Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e komunikimit masiv I 5 OB
Shkrim dhe raportim lajmi I 5 OB
Semiotika në media I 5 OB
Gjuhë shqipe I 3 OB
Gjuhë angleze I 3 OB
Media dhe kompjuteri 3 ZGJ
Hyrje në të drejtën publike 3 ZGJ
Struktura organizative e medias 3 ZGJ
Gjuhë maqedonase 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Bazat e komunikimit masiv II 5 OB
Shkrim dhe raportim lajmi II 5 OB
Semiotika në media II 5 OB
Gjuhë shqipe II 3 OB
Gjuhë angleze II 3 OB
Web design (Ueb dizajnim) 3 ZGJ
Sociologjia e komunikimit 3 ZGJ
E drejta e medias 3 ZGJ
Sociologjia e punës 3 ZGJ
Filozofia e komunikimit 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Informimi dhe propaganda 5 OB
Psikologjia e komunikimit 5 OB
Zhanret mediatike 4 OB
Historia e popullit dhe shtypit shqiptar I 3 OB
Gjuhë shqipe III 4 OB
Gjuhë angleze III 3 OB
Qytetërimi evropian 3 ZGJ
Historia moderne 3 ZGJ
E folura ne Publik 3 ZGJ
Doktrinat ideologjike të shek. XX 3 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Mendimi publik dhe marrëdhënia me publikun 5 OB
Teoritë e komunikimit 5 OB
Kritika mediatike 4 OB
Historia e popullit dhe shtypit shqpitar II 3 OB
Gjuhë shqipe IV 4 OB
Gjuhë angleze IV 3 OB
Mediat dhe komunikimi ndërkulturor 3 ZGJ
Hyrje në shkencat politike 3 ZGJ
E drejta kushtetuese 3 ZGJ
Institucionet e Bashkimit Evropian (BE) 3 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Gazetaria televizive 5 OB
Metodologjia e produksionit audio-vizuel 5 OB
Kultura e debatit publik 4 OB
Etika e komunikimit 4 OB
Marrëdheniet nderkombetare 3 OB
Shkrimi akademik 3 ZGJ
Mediat dhe konfliktet 3 ZGJ
Komunikimi ndërpersonal 3 ZGJ
Përgatitja grafike e medias së shtyput 3 ZGJ
Teoria e shtetit dhe së drejtës – historia e njohurive
politike-juridike
3 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Strategjia e reklamimit dhe marketingut 5 OB
Strategjia e marrëdhënieve me publikun 5 OB
Psikologjia sociale 4 OB
Kamera, montazhi dhe puna në televizion 3 OB
Metodologjia e shkencave shoqërore 4 OB
Globalizimi dhe identiteti kulturor 3 ZGJ
Kampanja politike dhe reklamimi 3 ZGJ
Teoritë e modernizimit dhe mediat globale 3 ZGJ
Hyrje në ekonomi 3 ZGJ
Menaxhimi me burimet njerëzore 3 ZGJ

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Gazetaria on-line 5 OB
Fotografia dhe foto media 4 OB
Redaktimi në media 5 OB
Spektakli në televizion (TV) 4 OB
Mediat dhe marrëdhëniet ndëretnike 3 OB
Sistemet politike 3 ZGJ
Gazetaria hulumtuese 3 ZGJ
Mediat dhe shoqëria 3 ZGJ
Raportimi nga konfliktet luftarake 3 ZGJ
Partitë politike 3 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Metodologjia e punës së temës së diplomës 2 OB
Praktika në median e shtypur 5 OB
Praktika në radio median 5 OB
Praktika në median televizive 5 OB
Punimi i diplomës 10 OB
Praktika profesionale 6 OB
Agjencitë informative 3 ZGJ
Interneti si burim i informacioneve 3 ZGJ