Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Morfologji e gjuhës italiane I 6 OB
Gjuhë bashkëkohore frënge I 6 OB
Letërsi italiane I 6 OB
Gjuhë latine I 6 OB
Praktikum i gjuhës shqipe 3 ZGJ
Gjuhë frënge I 3 ZGJ
Gjuhë angleze I 3 ZGJ
Gjuhë gjermane I 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Morfologji e gjuhës italiane II 6 OB
Gjuhë bashkëkohore italiane II 6 OB
Letërsi italiane II 6 OB
Gjuhë latine II 6 OB
Teori e letërsisë 3 ZGJ
Gjuhë frënge II 3 ZGJ
Gjuhë angleze II 3 ZGJ
Gjuhë gjermane II 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Fonetika e gjuhës italiane I 6 OB
Gjuhë bashkëkohore italiane III 6 OB
Letërsi italiane III 6 OB
Gjuhë latine III 6 OB
Qytetërim romak I 2 OB
Gjuhë maqedone I 2 OB
Gjuhë frënge III 2 ZGJ
Gjuhë angleze III 2 ZGJ
Lëndë opcionale 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Fonetika e gjuhës italiane II 6 OB
Gjuhë bashkëkohore italiane IV 6 OB
Letërsi italiane IV 6 OB
Gjuhë latine IV 6 OB
Qytetërim romak II 2 ZGJ
Gjuhë maqedone II 2 ZGJ
Gjuhë frënge IV 2 ZGJ
Gjuhë angleze IV 2 ZGJ
Lëndë opcionale 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Leksikologji e gjuhës italiane I 6 OB
Gjuhë bashkëkohore italiane V 6 OB
Letërsi italiane V 6 OB
Metodika e gjuhës italiane I 6 OB
Gjuhë latine V 2 ZGJ
Histori e gjuhës italiane I 2 ZGH
Pedagogji 2 ZGJ
Sociologjia e arsimit 2 ZGJ
Lëndë opcionale 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Leksikologji e gjuhës italiane II OB
Gjuhë bashkëkohore italiane VI OB
Letërsi italiane VI OB
Metodika e gjuhës italiane II OB
Gjuhë latine VI ZGJ
Histori e gjuhës italiane II ZGJ
Psikologji ZGJ
Didaktikë ZGJ
Lëndë opcionale OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Sintaksa e gjuhës italiane I 7 OB
Gjuhë bashkëkohore italiane VII 7 OB
Letërsi italiane VII 6 OB
Metodologji e hulumtimit shkencor 4 ZGJ
Analizë teksti 4 ZGJ
Përkthim italisht-shqip 4 ZGJ
Gramatika krahasuese 4 ZGJ
Lëndë opcionale 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Sintaksa e gjuhës italiane II 7 OB
Gjuhë bashkëkohore italiane VIII 7 OB
Letërsi italiane VIII 6 OB
Punimi i diplomës 10 OB