//Факултет за земјоделство и биотехнологија
Факултет за земјоделство и биотехнологија 2018-08-23T11:40:43+00:00

Project Description

Факултетот за земјоделство и биотехнологија (ФЗБ) при Универзитетот во Тетово обезбедува релевантни знаења преку мултидисциплинарен систем за истражување и го гледа проблемот на земјоделското производство како интеракција помеѓу растенијата, почвата, микроорганизмите и водата, а конечните производи како економски категории.ФЗБ како високообразовна институција спроведува едукативни и научно-истражувачки активности во областите: производствен погон, животинсско производство и агробизнис.

Во соработка со други УТ единици и други институции од земјата, регионот и пошироко, врши едукативни и научно-истражувачки активности, професионални активности, студии, проекти, анализи од областа на земјоделството и биотехнологијата, со што се обезбедува трансфер на технологии и нови научни достигнувања во областа на земјоделството и биотехнологијата, со цел да станат референтна точка за рурален развој и земјоделство во Република Македонија.

Прв циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 8 240 Инженер по растително производство Дескриптор
ЖИВОТИНСКО ПРОИЗВОДСТВО 8 240 Инженер по животинско производство Дескриптор
АГРОБИЗНИС 8 240 Инженер по агробизнис Дескриптор

Информации наскоро!

Информации наскоро!