SOLO KËNDIM

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Solo këndim I 5 OB
Piano I 2 OB
Lëvizje skenike me vallëzim I 2 OB
Solfexho I 3 OB
Këndim koral I 2 OB
Historia e muzikës I 3 OB
Korepetitim I 1 OB
Psikologji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik I 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Solo këndim II 5 OB
Piano II 2 OB
Lëvizje skenike me vallëzim II 2 OB
Solfexho II 3 OB
Këndim koral II 2 OB
Historia e muzikës II 3 OB
Korepetitim II 1 OB
Pedagoji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik II 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Solo këndim III 5 OB
Bazat e aktrimit I 3 OB
Solfexho III 3 OB
Polifoni vokale I 2 OB
Këndim koral III 2 OB
Historia muzikës III 3 OB
Korepetitim III 1 OB
Instrumente orientale 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Solo këndim IV 5 OB
Bazat e aktrimit II 3 OB
Solfexho IV 3 OB
Polifoni instrumentale 2 OB
Këndim koral IV 2 OB
Histori muzike IV 3 OB
Korepetitim IV 1 OB
Instrumente orientale 4 ZGJ
Historia e instrumenteve oriental 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Solo këndim V 6 OB
Bazat e aktrimit III 3 OB
Studio operistik I 2 OB
Këndim koral V 2 OB
Historia e muzikës V 3 OB
Korepetitim V 1 OB
Solfexho V 3 OB
Harmoni I 2 OB
Instrumente orientale 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Solo këndim VI 6 OB
Bazat e aktrimit IV 3 OB
Studio operistik II 2 OB
Këndim koral VI 2 OB
Historia e muzikës VI 3 OB
Korepetitim VI 1 OB
Solfexho V 3 OB
Harmoni II 2 OB
Historia e instrumenteve orientale 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Solo këndim VII 8 OB
Metodika e mësimit në instrument I 2 OB
Njohuri instrumentesh I 3 OB
Studio operistik III 2 OB
Forma muzikore I 3 OB
Korepetitim VII 1 OB
Këndim koral VII 2 OB
Instrumente orientale 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Solo këndim VIII 8 OB
Metodika e mësimit në instrument II 2 OB
Njohuri instrumentesh II 3 OB
Studio operistik IV 2 OB
Forma muzikore II 3 OB
Korepetitim VIII 3 OB
Këndim koral VIII 3 OB
Instrumente orientale 3 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale 2 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP