Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në ekonomi 6 OB
E drejta afariste 6 OB
Matematike 6 OB
Statistike për ekonomist 6 OB
Teknologji informative 6 ZGJ
Edukat fizike 6 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Mikroekonomi 6 OB
Matematik për ekonomist 6 OB
Bazat dhe principet e kontabilitetit 6 OB
Gjuhe angleze 1 4 OB
Ndërmarrësia 4 ZGJ
Menaxhimi i resurseve njerëzore 4 ZGJ
E drejta afariste Evropiane 4 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e financave 6 OB
Makroekonomi 5 OB
Kontabilitet financiar 5 OB
Gjuhë angleze 2 4 OB
Biznesi ndërkombëtar 5 ZGJ
Sjellje organizative 5 ZGJ
Kontabiliteti menaxherial 5 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e menaxhmentit 5 OB
Financat publike 5 OB
Kontabiliteti buxhetor 5 OB
Ekonomia e turizmit 5 ZGJ
Ekonomia e tregut të punës 5 ZGJ
Etik afariste 5 ZGJ
Marketingu i shërbimeve financiare 5 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e marketingut 6 OB
Vendosje biznisore 6 OB
Bankat dhe punët bankare 6 OB
Ekonomia agrare 4 ZGJ
Kërkimet e tregut 4 ZGJ
Menaxhmenti i sistemeve informative 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Të drejtat e njeriut 4 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Analiza e raporteve financiare 6 OB
Kërkime operacionale 6 OB
Praktik profesionale 6 OB
Menaxhimi i projekteve 5 ZGJ
Kontabiliteti i kostos 5 ZGJ
Menaxhimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 5 ZGJ
Lëndë opcionale-Gjeografia urbane 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Ekonometria 6 OB
Financat e korporatave 5 OB
Auditi 5 OB
Financat ndërkombëtare 6 OB
Kontabiliteti i bankave dhe shoqërive të sigurimit 4 ZGJ
Teoria dhe analiza e bilancit 4 ZGJ
Lëndë opcionale-Sociologjia politike 4 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Tregjet dhe institucionet financiare 6 OB
Tregu i kapitalit 6 OB
Punim diplome 6 OB
Ekonomia e sektorit publik 6 ZGJ
Menaxhimi i investimeve 6 ZGJ
Lëndë opcionale-Kultura dhe civilizimi shqiptarë 6 OP