Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Kimia e përgjithshme I 7 OB
Fizika I 6 OB
Matematika I 6 OB
Biologjia I 5 OB
Hyrje në informatikë 4 OB
Gjuha angleze I 2 OB

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Kimia e përgjithshme II 8 OB
Fizika II 7 OB
Matematika II 7 OB
Biologjia II 6 OB
Gjuha angleze II 2 OB

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Kimi analitike I 8 OB
Kimi organike I 7 OB
Kimia fizike I 7 OB
Kimia inorganike I 6 OB
Hyrje në filozofi 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Kimi analitike II 8 OB
Kimi organike II 8 OB
Kimia fizike II 6 OB
Fiziologjia I 6 OB
Futboll i vogël 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Analiza Instrumentale I 6 OB
Biokimia I 6 OB
Fiziologjia II 6 OB
Mikrobiologjia kimike 3 ZGJ
Kimia organike III 4 ZGJ
Nomenklatura e komponimeve organike 2 ZGJ
Etika e biznesit 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Analiza instrumentale II 6 OB
Biokimia II 6 OB
Kapituj të zgjedhur nga kimia analitike 4 ZGJ
Kimia kooordinative 4 ZGJ
Imunologjia me imunokimia 4 ZGJ
Bazat e spektroskopisë 4 ZGJ
Komunikimi dhe marrdhënie me publikun 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Biokimia mjekësore 6 OB
Bazat e hematologjisë 4 ZGJ
Toksikologjia kimike 4 ZGJ
Elektrokimia 4 ZGJ
Hyrje në bioteknologji 4 ZGJ
Metodat analitike në biokimi 4 ZGJ
Zbatimi i kompjuterëve në kimi 4 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Biokimi klinike 5 OB
Punim diplome 7 OB
Biokimia eksperimentale 4 ZGJ
Metabolizmi i barnave 4 ZGJ
Analiza e ushqimit 4 ZGJ
Analiza organike 4 ZGJ
Gjuha Shqipe 2 OP