DRAMATURGJI

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Dramaturgji I 8 OB
Skenar filmit dhe tv I 6 OB
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar I 4 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë I 4 OB
Historia e filmit I 3 ZGJ
Gjimnastikë, akrobatikë dhe shpatim I 3 ZGJ
Bazat e lojës aktrimit I 3 ZGJ
Bazat e lëvizjeve dhe vallëzimeve në skenë I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Dramaturgji II 8 OB
Skenar filmit dhe tv II 6 OB
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar II 4 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë II 4 OB
Historia e filmit II 3 ZGJ
Gjimnastikë, akrobatikë dhe shpatim II 3 ZGJ
Bazat e lojës aktrimit II 3 ZGJ
Bazat e lëvizjeve dhe vallëzimeve në skenë II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 3 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Dramaturgji III 8 OB
Skenar filmit dhe tv III 6 OB
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar III 4 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë III 4 OB
Historia e filmit III 3 ZGJ
Historia e civilizimeve I 3 ZGJ
Bazat e skenarit filmik dhe televiziv I 3 ZGJ
Dramatologji I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Dramaturgji IV 8 OB
Skenar filmit dhe tv IV 6 OB
Historia e dramës dhe teatrit shqiptar IV 4 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë IV 4 OB
Historia e filmit IV 3 ZGJ
Historia e civilizimeve II 3 ZGJ
Bazat e skenarit filmik dhe televiziv II 3 ZGJ
Dramatologji II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Dramaturgji V 8 OB
Skenar filmit dhe tv V 6 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë V 4 OB
Estetik I 4 OB
Skenografi I 3 ZGJ
Kostumografi I 3 ZGJ
Bazat e regjisë të teatrit I 3 ZGJ
Teoria e filmit I 3 ZGJ
Muzikë aplikative I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Dramaturgji VI 8 OB
Skenar filmit dhe tv VI 6 OB
Historia e dramës dhe teatrit botërorë VI 4 OB
Estetik II 4 OB
Skenografi II 3 ZGJ
Kostumografi II 3 ZGJ
Bazat e regjisë të teatrit II 3 ZGJ
Teoria e filmit II 3 ZGJ
Muzikë aplikative II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Dramaturgji VII 8 OB
Teoria e filmit III 6 OB
Psikologji dhe psikopatologji I 4 OB
Sociologjia e kulturës I 4 OB
Metodologjia e punës shkencore I 3 ZGJ
Bazat e regjisë filmike dhe televizive I 3 ZGJ
Bazat e radio dhe tv loje filmike I 3 ZGJ
Bazat e montazhit filmik dhe televiziv I 3 ZGJ
Bazat e inçizimit filmik dhe televiziv I 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit I 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Dramaturgji VIII 8 OB
Teoria e filmit IV 6 OB
Psikologji dhe psikopatologji II 4 OB
Sociologjia e kulturës II 4 OB
Metodologjia e punës shkencore II 3 ZGJ
Bazat e regjisë filmike dhe televizive II 3 ZGJ
Bazat e radio dhe tv loje filmike II 3 ZGJ
Bazat e montazhit filmik dhe televiziv II 3 ZGJ
Bazat e inçizimit filmik dhe televiziv II 3 ZGJ
Lënda nga lista e përgjithshme e Universitetit II 2 OP