Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore

 Dekan i Fakultetit, Prof.dr. Fauzi Skenderi 

 E-mail: fauzi.skenderi@unite.edu.mk

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore organizon studimet themelore në tetë programe studimore, që zgjasin katër vjet, kurse studenti grumbullon gjithsej 240 kredi.
Ky fakultet realizon veprimtari arsimore, shkencore-hulumtuese, aplikative dhe publikuese në sferën e shkencave biologjike, fizike, kimike, matematikore, informatike, gjeografike dhe ekologjike. 
Matematika paraqet shkencë që korelon me shkencat teknike dhe fizikën, por në kohën e fundit është evidente se depërton edhe në ekonomi, mjekësi, teknologjinë informatike si dhe në shkencat e tjera. Cikli Master studentëve të diplomuar u mundëson që dijet e fituara t’i thellojnë në punën shkencore-hulumtuese në fushën e matematikës.

Informatika ose Teknologjia e informatikës paraqet pjesë integruese të zhvillimit bashkëkohor, si të shoqërisë ashtu edhe të shkencave tjera. Studimet bazike të informatikës përfshijnë njohuri të thelluara mbi softuerin dhe harduerin, si dhe shfrytëzimin e kompjuterit për qëllime të ndryshme: udhëheqjen e proceseve, përpunimin e të dhënave, menaxhimin e informacioneve, përpunimin e sistemeve inteligjente kompjuterike etj.

Fizika paraqet sfidë për maturantët e ri dhe para së gjithash të mençur, sepse sqaron bashkëveprimevet reciproke të grimcave më të imta si dhe bashkëveprimet reciproke dhe fshehtësitë e trupave qiellorë me një fjalë studion raportin e materies dhe energjisë. Cikli i dytë zgjatë një vit dhe ofron 60 ECTS kredi.

Kimia paraqet bërthamën e shkencave moderne, teknologjisë dhe mjekësisë. Objekti i studimit të kimisë është materia dhe konglomerati kimik i saj. Në jetën bashkëkohore, në veçanti në prodhimin dhe sintezën e proteinave, kimia ka rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Kimistët e diplomuar punësohen në punë shkencore-hulumtuese, arsim, hulumtime laboratorike, industrinë bioteknologjike, shëndetësi, farmaci, industrinë petrokimike etj.

Përmbajtja dikotome e programit studimor Fizikë&Kimi studentëve u mundëson përfitim të njohurive dhe kompetencave për punë në arsim respektivisht për kyçje në procesin edukativo-arsimor qoftë në shkollimin fillor ose të mesëm.
Studimet e Biologjisë janë të konceptuara mbi parimin e mësimnxënies së njohurive dhe kompetencave të zgjeruara mbi shkencat biologjike, që do të shërbejnë për inkuadrimin e biologëve të diplomuar si në procesin arsimor ashtu edhe në institucionet tjera. Studentët e suksesshëm mund t’i vazhdojnë studimet e veta në ciklin e dytë Master të cilat zgjasin 2 semestra dhe ofrojnë 60 ECTS kredi.

Ekologjia, nga shkencat bashkëkohore për mjedisin jetësor, sot trajtohet si shkencë interdisciplinore. Ajo studion dhe ofron zgjidhje për problemet nga sfera e mbrojtjes të mjedisit jetësor, planifikimin hapësinorë, shkencat natyrore, teknike dhe bioteknike. Gjithashtu, ekologjia ndeshet edhe me sfidat në planin global, siç është ngrohja globale dhe ndotja e planetit Tokë. Studimet e Masterit zgjasin një vit dhe ofrojnë 60 kredi.

Studimet bazike të Gjeografisë zgjasin katër vite dhe ofrojnë 240 kredi, me çka Profesori i gjeografisë ose Gjeografi i diplomuar fiton të drejtën për vazhdimin e ciklit të dytë të master studimeve të cilët zgjasin dy semestra dhe ofrojnë 60 kredi. Përpos punës arsimore gjeografi i diplomuar mund të punojë në planifikimin hapësinor dhe shoqëror, urbanizëm, mbrojtjen e mjedisit, studime multidisiplinare etj.

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO NATYRORE
Cikli i parë
(VIII semestra, 240 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

 

Biologji
a) Drejtimi arsimor
b) Biokimi
Studime të disperzuara- Shkup

 

Profesor i diplomuar i biologjisë
Inxhinier i diplomuar i biologjisë–drejtimi biokimi

Kimi-Fizikë
a)Drejtimi arsimor
Studime të disperzuara- Shkup

Profesor i diplomuar i fizikës-kimisë

Fizikë

a) Drejtimi arsimor

b) Drjetim profesional

Profesor i diplomuar i fizikës
Inxhinier i diplomuar i fizikës

Kimi

a)Drejtimi arsimor

b)Drjetim profesional

c)Biokimi analitike

 

Profesor i diplomuar i kimisë
Inxhinier i diplomuar i kimisë
Inxhinier i kimisë – drejtimi biokimi analitike

Matematikë
a)Drejtimi Arsimor
Studime të disperzuara- Shkup

Profesor i diplomuar i matematikës

Informatikë
a) Drejtimi arsimor
b) Drejtimi profesional
Studime të disperzuara- Shkup
Studime të disperzuara- Kërçovë
Studime të disperzuara- Kumanovë

Profesor i diplomuar i informatikës
Inxhinier i diplomuar i informatikës–informatikan 

Gjeografi
a) Drejtimi arsimor
b) Drejtimi profesional

 

Profesor i diplomuar i gjeografisë
Inxhinier i diplomuar i gjeografisë

Ekologji                           

 Ekolog i diplomuar

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKO NATYRORE
Cikli i dytë
(II semestra, 60 ECTS)

PROGRAMI STUDIMOR

TITULLI QË FITOHET

Matematikë
-Matematikë e përgjithshme

Magjistër i matematikës

Gjeografi
-Gjeografi regjonale
-Gjeografi socio-ekonomike

Magjistër i gjeografisë + emri i modulit

Informatikë
-Informatikë e përgjithshme

Magjistër i informatikës

Biologji
-Botanikë
-Zoologji
-Biokimi

Magjistër i biologjisë + emri i modulit

Kimi
-Kimia organike me biokimi
-Kimia analitike me mbrojtje te mjedisit jetësor
-Kimia inorganike me kimi fizike

Magjistër i biologjisë + emri i modulit

Ekologji

Magjistër i biologjisë + emri i modulit

 

 

 

  • email Емаил на пријател
  • print принт верзија
Оцени текст
1.33
Државен универзитет во Тетово
image Почитувани претставници на медиумите, ја повикавме денес оваа конференција за да Ве информираме непосредно
image Државниот универзитет во Тетово денес го посети амбасадорот на САД во Македонија, Пол Волерс.
image "ЗАЕДНО За современ и реформиран универзитет За универзитетска автономија и академска слобода За добар и транспарентен менаџмент"   Господ
image На денешната средба со новинарите, ректорот на ДУТ, проф. д-р Вулнет Амети, во придружба