Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Фонологија на СМЈ I 5 OB
Старословенски јазик I 5 OB
Правопис и правоговор на СМЈ I 3 OB
Општа лингвистика I 4 OB
Теорија на книжевноста I 4 OB
Народна книжевност I 3 OP
Англиски јазик I 3 ZGJ
Албански јазик I 3 ZGJ
Вовед во книжевноста I 3 ZGJ
Антропологија 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
 Фонологија на СМЈ II 5 OB
Старословенски јазик II 5 OB
Правопис и правоговор на СМЈ II 3 OB
Општа лингвистика II 4 OB
Теорија на книжевноста II 4 OB
Народна книжевност II 3 OP
Англиски јазик II 3 ZGJ
Албански јазик II 3 ZGJ
Вовед во книжевноста II 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Морфологија на СМЈ I  5 OB
Лексикологија на СМЈ  5 OB
Македонска средновековна книжевност I  5 OB
Македонска книжевност 19 век I  5 OB
Педагогија со дидактика  4 OB
Англиски јазик III  3 ZGJ
Албански јазик III  3 ZGJ
Балканистика  3 ZGJ
Еден словенски јазик (српски, хрватски, руски јазик) I  3 ZGJ
Основи на лекторирањето  3 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Морфологија на СМЈ II  5 OB
Зборообразувањето во СМЈ  4 OB
Македонска средновековна книжевност II  4 OB
Македонска книжевност 19 век II  5 OB
Образовна психологија  4 OB
Историја на културата на почвата на Македонија  3 ZGJ
Балканска култура и цивилизација  3 ZGJ
Фразеологија на СМЈ  3 ZGJ
Еден словенски јазик (српски, хрватски, руски јазик) II  3 ZGJ
Социологија на културата  2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Синтакса на СМЈ I 5 OB
Историска граматика на МЈ I 5 OB
Македонска книжевност 20 век I 5 OB
Методика на наставата по макед. јазик 5 OB
Креативно пишување, изразно читање и рецитирање 3 ZGJ
Образовна информациона технологија I 3 ZGJ
Социолингвистика 3 ZGJ
Споредбена граматика на словенските јазици 3 ZGJ
Вовед во специјална едукација и
рехабилитација
2 OP
Социологија на политиката 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Синтакса на СМЈ II 5 OB
Историска граматика на МЈ II 4 OB
Македонска книжевност 20 век II 4 OB
Лингвостилистика 3 OB
Методика на наставата по мак. книжевност 4 OB
Интеркултурна и педагошка комуникација 3 ZGJ
Образовна информациона технологија II 3 ZGJ
Психолингвистика 3 ZGJ
Книжевност за деца 3 ZGJ
Етнологија 2 OP
Историја на европската интеграција 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Дијалектологија на мак. jазик I  5 OB
Практика во наставата по МЈ  5 OB
Современи јужнословенски книжевности I  5 OB
2 Светска книжевност I  4 OB
Историја на МЈ I  3 ZGJ
Медиумска култура  3 ZGJ
Ономастика  3 ZGJ
Рационализам и просветителство  3 ZGJ
Македонска драма и театар  3 ZGJ
Фитнес  2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Дијалектологија на мак. jазик II 4 OB
Практика во наставата по МК 4 OB
Современи јужнословенски книжевности II 3 OB
Светска книжевност II 3 OB
Дипломска работа 10 OB
Историја на МЈ II 2 ZGJ
Методологија на научната работа 2 ZGJ
Образовен систем и нормативно-правна регулатива 2 ZGJ
Семантика 2 ZGJ
Македонска модерна/постмодерна 2 ZGJ