Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e ekonomisë 8 OB
E drejta afariste 8 OB
Matematik për ekonomist 1 8 OB
Teknologji informative 6 ZGJ
Edukat fizike 6 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Mikroekonomi 7 OB
Matematik për ekonomist 2 7 OB
Bazat e kontabilitetit 6 OB
Gjuhe angleze 1 5 OB
Gjeografia ekonomike 5 ZGJ
Bazat e financave 5 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Makroekonomi 7 OB
Kontabiliteti financiar 7 OB
Bazat e menaxhmentit 7 OB
Gjuhë angleze 2 5 OB
Paratë dhe bankat 4 ZGJ
Organizimi industrial 4 ZGJ
Analiza e raporteve financiare 4 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Biznesi ndërkombëtar 4 OB
Statistik për ekonomist 4 OB
Menaxhimi i resurseve njerzore 4 OB
Bazat e marketingut 4 ZGJ
Kontabiliteti menaxherial 4 ZGJ
Menaxhimi i biznesit të vogël 4 ZGJ
Ekonomia e turizmit 4 ZGJ
Ekonomia e tregut të punës 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Fudbolli i vogël 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Ekonometri 6 OB
Vendosje biznisore 6 OB
Strategjitë e marketingut 4 OB
Ekonomia ndërkombëtare 5 ZGJ
Etik afariste 5 ZGJ
Financat ndërkombëtare 5 ZGJ
Afarizmi në tregtinë e jashtme 5 ZGJ
Lëndë opcionale-Të drejtat e njeriut 4 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Tregjet financiare dhe institucionet 6 OB
Financat publike 6 OB
Kërkimet operacionale 4 OB
Menaxhmenti financiar 4 ZGJ
Integrimet ekonomike Evropiane 4 ZGJ
Menaxhimi i investimeve 4 ZGJ
Menaxhimi strategjik 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Gjeografia urbane 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Ekonomia monetare 6 OB
E drejta afariste Evropiane 6 OB
Kërkimet e tregut 5 OB
Ndërmarrësia 5 OB
Ekonomia agrare 4 ZGJ
Ekonomia e sigurimeve 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Sociologjia politike 4 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Praktik profesionale 5 OB
Marketing ndërkombëtar 5 OB
Punim diplome 5 OB
Ekonomia dhe zhvillimi i ekonomisë nacionale 4 ZGJ
Menaxhmenti bankar 4 ZGJ
Sistemet bashkëkohore ekonomike 4 ZGJ
Marketingu i turizmit 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Kultura dhe civilizimi shqiptarë 3 OP