PEDAGOGJIK

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Solfexho I 4 OB
Harmoni I 4 OB
Piano I 2 OB
Kendim koral I 2 OB
HIstori muzike I 3 OB
Dirigjim koral I 5 OB
Teknik vokale I 2 OB
Psikologji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik I 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Solfexho II 4 OB
Harmoni II 4 OB
Piano II 2 OB
Kendim koral II 2 OB
Histori muzike II 3 OB
Dirigjim koral II 5 OB
Teknik vokale II 2 OB
Pedagogji 4 ZGJ
Lende e lire zgjedhore 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Solfexho III 4 OB
Harmoni III 4 OB
Piano III 2 OB
Kendim koral III 2 OB
Polifoni vokale I 4 OB
Histori muzike III 3 OB
Njohuri instrumentesh I 3 OB
Instrumente orientale I 4 ZGJ
Historia e muzikës orientale I 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Solfexho IV 4 OB
Harmoni IV 4 OB
Piano IV 2 OB
Kendim koral IV 2 OB
Polifoni vokale II 4 OB
Histori muzike IV 3 OB
Njohuri instrumentesh II 3 OB
Instrumente orientale II 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Solfexho V 3 OB
Kendim koral V 2 OB
Metodika e mesimit te muzikes I 3 OB
Polofoni instrumentale I 3 OB
Histori muzike V 3 OB
Bazat ne orkestracion I 2 OB
Historia e estetikes se muzikes I 2 OB
Instrumente orientale III 4 ZGJ
Historia e muzikës orientale III 4 ZGJ
Lende e lire zgjedhore 2 OP
Lende e lire zgjedhore 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Solfexho VI 3 OB
Kendim koral VI 2 OB
Metodika e mesimit te muzikes II 3 OB
Polofoni instrumentale II 3 OB
Histori muzike VI 3 OB
Bazat ne orkestracion II 2 OB
Historia e estetikes se muzikes II 2 OB
Instrumente orientale IV 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale IV 4 ZGJ
Lende e lire zgjedhore 2 OP
Lende e lire zgjedhore 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Kendim koral VII 2 OB
Metodika e mesimit te muzikes III 3 OB
Analiza hrmonike I 3 OB
Forma muzikore I 3 OB
Folklor muzikore I 2 OB
Lexim partiturash I 2 OB
Punim diplome I 8 OB
Instrumente orientale V 4 ZGJ
Historia e muzikës orientale V 4 ZGJ
Lende e lire zgjedhore 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Kendim koral VIII 8 OB
Metodika e mesimit te muzikes IV 4 OB
Analiza harmonike II 1 OB
Forma muzikore II 3 OB
Folklor muzikore II 2 OB
Lexim partiturash II 4 OB
Punim diplome II 8 ZGJ
Instrumente orientale VI 4 ZGJ
Lende e lire zgjedhore 2 OP