21.03.2013-KONKURS Për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin Shtetëror të Tetovës

Në bazë të neneve 121, 131 dhe 136 të Ligjit për Arsimin e Lartë (Gaz. Zyrtare e RM-së, nr. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12 dhe 15/13), Rregullores për kriteret e veçanta dhe procedurën për zgjedhje-rizgjedhje në thirrje mësimore-shkencore, mësimore dhe të bashkëpunëtorëve në Universitetin Shtetëror të Tetovës, dhe në mbështetje të nenit 144 të Statutit të Universitetit Shtetëror të Tetovës, Këshilli i Rektoratit të Universitetit Shtetëror të Tetovës shpall:

KONKURS

Për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në Universitetin Shtetëror të Tetovës

 

A.   Shpallet Konkurs për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në Universitetin Shtetëror të Tetovës.

 

FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE

 

1.     Një mësimdhënës për lëndët:

-          Teoria dhe metodologjia e trajningut sportiv

B. Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë kushtet për zgjedhje-rizgjedhje në thirrje mësimore-shkencore, të parapara me Ligjin për arsimin e lartë.

 

C. Kandidatët bashkë me fletëparaqitjen duhet t’i dorëzojnë në origjinal, ose kopje të

vërtetuara në notar, këto dokumente:

Në thirrjen mësimore-shkencore docent, profesor inordinar dhe profesor ordinar:

 

• Thirrje mësimore – shkencore, me Vendim të organit kompetent- Këshillit mësimor–

shkencor të institucionit të arsimit të lartë, nëse e posedon;

• Diplomë për gradën shkencore-doktor i shkencave nga fusha shkencore në të cilën zgjidhet;

• Kandidatët që konkurrojnë duhet të kenë kontinuitet në studimet nga fusha përkatëse;

• Listë të punimeve shkencore dhe publikimeve profesionale të botuara, si dhe kopje të

punimeve të publikuara;

• Biografi e shkurtër (CV);

• Ta dorëzojë punimin e doktoratës;

• Vërtetim për njohjen e një gjuhe të huaj;

• Njohje të gjuhës shqipe - shkrim dhe lexim;

• Certifikatë nga libri amë i të lindurve;

• Certifikatë e shtetësisë.

 

 

D. Fletëparaqitjen bashkë me dokumentet e nevojshme, kandidati duhet t’i dorëzojë në

afat prej 8 ditësh, nga dita e shpalljes së Konkursit, në Rektoratin e Universitetit Shtetëror të

Tetovës, në adresën: Rektorati i Universitetit Shtetëror të Tetovës, Rr. e Ilindenit, p.n. Tetovë.

 

 

Tetovë, 21.03.2013                                                          Universiteti Shtetëror i Tetovës

 

  • email Email shokëve
  • print Printo
Universiteti Shtetëror i Tetovës
image Universiteti Shtetëror i Tetovës e ka shpallur afatin për parashtrimin e kërkesave për lirim
image Me fillimin e vitit akademik 2014/2015, në  amfiteatrin e Rektoratit të USHT-së u mbajt ceremonia solemne
image Studentët e Fakultetit të Shkencave Matematike–Natyrore të Universitetit Shtetëror të Tetovës morën pjesë në
image Pas ndarjes nga jeta të Prof. Dr. Fejzulla Shabanit, sot në Universitetin Shtetëror të
image Profesori Fejzulla Shabani, ishte mësimdhënës i rregullt në Programin studimor të historisë në Fakultetin