GJUHË DHE LETËRSI ARABE

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Fonetikë dhe hyrje në morfologjinë arabe 5 OB
Fonetikë dhe fonologji e gjuhës turke 5 OB
Arabishtja bashkëkohore I 5 OB
Turqishtja bashkëkohore I 5 OB
Gjuhë shqipe 2 OB
Hyrje në filologjinë orientale 3 ZGJ
Historia e Perandorisë Osmane 3 ZGJ
Gjuhë e huaj I 3 ZGJ
Të drejtat e njeriut 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Morfologji e gjuhës arabe I 5 OB
Morfologji e gjuhës turke I 5 OB
Arabishtja bashkëkohore II 5 OB
Turqishtja bashkëkohore II 5 OB
Gjuhë maqedone 2 OB
Historia e shkrimeve arabe 3 ZGJ
Historia e religjioneve 3 ZGJ
Gjuhë e huaj II 3 ZGJ
Komunikim dhe marrëdhëniet me publikun 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Morfologji e gjuhës arabe II 5 OB
Morfologji e gjuhës turke II 5 OB
Arabishtja bashkëkohore III 5 OB
Turqishtja bashkëkohore III 5 OB
Civilizimi Islam I 4 ZGJ
Hyrje në gjuhën perse 2 ZGJ
Institucionet kulturore dhe arsimore në përiudhen osmane 2 ZGJ
Estetika dhe historia e muzikës 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Morfosintaksa e gjuhës arabe 5 OB
Morfosintaksa e gjuhës turke 5 OB
Arabishtja bashkëkohore IV 5 OB
Turqishtja bashkëkohore IV 5 OB
Civilizimi Islam II 4 OB
Shkrimtarët shqiptar në gjuhët orientale 2 ZGJ
Hyrje në letërsinë perse 2 ZGJ
Historia e artit 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Sintaksa e gjuhës arabe I 5 OB
Arabishtja bashkëkohore V 5 OB
Gjuhë osmane I 5 OB
Letërsia e vjetër arabe 4 OB
Arti Islam 6 OB
Gjuha në mediat arabe 4 ZGJ
Hyrje në filozofinë Islame 4 ZGJ
Psikologji 4 ZGJ
Historia e BE-së 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Sintaksë e gjuhës arabe II 5 OB
Arabishtja bashkëkohore VI 5 OB
Gjuhë osmane II 5 OB
Letërsi klasike arabe 4 OB
Përkthimi i teksteve bashkëkohore arabe 5 OB
Baza të shkrimit akademik 3 ZGJ
Historia e arabëve 3 ZGJ
Teoria dhe teknika e përkthimit nga arabishtja në gjuhën shqipe
3 ZGJ
Pedagogji 3 ZGJ
Didaktikë 3 ZGJ

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Letërsia bashkëkohore arabe I 6 OB
Arabishtja bashkëkohore VII 5 OB
Përkthimi i teksteve klasike arabe 5 OB
Metodika e mësimit të gjuhës arabe I 5 OB
Drama bashkëkohore arabe 4 ZGJ
Korrespodenca në gjuhën arabe 4 ZGJ
Gjeografia e botës arabe 4 ZGJ
Stili i gjuhës së Kuranit 4 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Letërsi bashkëkohore arabe II 5 OB
Arabishtja bashkëkohore VIII 5 OB
Metodika e mësimit të gjuhës arabe II 5 OB
Punim Diplome 10 OB
Historia e kulturës arabe 3 ZGJ
Krijimtaria tradicionale- islame letrare në gjuhën shqipe 3 ZGJ
Linguistikë e gjuhës arabe 3 ZGJ