AKTRIMI

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Aktrim I 8 OB
Të folurit skenik me teknik zëri I 5 OB
Levizje skenike dhe vallezim I 5 OB
Solo Këndim I 4 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë I 3 ZGJ
Gjuhë shqipe me drejtshqiptim I 3 ZGJ
Gjimnastikë, akrobatikë dhe shpatim I 3 ZGJ
Sociologjia e kulturës I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Aktrim II 8 OB
Të folurit skenik me teknik zëri II 5 OB
Levizje skenike dhe vallezim II 5 OB
Solo Këndim II 4 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë II 3 ZGJ
Gjuhë shqipe me drejtshqiptim II 3 ZGJ
Gjimnastikë, akrobatikë dhe shpatim II 3 ZGJ
Sociologjia e kulturës II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Aktrim III 8 OB
Të folurit skenik me teknik zëri III 5 OB
Levizje skenike dhe vallezim III 5 OB
Radio dhe Tv loje filmike I 4 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë III 3 ZGJ
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar I 3 ZGJ
Historia e civilizimeve I 3 ZGJ
Bazat e inçizimit filmik dhe televiziv I 3 ZGJ
Bazat e montazhit filmik dhe televiziv I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Aktrim IV 8 OB
Të folurit skenik me teknik zëri IV 5 OB
Levizje skenike dhe vallezim IV 5 OB
Radio dhe Tv loje filmike II 4 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë IV 3 ZGJ
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar II 3 ZGJ
Historia e civilizimeve II 3 ZGJ
Bazat e inçizimit filmik dhe televiziv II 3 ZGJ
Bazat e montazhit filmik dhe televiziv II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Aktrim V 8 OB
Të folurit skenik me teknik zëri V 5 OB
Levizje skenike dhe vallezim V 5 OB
Radio dhe Tv loje filmike III 4 OB
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar III 3 ZGJ
Muzikë aplikative I 3 ZGJ
Psikologjia dhe psikopatologjia I 3 ZGJ
Bazat e dramaturgjisë I 3 ZGJ
Bazat e regjisë të teatrit I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Aktrim VI 8 OB
Të folurit skenik me teknik zëri VI 5 OB
Levizje skenike dhe vallezim VI 5 OB
Radio dhe Tv loje filmike IV 4 OB
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar IV 3 ZGJ
Muzikë aplikative II 3 ZGJ
Muzikë aplikative II 3 ZGJ
Bazat e dramaturgjisë II 3 ZGJ
Bazat e regjisë të teatrit II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Aktrim VII 8 OB
Të folurit skenik me teknik zëri VII 5 OB
Levizje skenike dhe vallezim VII 5 OB
Radio dhe Tv loje filmike V 4 OB
Historia e filmit I 3 ZGJ
Estetik I 3 ZGJ
Bazat e skenarit filmik dhe televiziv I 3 ZGJ
Bazat e regjisë filmike dhe televizive I 3 ZGJ
Kostumografi I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Aktrim VIII 8 OB
Të folurit skenik me teknik zëri VIII 5 OB
Levizje skenike dhe vallezim VIII 5 OB
Radio dhe Tv loje filmike VI 4 OB
Historia e filmit II 3 ZGJ
Estetik II 3 ZGJ
Bazat e skenarit filmik dhe televiziv II 3 ZGJ
Bazat e regjisë filmike dhe televizive II 3 ZGJ
Kostumografi II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP