Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
MATEMATIKA I 5 OB
BAZAT E TË DHËNAVE 5 OB
CAD 5 OB
GJUHË ANGLEZE 2 OB
BAZAT E GJEODEZISË DHE INSTRUMENTE GJEODEZIKE 7 OB
INFORMATIKË 6 OB

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
MATEMATIKË II 5 OB
GJEOINFORMATIKE I 6 OB
GJUHË ANGLEZE PËR INXHINIERË 2 OB
MATJE DHE RILEVIM GJEODEZIK 7 OB
PROGRAMIM 4 ZGJ
FIZIKË 4 ZGJ
TOPOGRAFI 4 ZGJ
Lëndë OP – S2; Bazat e statistikës 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
TEORIA E GABIMEVE 5 OB
GJUHË ANGLEZE PËR GJEODET I 3 OB
RRJETË GJEODEZIKE 7 OB
KADASTER I 5 OB
HARTOGRAFI E PËRGJITHSHME 4 ZGJ
GJEOINFORMATIKE II 4 ZGJ
EKOLOGJI 4 ZGJ
Lëndë OP – S3; Strategjitë e mjedisit 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
HARTOGRAFI MATEMATIKE 4 OB
GJUHË ANGLEZE PËR GJEODET II  3 OB
GJEODEZI SATELITORE  5 OB
KADASTËR II  5 OB
PRAKTIKE TERRENI I  5 OB
GJEODEZI MATEMATIKE  3 ZGJ
KOMPENSIME GJEODEZIKE  3 ZGJ
MATJE HIDROGRAFIKE  3 ZGJ
Lëndë OP – S4; Principet e menaxhimit dhe marketingut  2 OP
Lëndë OP – S4; Komunikim biznesi  2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
GJEODEZI INXHINIERIKE I 6 OB
PLANIFIKIM DHE RREGULLIM I HAPËSIRËS 4 OB
FOTOGRAMETR 4 OB
GJEODEZI FIZIKE 3 ZGJ
LEGJISLACION DHE DISPOZITA LIGJORE 3 ZGJ
MENAXHIM I PUNËVE GJEODEZIKE 3 ZGJ
GJEOFIZIKË 3 ZGJ
Lëndë OP – S5; Fitnes 2 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
GJEODEZI INXHINIERIKE II 6 OB
NDIJIMI I LARGËT 4 OB
VLERËSIM I PASURIVE TË PALUAJTSHME 4 OB
MENAXHIM ME PASURI TË PALUAJTSHME 3 ZGJ
LEGJISLACION GJEODEZIK 3 ZGJ
SHKRIM AKADEMIK 3 ZGJ
PRAKTIKE TERRENI II 5 OB
PUNIM DIPLOME 5 OB