhinierisë ekonomike, që përfshin edhe pjesën e legjistratures që prekin ndërrmarjet inxhinierike.
 • Demonstron dituri dhe kupton pjesën kimike dhe fizike të materialeve inxhinierike.  
 • Demonstron dituri dhe kupton trajtimet inxhinierike në fushën kompjuterike, detalet e makinave dhe organizimin e stafit në ndërmarrje. 
 • Demonstron dituri dhe kupton fushën e kontabilitetit dhe bilansit në ndërmarrje, si dhe statistikën e hyrjes dhe daljes së qarkullimit të   mallit në ndërmarrje.
 • Demonstron dituri dhe kupton zgjidhjen e problemeve në ndërmarrje nga fusha mekanike dhe teknike si dhe kupton dhe kontrollon  menaxhimin e makinave CNC.
 • Demonstron njohuri të mjaftueshme për futje në përdorim të aparaturave dhe paisjeve të reja si dhe mirëmbajtjen adekuate të tyre.
 • Демонстрира знаење и разбирање на различните теории и насоки во областа на економски инженеринг, која вклучува дел од легислативата поврзана со инжењерските претпријатија. 
 • Демонстрира знаење и разбирање на физичките и хемиските материјали 
  инженеринг. 
 • Демонстрира познавање и разбирање во областа на инженерството третмани компјутер, механички детали и организирање на вработените во претпријатијата.
 • Демонстрира знаење и разбирање на сметководство поле и рамнотежа во 
  претпријатие, како и статистички податоци за влез и излез на стока во 
  претпријатие. 
 • Демонстрира знаење и разбирање за решавање на проблемот во претпријатието во областа и механички и технички и да ги  разбере и контролира CNC машините. 
 • Демонстрира доволно знаење за воведување на новите уреди и опрема и нивно правилно одржување;

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e diturive

Примена на знаење и разбирање

 • Është në gjendje që t’i përdorë dituritë përkatëse nga fusha e inxhinierisë ekonomike ,bazat e informatikës, prodhimin dhe marketingun nëpër ndërmarrje dhe menaxhimin e kualitetit të prodhimit dhe gjitha ti zbatojë gjat menaxhimit në ndërmarrje.
 • Është në gjendje që të bëjë implementimin e zgjidhjeve të ndryshme në fushën e teknologjive mekanike dhe elektroteknike.
 • Është në gjendje që të punojë projekte individuale apo në grupe të cilat mund të jenë: shkencoro-hulumtuese që lidhen me inxhinierin ekonomike. 
 • Është në gjendje të ushtrojë detyra llogaritëse që kanë të bëjnë me qarkullimin e mallit në ndërmarrje ose institucione tjera ekonomike që lidhen me tregun dhe prodhimin .
 • Është në gjendje të kuptojë probleme mjedisore dhe të zbatojë akcione konkrete.
 • Може да ги употреби соодветните знаења во областа на инженерствотоекономија, основите на информатичката технологија, производство и маркетинг во склопот на претпријатието и управување со производството и квалитетот на ситедо друштвото за управување.
 • Е во состојба  да се направи имплементација на различни решенија во областа намеханички и електрични технологии.
 • Е во состојба да работи на индивидуални проекти или групни кои можат да бидат: научно- истражувачки во врска со економската инженерија.
 • Може да ги вршат задачите  се занимаваат со движењето на стоки во претпријатијата или други економски институции поврзани со пазарот и производството.
 • Е во состојба да ги разбере проблемите од животната средина и да превзема конкретни чекори.

Shkathtësi komunikimi

 

Комуникациски вештини

 • Është në gjendje që në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme të shkëmbejë  konkludime dhe propozime, të dala nga qasja hulumtuese me argumentim dhe me mbështetje shkencore, kritike dhe racionale të të njejtave, me persona profesional dhe joprofesional.
 • Manifeston shkathtësi për shkrim akademik, duke përfshirë përdorimin e standardeve akademike gjatë publikimit dhe prezantimit të projektit hulumtues.
 •  Është në gjendje që të merr përgjegjësi për aktivitetet e fushës ekonomike për menaxhim.
 • Është në gjendje të komunikojë me perсona dhe institucione përkatëse për problemet mjedisore
 • Е во состојба јасно и разбирливо да споделува  заклучоците и предлозите што произлегуваат од истражувања основа пристап и научна поддршка, критички и рационално на истите, со професионални и непрофесионални луѓе,
 • Манифестира академско вештини за пишување , вклучувајќи и употреба на академски стандарди во издаваштвото и презентирање на истражувачки проекти.
 • Е во состојба да ја преземе одговорности за економски активности за управување .
 • Е  во состојба да поседува концептуални способности за извршување наповисоки менаџерски  и претприемачки.

Aftësi për vlerësim

 

Способност за проценка

 • Manifeston aftësi për vlerësim të lëndeve të para dhe proceseve prodhuese.
 • Posedon aftësi të kontrollit të cilësisë dhe vlersimit sasior të saj
 • Manifeston aftësi për të bërë krahasimin në mes modeleve të reja dhe të jepë vlerësimin për zhvillimin e tyre
 • Manifeston aftësi për të bërë vlerësimin e mallit dhe gradimin e cilësisë së mallit dhe makinave me të reja kompjuterike.
 • Manifeston aftësi për vlersimin e shpejtë të kostos së një produkti si dhe për nxjerrjen e një perfundimi bazuar në ligjet fundamentale.
 • Манифестира способности за процена на предметите  и производни процеси. 
 • Поседува способност за контрола на квалитетот и својата квантитативна процена.
 •  Манифестира способности да се прават споредби помеѓу нови модели и да се даде оценка за нивниот развој.
 •  Манифестира способности да се проценат стоки и на унапредување на квалитетот на компјутерски најновите стоки и машини. 
 •  Манифестира способности за брзи процени на трошковите на производот и за издавање на заклучок врз основа на основните закони. 

Shkathtësi për mësim

Вештини на учење

 • Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përcjellje të arritjeve shkencore  në fushën e inxhinierise ekonomike.
 • Posedon shkathtësi për aplikim të sovtverëve të ndryshëm që trajtojnë probleme inxhinierike dhe ekonomike.
 • Posedon aftësi për vlersimin vizavi të lëkundjes së raportit ofertë- kërkesë.
 • Manifeston shkathtësi për menaxhimin e ndërmarrjeve projekteve të ndryshme që lidhen me inxhinierinë ekonomike , udhëheqjen e tyre.
 • Manifeston shkathtësi për vënien në përdorim të makinave CNC dhe  problemeve tjera teknike dhe maqinerike.
 • Манифестира развиени способности за следење на научните достигнувања во областа на економската инженерија.
 • Поседува вештини за  апликации на различни софтвери што се справи со инженеринг економски проблеми,
 • Поседува способности да се процени односот помеѓу понудата-барањата.
 •  Манифестира  вештини за управување со проекти од различни компании поврзани со економскиот инженер, нивното лидерство.
 • Манифестира вештини за изработка и употреба на ЦНЦ машини и други технички и машински проблеми.

 

 

 

Shefi i programit studimor                              v.v                          Dekani i fakultetit

 

_________________________                                              ________________________

 

Koordinator për ECST              

 

_________________________  

 • email Email shokëve
 • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Në Universitetin e Tetovës filluan punimet e Konferencës IV Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit të
image Studentët e vitit të dytë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe studentët e programit
image Me pikëllim të thellë e morëm lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit tonë,
image Të nderuar besimtarë të fesë islame,    Është një kënaqësi dhe privilegj për mua, që
image Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet Ameti, në kabinetin e tij priti