/За нас
За нас 2018-12-26T13:26:09+00:00
Почитувани матуранти,
Пријатели на Универзитетот во Тетово,
Универзитетот во Тетово минатата година ја одбележа 23-годишнината од своето работење и академската дејност и по тој повод ги истакнавме успесите и достигнувањата во областа на образовната, научната и другите дејности на Универзитетот.
Во текот на изминатите 23 години од дејноста, со максимално ангажирање на раководството, професорите и студентите, Универзитетот во Тетово успеа да ги исполни барањата и потребите за образование на мајчин јазик на многу генерации, да подготви стручни кадри за развој на образованието , културата , здравството ,стопанството и другите најважни области за нашата држава.
Ние им се заблагодаруваме на сите кои придонесоа во основањето и во досегашните достигнувања на овој Универзитет, посебно им се заблагодаруваме на семејствата кои ги отворија своите срца и домови за првите генерации студенти на нашиот Универзитет. Им се заблагодаруваме, исто така, на професорите кои дадоа сѐ од себе за основањето на овој храм, на воведната реч на ректорот, знаењето и за ефикасното одвивање на наставниот процес, посебно на професорите од Универзитетот во Тирана и Универзитетот во Приштина, како и на сите кои придонесоа за финансирањето на дејноста на оваа високообразовна институција. Благодарение на поддршката од љубителите на образованието, напорната работа на стотиците професори и соработници, нашиот и Вашиот Универзитет сега веќе е издигнат на ниво на една високообразовна институција која промовира образовни и научни вредности прифатени и во поширок европски контекст.
Свесни дека иднината на луѓето во голема мера зависи од културниот, научниот и од технолошкиот развој, за кои голем придонес имаат високообразовните институции и центрите за научноистражувачка дејност, како што се универзитетите.Сите ние заедно напорно работиме за нашиот Универзитет да напредува, зајакнува и да се развива според најнапредните традиции на престижните европски и светски универзитети. Слободниот збор и мисла, како универзални вредности, денес претставуваат стандард и дел од нашата секојдневна работа. Врз основа на академската слобода, Ние се залагаме да негуваме култура на зближување и соработка, промовирање нови идеи од студентите, професорите и од големиот број соработници на нашиот Универзитет.
Денес, Универзитетот во Тетово, какo високообразовна институција со консолидирана традиција, својата дејност ја остварува во рамките на трите циклуси универзитетски студии: основни, магистерски и докторски студии.
Како раководство на Универзитетот Ние сме посветени на општите реформи , на зголемувањето на квалитетот на академските услуги , усовршувањето на нивото на предавањата и на научните истражувања, како и на непосредната и плодната комуникација меѓу студентите и наставниот кадар.
Како резултат на ваквото ангажирање Ние постигнавме да ги исполниме нашите стратегиски цели за привлекување нови студенти, односно зголемување на бројот на кандидатите кои се запишуваат на студиските програми што ние ги нудиме на сите факултети на Универзитетот.
Непрекинато се залагаме на студентите да им нудиме олеснување во неколку категории за финансирање на студирањето, со посебен приоритет на студентите со одличен успех, на кои нашиот Универзитет за секоја академска година им доделува студентски стипендии.
Нашиот Универзитет секоја година докажува дека е најдобра и единствена алтернатива за
високото образование на албански , на македонски и на англиски јазик, кој гарантира квалитетни студии признати и надвор од нашата држава, каде што дипломираните студенти имаат можност да ги продолжат студиите или да бараат работа, според европските стандарди од европскиот систем за трансфер на кредитите и глобалниот пазар на трудот.
Со Вашиот упис на еден од факултетите или студиските програми кои Ние ги нудиме, сите заедно ќе се посветиме да работиме за професионална подготовка, конкурентна и примерна подготовка за Вашата иднина.
Ве очекуваме!
Со почит,
проф. д-р Вулнет Амети
Ректор на Универзитетот во Тетово

