FIZARMONIKË

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Fizarmonikë I 5 OB
Muzikë kamertale I 4 OB
Solfexho I 3 OB
Harmoni I 2 OB
Korepetitim I 1 OB
Histori muzike I 3 OB
Psikologji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik I 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Fizarmonikë II 5 OB
Muzikë Kamertale II 4 OB
Solfexho II 3 OB
Harmoni II 2 OB
Korepetitim II 1 OB
Histori Muzike II 3 OB
Psikologji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik II 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Fizarmonikë III 4 OB
Muzikë kamertale III 4 OB
Korepetitim III 1 OB
Histori muzike III 3 OB
Polifoni vokale 2 OB
Solfexho III 3 OB
Parte Orkestrale I 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale I 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Fizarmonikë IV 4 OB
Muzikë kamertale IV 4 OB
Korepetitim IV 1 OB
Histori muzike IV 3 OB
Solfexho IV 3 OB
Polifoni Instrumentale 2 OB
Parte Orkestrale II 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale II 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Fizarmonikë V 7 OB
Muzikë kamertale V 4 OB
Solfexho V 3 OB
Korepetitim V 1 OB
Histori muzike V 3 OB
Metodika e mësimdhënies në instrumentë I 2 OB
Parte Orkestrale III 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale III 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Fizarmonikë VI 7 OB
Muzikë kamertale VI 4 OB
Solfexho VI 3 OB
Korepetitim VI 1 OB
Histori Muzike VI 3 ZGJ
Metodika e mësimdhënies në instrumentë II 2 ZGJ
Parte Orkestrale IV 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale IV 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Fizarmonikë 7 8 OB
Muzika Kamertale VII 4 OB
Korepetitim VII 1 OB
Forma Muzikore I 3 OB
Metodika e mësimdhënies në instrumentë III 2 ZGJ
Parte Orkestrale V 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale V 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Fizarmonikë VIII 8 OB
Muzikë Kamertale VIII 4 OB
Korepetitim VIII 1 OB
Forma Muzikore II 3 OB
Metodika e mësimdhënies në instrumentë IV 2 OB
Parte Orkestrale VI 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale V 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP