Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
 Elementet e Projektimit  5 OB
 Gjeometria Deskriptive I  4 OB
 Konstruksionet Arkitektonike IA  5 OB
 Art Figurativ  3 OB
 Matematika I  3 OB
 Principet e Statikës dhe Mekanika Teknike  4 OP
 Historia e artit  3 ZGJ
 Modelimi arkitektonik  3 ZGJ
 Aplikimi i programeve kompjuterike, CAAD I  3 ZGJ
 Gjuhë angleze I  3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e Projektimit 5 OB
Gjeometria Deskriptive II  4 OB
Konstruksionet Arkitektonike IIB  5 OB
Formësimi plastik  3 OB
Matematika II  3 OB
Rezistenca e materialeve  4 OP
Materijalet ndërtimore  3 ZGJ
Analiza e formës  3 ZGJ
Aplikimi i programeve kompjuterike, CAD II  3 ZGJ
Gjuhë angleze II  3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
 Studio arkitektonike I OB
 Projektim urbanistik IA OB
 Konstruksione arkitektonike IIA OB
 Historia e arkitekturës I OB
 Fizika arkitektonike I OB
 Statika I OB
 Perspektiva ZGJ
 3D modelimi ZGJ
 Lëndë OP – S3; Fitnes OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Studio arkitektonike II 5 OB
Projektim urbanistik IB  4 OB
Konstruksione arkitektonike IIB  5 OB
Historia e arkitekturës II  4 OB
Metodat e dizajnit  3 OB
Dokumentimi dhe hulumtimi i ndërtimeve trashëgimore  3 OB
Sistemet Gjeoinformatike (GIS)  3 ZGJ
Fizika arkitektonike II  3 ZGJ
Sociologjia dhe psikologjia e banimit  3 ZGJ
Lëndë OP – S4; Volejboll 3 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Studio arkitektonike III 5 OB
Projektim urbanistik IIA 4 OB
Konstruksione arkitektonike IIIA 5 OB
Historia e arkitekturës 3 4 OB
Konzervimi dhe restaurimi i ndërtimeve trashëgimore 3 ZGJ
Kompozicioni arkitektonik 3 ZGJ
Kornizat ligjore të ndërtimit 3 ZGJ
Instalimet në arkitekturë 3 ZGJ
Beton dhe Konstruksionet e betonit të armuar 3 ZGJ
Lëndë OP – S5; Lojra elementare 3 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Studio arkitektonike IV  5 OB
Studio arkitektonike V  5 OB
Projektim urbanistik IIB  4 OB
Konstruksione arkitektonike IIIB  4 OB
Revitalizimi i trashëgimise ndërtimore  3 ZGJ
Dizajni industrial  3 ZGJ
Arkitektura tradicionale  3 ZGJ
Arkitektura e brendshme – enterieri  3 ZGJ
Konstruksioinet e çelikut  3 ZGJ
Lëndë OP – S6; Akrobatike  3 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Studio arkitektonike 6 5 OB
Projektimi i siperfaqeve publike 5 OB
Teoria e arkitektures 4 OB
Menaxhimi dhe organizimi i ndertimit 4 OB
Projektimi parametrik 3 ZGJ
Pejsazhi urban 3 ZGJ
Teknologjite e bashkohore te ndertimit 3 ZGJ
Zhvillimi dhe zbatimi i projektit 3 ZGJ
Konstruksione druri 3 ZGJ
Arkitektura e brendshme 2 3 ZGJ
Lëndë OP – S7; Lojra popullore 3 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Ekskursion profesional 3 OB
Metodologji e hulumtimit shkencor 3 OB
Praksa 8 javore/ projekt interdisiplinar 6 OB
Punimi i Bachelor 15 OB
Lëndë OP – S8; Diksion 3 OP