Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Anatomi 6 OB
Kujdes mjekësor 6 OB
Biologji humane me gjenetikë 5 OB
Statistikë mjekësore me informatikë mjekësore 5 OB
Sociologji mjekësore 4 ZGJ
Psikologji mjekësore me aftësi komunikuese 4 ZGJ
Gjuhë angleze 4 ZGJ
Gjuhë gjermane 4 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Fiziologji 4 OB
Biofizikë 4 OB
Masazhë 6 OB
Histologji 4 OB
Terapi fizikale 10 OB
Higjienë 2 ZGJ
Ekologji 2 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Kineziologji 6 OB
Neurologji me kujdes 4 OB
Mjekësi interne me reumatologji 4 OB
Masazhë mjekësore 6 OB
Mjekësi fizikale 8 OB
Farmakologji 2 ZGJ
Pediatri me kujdes 2 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Kirurgji me ortopedi dhe traumatologji 6 OB
Bazat e kinezioterapisë 8 OB
Mjekësia sportive 4 OB
Mësim praktik 6 OB
Dermatologji 2 OB
Mikrobiologji me parazitologji 4 ZGJ
Situatat emergjente në mjekësi 4 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Kinezioterapia speciale 8 OB
Rehabilitim I 8 OB
Ortotikë me protetikë 6 OB
Higjienë mentale dhe psikiatri me kujdes 6 OB
Geriatri me kujdes 2 ZGJ
Radiologji 2 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Rehabilitim II 8 OB
Terapia e punës dhe terapi profesionale 6 OB
Patologji 6 OB
Balneologji 4 OB
Punimi i diplomës 6 OB