Програмска платформа

проф. д-р Вулнет Амети
2012-


проф. д-р Агрон Река
2009-2012


проф. д-р Сади Беџети
2006-2009


проф. д-р Неџбедин Беадини
2003-2006


проф. д-р Рамиз Абдyли
Јануари-Март 2003


проф. д-р Фадил Сулејмани
1995-2003


Историја на УT

Универзитетот во Тетово е отворен и достапен за сите оние кои како студенти, наставници или соработници, со своите интелектуални и морални квалитети, во амбиентот на универзитетска автономија како наод за академска слобода на индивидуално изразување и докажување на вештините и квалитетите придонесуваат во областа на образованието, науката и професионализмот.
Универзитетот во Тетово има кратка историја но долго минато.
Оваа институција е основана на 17 декември 1994 година како иницијатива на албанските интелектуалци, невладини организации и разни аполитички здруженија и сите ентузијасти од високото образование во земјата и пошироко.
Од оваа гледна точка, активноста, развојот на УT може да се подели на два периода:
Период: 1994-2003 е историското време на создавање на Универзитетот во Тетово
Период: 2004-2010 е период на институционалниот развој на Универзитетот и времето на академска и физичка модернизација.
Универзитетот од вонредната состојба, почна да се движи кон академски, концептуални и институционални реформи. Плод на оваа непрекината активност е новата физиономија на УT.
Затоа УТ се потврдува како реформирана, високообразовна институција како единствен јавен центар на албански јазик во Македонија за специјализација и научно истражување. УT е член на Европската универзитетска асоцијација.
Денес УТ е структуриран на 13 факултети, 65 студиски програми, 115 студиски области и 3 научно-истражувачки институти.
Научно–истражувачки процес
Академскиот кадар се состои од 273 редовни професори и 355 вонредни професори ангажирани во одреден временски период, односно за една академска година, со цел на прогресивен раст.
Во однос на наставно-образовниот процес, Универзитетот им посветува посебно внимание на спроведувањето на Болоњските реформи и реформите во областа на стручното и научното истражување, иако оваа компонента сé уште е далеку од целите на УТ во споредба со развиените земји. Овие истражувања се спроведуваат преку заеднички проекти благодарение на Еразмус, ДААД, Темпус проекти и др. за истражување и развој. Потпирајќи се на европските стандарди, квалитетот на академските истражувања е во пораст.
Во однос на Болоњската Карта, УТ е во почетна фаза на неговиот развој, во фаза на имплементирање и прифаќање на Болоњскиот модел според шемата 3+2+3 или 4+1+3 (Bachelor+Master+PhD). Применувајќи го новиот европски систем на студии, УТ има цел во скоро време да биде интегрален дел на европските универзитети, студентите да придобиваат поквалитетно професионално формирање и нашите дипломи да се ближат со оние на развиените земји. Фактот дека дипломите добиени во УТ се компатибилни со дипломите на западните универзитети го докажуваат многубројните студенти кои по дипломирањето се вработуваат или нивните постдипломски студии ги продолжуваат во други универзитети надвор од земјата.
Следниот период ќе биде периодот кој ќе даде потекло на УТ:
– Универзитетски кампус (каде сите факултети ќе се концентрираат на едно место). Кампусот ќе се состои од: зграда за сместување на студенти, магистри, студенти на докторски студии, студенти на специјализација, визитинг професори и други гости, студентски дом, студентска менза, спортска сала, универзитетска библиотека, модерен компјутерски центар, изградба на лаборатории;
