Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Mikroekonomi 7 OB
Matematikë 7 OB
Ekonomia gjeografike 6 OB
Gjuhë angleze I 6 OB
Hyrje në biznes 4 ZGJ
Kulturë fizike 4 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Makroekonomi 7 OB
Bazat e kontabilitetit 7 OB
E drejta biznesore 6 OB
Gjuhë angleze II 6 OB
Matematika për ekonomist 4 ZGJ
Teknologji informative 4 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Statistikë 6 OB
Bazat e menaxhmentit 6 OB
Bazat e financave 5 OB
Ndërmarrësia 5 OB
Bazat e turizmit 4 ZGJ
Ekonomia europiane dhe nacionale 4 ZGJ
Menaxhimi i biznesit të vogël dhe ndërmarrsisë 4 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Parimet e marketingut 6 OB
Kontabilitet financiar  6 OB
Punët bankare ndërkombëtare  6 OB
Ekonomia e sigurimeve  5 ZGJ
Menaxhimi operacional  5 ZGJ
Planifikimi dhe vendosja afariste  5 ZGJ
Sistemet ekonomike bashkëkohore  5 ZGJ
Lënda opcionale-Fudbolli i vogël  2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Ekonomia ndërkombëtare 6 OB
Biznesi ndërkombëtarë 6 OB
Transporti dhe shpedicioni ndërkombëtarë 6 OB
Kërkimet e marketingut 5 ZGJ
Menaxhmenti financiar 5 ZGJ
Kontabilitet i menaxhmentit 5 ZGJ
Menaxhimi me riskun 5 ZGJ
Lëndë opcionale-Të drejtat e njeriut 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
E drejta afariste ndërkombëtare 6 OB
Menaxhmenti strategjik  6 OB
Tregtia e jashtme  6 OB
Menaxhmenti i investimeve  5 ZGJ
Turizmi ndërkombëtare  5 ZGJ
Kontrolling  5 ZGJ
Menaxhim i projekteve  5 ZGJ
Lëndë opcionale-Gjeografia urbane  2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Standartet e kontabilitetit ndërkombëtar 6 OB
Strategjit afariste ndërkombëtare 6 OB
Puna praktike në biynisin ndërkombëtarë 4 OB
Financa Ndërkombëtare 4 OB
E-Biznisi 4 ZGJ
Menaxhimi i burimeve njerzore 4 ZGJ
Ekonometria 4 ZGJ
Ekonomia e trgut të punës 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Sociologjia politike 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Marketingu ndërkombëtarë  6 OB
Tregjet dhe instutucionaet financiare  6 OB
Ekonomia monetare  5 OB
Punim i diplomës  5 OB
E drejta ndërkombëtare komparative tatimore  4 ZGJ
Menaxhimi sisteme informative  4 ZGJ
Integrimet ekomike ndërkombëtare  4 ZGJ
Menaxhmenti korporativ ndërkombëtarë  4 ZGJ
Lëndë opcionale-Kultura dhe civilizimi shqiptarë  2 OP