Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Biologjia e qelizës 9 OB
Anatomia e njeriut 5 OB
Kimia e përgjithshme dhe inorganike 6 OB
Informatikë 6 OB
Statistikë me biometri 2 Z
Gjuhë angleze 2 Z
Matematika 2 Z
Lojërat elementare 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Anatomia dhe morfologjia e bimëve 8 OB
Histologjia dhe embriologjia e shtazëve 8 OB
Kimia organike 6 OB
Gjuhë angleze II 2 ZGJ
Fizikë 2 ZGJ
Etnobiologjia 2 ZGJ
Gjuhë shqipe 2 OP
Bazat e statistikës 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Biokimi e përgjithshme 6 OB
Sistematika dhe filogjenia e bimëve të ulta 6 OB
Mikrobiologji 6 OB
Pedagogji me didaktikë 4 OB
Virusologjia 4 ZGJ
Biologjia ujrave 4 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Fiziologjia e përgjithshme 8 OB
Pakurrizorët 8 OB
Biologjia molekulare 8 OB
Psikologjia 3 ZGJ
Flora e Maqedonisë 3 ZGJ
Agroekologjia 3 ZGJ
Paleobotanika 3 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Sistematika dhe filogjenia e bimëve të larta 8 OB
Fiziologjia e bimëve 8 OB
Anatomia krahasuese 6 OB
Limnologjia 4 ZGJ
Gjeobotanika 4 ZGJ
Entomologjia 4 ZGJ
Pedagogjia 4 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Kurrizorët 8 OB
Fiziologjia krahasuese 7 OB
Gjenetikë 7 OB
Bioenergjetika 4 ZGJ
Monitoringu biologjik i ujrave 4 ZGJ
Paleontologji 4 ZGJ
Fauna e Maqedonisë 4 ZGJ

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Ekologjia animale me zoogjeografi 7 OB
Ekologjia e bimëve 6 OB
Fitocenologji me Fitogjeografi 4 OB
Mbrojtja e mjedisit jetësor 3 OB
Etnobotanika 4 ZGJ
Iktiologjia 4 ZGJ
Etnoekologjia 4 ZGJ
Gjeomorfologjia 4 ZGJ
Hyrje ne filozofi 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Evolucioni 6 OB
Metodika e biologjisë 7 OB
Punim diplome 7 OB
Antropologjia 4 ZGJ
Energjetika e ekosistemit 4 ZGJ
Ekologjia e pyjeve 4 ZGJ
Biodiversiteti ujor dhe tokësor 4 ZGJ
Lëndë opcionale 2 OP