– Имплементација на систем за трансфер и акумулација на кредити – ЕКТС како систем за акумулација на кредити и како систем за трансфер на кредити;
-Императив за имплементација на ЕКТС ќе биде мобилноста на студентите со цел студентите да имаат можност да го продлабочат своето знаење на други универзитети кои се потписници на европската Mагна Карта;
– Интернационализација и интеграција на нашиот Универзитет во сите европски универзитетски форуми, односно во семејството на современите универзитети. Во овој контекст, соработката со универзитетите во регионот и пошироко се зголеми тројно;
– Зајакнување на научно-истражувачката работа и покрај академската, ќе даде поттик за димензионирање на академскиот процес што се одвива на универзитетот;
– Понудата и развојот на Е-учење – учење преку интернет, електронски аудио книги, ќе го зголеми квалитетот на учењето;
– Пуштање во употреба веќе обезбедени аудио-визуелни уреди, со цел да се спроведе методата на ”учење од далечина” со кој учениците од посебните училници ќе можат да посетуваат предавања од далечина;
– Завршување на академски капацитети и опремување на лаборатории со најсовремена опрема;
– Развој и имплементација на повеќе проекти во рамките на институтите кои претставуваат интегрална единица на Универзитетот, како што се Институтот за екологија и технологија, Институтот за албански јазик и култура ,,Јосиф Багери” итн;
– Интензивната поврзаност со европските образовни и истражувачки програми (ТЕМПУС, ДААД, УСАИД, СОРОС, НАТО, ЕУ, амбасади од различни земји) се приоритети подготвени во стратегијата на Универзитетот;
– Дисперзија на студиските програми во други градови, процес што ќе биде компактибилен со оние на средните училишта, со единствена цел студентите да бидат поблиску до учениците.
Нивото на работа и постигнување на досегашната работа нè тера да се гордееме, но исто така да бидеме заангажирани да преземеме активности кои ќе го ориентираат универзитетот кон современите академски институции. Ректоратот и академскиот кадар, пред сé имаат историска одговорност за создавање на нови системи на вредности, особено во образованието, науката и културата.
Целите на Универзитетот
Целта на Универзитетот да биде поблиску до студентите резултираше со решение студиските програми да се дисперзираат во некои градови во Република Македонија. Бројот на студенти од година до година се зголемува и сега во УТ студираат околу 13000 студенти со активен статус на студии. Бројот на студенти од разни ентитети е во пораст, ако пред 3 години студирале неколку десетици студенти денеска студиите ги продолжуваат неколку стотици студенти од разни ентитети или поточно нивниот број е околу 10% од вкупниот број на студенти.
Целта на УТ е да биде Универзитет за сите граѓани на Република Македонија затоа е отворен за сите студенти што сакаат да студираат, без национални и верски разлики. Во споредба со бројот на примени студенти во другите универзитети во земјава, бројот на новите студенти на УТ кажува раст од 30%. Ова може да е показател дека УТ се развива во точна насока и со сигурни чекори оди кон семејството на европските универзитети. Понудата на УТ за идните студенти е конкурентна и целосна. Ние нудиме студиски планови и програми за сите профили и евтини тарифи за студирање. Квалификуваниот академски кадар, соработката на УТ со други познати универзитети од регионот и светот и најзначајното, емоционалната врска што ја чувствуваат Албанците за овој универзитет. Жртвувањето и нивниот придонес го подигнаа овој универзитет до ова ниво како единствен државен универзитет со настава на албански јазик. Сето тоа е причина да се запишете на овој универзитет.

Ректор | проф. д-р Вулнет Амети
Проректор за финансии | проф. д-р Алифета Селими
Проректор за образование | проф. д-р Решат Ќаили
Проректор за меѓународна соработка | проф. д-р Арбер Челику
Проректор за наука | проф. д-р Хазир Положани
Генерален секретар | Адем Беадини
проф. д-р Етем Исени
проф. д-р Мерсим Максути
проф. д-р Насер Адеми
проф. д-р Ејуп Ајдини
проф. д-р Миќереме Руси
проф. д-р Галип Велиу
проф. д-р Иса Аслани
проф. д-р Метин Далип
проф. д-р Раим Максути
проф. м-р Селами Колоња
проф. м-р Невзат Бејтули
проф. д-р Неџбедин Беадини
проф. д-р Сади Беџети
проф. д-р Фејзула Фејзула
проф. д-р Хазир Положани
проф. д-р Агим Шабани
проф. д-р Нехат Рамадани
доц. д-р Крутан Расими
доц. д-р Астрит Исени
доц. д-р Беса Догани
доц. д-р Лулзим Мемеди
Ислам Имери
Бесмир Беџети
Нора Адили

Ректор | проф. д-р Вулнет Амети
Проректор за финансии | проф. д-р Алифета Селими
Проректор за образование | проф. д-р Решат Ќаили
Проректор за меѓународна соработка | проф. д-р Арбер Челику
Проректор за наука | проф. д-р Хазир Положани
Генерален секретар | Адем Беадини
Декан на Филозофски факултет | проф. д-р Ибиш Кадриу
Декан на Педагошки факултет | проф. д-р Фадби Османи
Декан на Филолошки факултет | проф. д-р Фатмир Сулејмани
Декан на Правен факултет | проф. д-р Ќебир Авзиу
Декан на Економски факултет | проф. д-р Раман Исмаили
Декан на ПМФ | проф. д-р Фаузи Скендери
Декан на Факултет за физичка култура | проф. д-р Хаки Исмаили
Декан на Факултет за применети науки | проф. д-р Ндерим Зеќири
Декан на Факултет за уметности | проф. м-р Нафи Јашари
Декан на Факултет за медицински науки | проф. д-р Кастриот Хаџиреџа
Декан на Факултет за прехранбена технологија и исхрана | проф. д-р Џезаир Идризи
Декан на Факултет за бизнис администрација | проф. д-р Насер Раими
Претседател на студентскиот парламент | Ислам Имери

Музеј на Универзитетот во Тетово

Во село Порој, во близина на Тетово, постои музеј кој ја документира отрезнувачката историја на основањето на Универзитетот во Тетово во 1994 година.

Решени да се започне високото образование на албански јазик, членови на заедницата се собраа да го формираат овој универзитет во Тетово.
Членовите на заедницата сакаа да основаат еден универзитет во Тетово, каде што студентите би можеле да учат на албански јазик. Без поддршка од државата, заедницата се собра во импровизирани училници во куќите на луѓето. Овој напор беше исполнет со отпор. Сепак, како што можете да видите во весниците и изложбата во музејот, на една од фотографиите е евиндентирано дека селаните излегоа на улиците за да ги заштитат студентите, откако околу 300 војници беа испратени за да се справат со ситуацијата.

Всушност, основањето на музејот на Универзитетот во Тетово е еден од најзначајните моменти во текот на животниот век на оваа институција колку што претставува поврзувањето меѓу минатото и иднината.
Музејот на Универзитетот во Тетово е отворен во Blackwell History of Education Museum — Collage of Education во Универзитетот во Северен Илиноис, Чикаго, САД.

http://news.cedu.niu.edu/coe_news/cameras-eye-blackwell-photo-exhibition-to-tell-tale-of-tetova/

Не пропуштајте ја големата шанса да го посетите овој музеј!

 

Центар за мир и транскултурална комуникација

Артина Камбери

E-mail: centerforpeace@unite.edu.mk | artina.kamberi@unite.edu.mk

Центар за соработка со бизниси

м-р Вјолца Х. Лимани

E-mail: vjollca.hasani@unite.edu.mk

Центар за студентски услуги и кариери

м-р Шабан Арслани

E-mail: careercenter@unite.edu.mk | shaban.arslani@unite.edu.mk

Центар за странски јазици

проф. д-р Флорим Ајдини

E-mail: florim.ajdini@unite.edu.mk

ИТ центар

Рамазан Фетаи

E-mail: ramazan.fetai@unite.edu.mk

Генерален секретар

Адем Беадини

E-mail: adem.beadini@unite.edu.mk


Kанцеларија за образование
Раководител: доц. д-р Ибрахим Незири
E-mail: ibrahim.neziri@unite.edu.mk

Kанцеларија за меѓународна соработка
Раководител: м-р Хатибе Деари
E-mail: international@unite.edu.mk | hatibe.deari@unite.edu.mk

Kанцеларија за финансии и сметководство
Раководител: м-р Имберјах Таири
E-mail: imberjah.tairi@unite.edu.mk

Kанцеларија за правни работи
Раководител: м-р Флориан Несими
E-mail: florian.nesimi@unite.edu.mk

Канцеларија за информирање
Раководител: Селам Сулејмани
E-mail: press@unite.edu.mk

Kанцеларија за управување со проекти
Раководител: доц. д-р Шефик Шеху
E-mail: projects@unite.edu.mk

Kанцеларија за научно истражување и иновации
Раководител: доц. д-р Агон Мемети
E-mail: zshi@unite.edu.mk

Канцеларија за управување со квалитет и евалуација
Раководител: м-р Шерузе Османи Балажи
E-mail: evaluation@unite.edu.mk

Универзитетски координатор за ЕКТС
Раководител: доц. д-р Куштрим Ахмети
E-mail: kushtrim.ahmeti@unite.edu.mk

Канцеларија за докторски студии
Раководител: доц. д-р Куштрим Ахмети
E-mail: doktoratura@unite.edu.mk


Заштита на укажувачи
(Политика за спречување на корупција на универзитетот)

Листа на универзитети со кои Универзитетот во Тетово потпиша договори за соработка

Македонија

БР. УНИВЕРЗИТЕТ
1 Универзитет „Св. Климент Охридски“
2 Универзитет „Гоце Делчев“
3 Универзитет за информатички технологии и науки „Свети Апостол Павле“
4 Универзитет за туризам и менаџмент
5 Универзитетот ФОН
6 Универзитет на Југоисточна Европа
7 Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Албанија и Косово

БР. УНИВЕРЗИТЕТ
1 Универзитет во Тирана
2 Универзитет во Приштина
3 Yниверзитет „Александер Џувани“ во Елбасан
4 Универзитет „Александер Моисиу“
5 Универзитет „Фан С. Ноли“
6 Универзитет „Марин Барлети“
7 Универзитет „Еќрем Чабеј“
8 Универзитет „Луиѓ Гуракуќи“
9 Универзитет „Исмаил Ќемали“
10 Академија за физичка култура и спорт „Војо Куши“
11 Земјоделски Универзитет во Тирана
12 Европски Универзитет во Тирана
13 Универзитет ЕПОКА
14 БпрАЛ „УниМедика“ во Приштина
15 Колеџ Универзум  во Косово
16 Универзитет за медицина во Тирана
17 Колеџ за медицински науки „Резонанца“ во Приштина

Турција

БР. УНИВЕРЗИТЕТ
1 Универзитет во Истанбул
2 Универзитетот во Тракис
3 Универзитет во Сакарја
4 Универзитет Ондокуз Маyис“
5 Универзитет во Хакџепе
6 Универзитет „Целал Бајар“
7 Универзитет Коксаели
8 Универзитет во Билеџикут
9 Универзитет Мармара
10 Технички универзитет Јилдиз“
11 Универзитет Киклалели
12 Универзитет за трговија во Истанбул
13 Универзитет Улудаг
14 Универзитет Мехмет Акиф Ерсоy
15 Техничкиот универзитет во Бурса
16 Универзитет во Чанаккале
17 Универзитет Ататурк

Други

БР. УНИВЕРЗИТЕТ
1 Универзитет во Марибор, Словенија
2 Универзитет во Загреб, Хрватска
3 Универзитет во Риека, Хрватска
4 Универзитет во Љубљана, Словенија
5 Универзитет во Тузла, Босна и Херцеговина
6 Универзитет во Мостар, Босна и Херцеговина
7 Универзитет во Ниш, Србија
8 Универзитет во Сараево, Босна и Херцеговина
9 Универзитет Џемал Бидедич“, Босна и Херцеговина
10 Универзитет во Нови Пазар, Србија
11 Универзитет во Нови Сад, Србија
12 Универзитет во Бања Лука, Босна и Херцеговина
13 Универзитет во Зеница, Босна и Херцеговина
14 Универзитет во Задар, Хрватска
15 Универзитет во Травник, Босна и Херцеговина
16 Економски факултет во Суботица, Србија
17 Сити колеџ“ градски универзитет во Њујорк
18 Универзитетот во Мурсија, Шпанија
19 Компостела Богословскиот институт – Понтификален универзитет во Саламанка, Шпанија
20 Источен Медитерански универзитет во Северен Кипар
21 Среден источен технички универзитет, кампус во Северен Кипар
22 Универзитет Св. Кирил и Методиј“ во Велоко Трново, Бугарија
23 Универзитет за технологија за храна во Пловдив, Бугарија
24 Универзитет за применети науки во Џамк, Финска
25 Универзитет во Калабрија, Италија
26 Алма Матер Европа-Европски центар во Марибор, Словенија
27 Универзитет за медицина во Грац, Австрија
28 Универзитет Алдо Мур во Бари, Италија
29 Универзитет во Северен Илиноис, САД
30 CASS Европски институт за менаџмент студии во Париз, Франција
31 Д-р Вишванат Карад МИТ Светски универзитет за мир МИТ-ВПУ, Индија