Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Historia e popullit shqiptar(deri më 168 p.e.r.) 6 OB
Historia e kohës së vjetër I 6 OB
Historia e Maqedonisë Antike 4 OB
Shkencat ndihmëse të historisë 5 OB
Hyrje në histori 3 ZGJ
Arkeologji 3 ZGJ
Historia ekonomike 3 ZGJ
Gjuhë angleze I 3 ZGJ
Praktikum i Gjuhës shqipe 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Historia e popullit shqiptar (168 p.e.s.- shek.XI) 6 OB
Historia e kohës së vjetër II 6 OB
Historia e Maqedonisë Mesjetare 4 OB
Metodologjia e historisë 5 OB
Gjeografi historike 3 ZGJ
Histori sociale 3 ZGJ
Mitologji 3 ZGJ
Gjuhë angleze II 3 ZGJ
Gjuhë maqedone 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Historia e popullit shqiptar (shek.XI-1506) 6 OB
Historia e Ballkanit (shek. V-XII) 6 OB
Historia e Mesjetës I 6 OB
Bazat e Etnologjisë 6 OB
Historia e Bizantit 3 ZGJ
Historia e Religjioneve 3 ZGJ
Gjuhë Osmane I 3 ZGJ
Sociologji 3 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Historia e popullit shqiptar (1506-1830) 7 OB
Historia e Ballkanit (shek. XII-XV) 6 OB
Historia e Mesjetës II 6 OB
Historia e diplomacisë I 6 OB
Historia e Perandorisë Osmane 3 ZGJ
Gjuhë osmane II 3 ZGJ
Informatika për historianët 3 ZGJ
Kultura shqiptare dhe civilizimi 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Historia e popullit shqiptar (1830-1881) 6 OB
Historia e Ballkanit (shek.XVI-1804) 6 OB
Historia e Botës- koha e re I 5 OB
Historia e diplomacisë II 5 OB
Muzeologji 3 ZGJ
Etnologjia shqiptare I 3 ZGJ
Etikë 3 ZGJ
Psikologji 3 ZGJ
Gjuhë gjermane 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Historia e popullit shqiptar (1881-1912) 6 OB
Historia e Ballkanit (1805-1914) 6 OB
Historia e Botës-koha e re II 5 OB
Historia e Maqedonisë- koha e re 5 OB
Arkivistikë 3 ZGJ
Etnologjia shqiptare II 3 ZGJ
Historia e nacionalizmit 3 ZGJ
Pedagogji 3 ZGJ
Tenis dhe ping-pong 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Historia e popullit shqiptar (1912-1939) 5 OB
Historia e Ballkanit (1914-1941) 5 OB
Historia botërore bashkëkohore (1914-1945) 4 OB
Historia e Maqedonisë- koha më e re 4 OB
Historia e integrimeve evropiane 4 OB
Metodika e historisë (teori) 3 ZGJ
Historia e sistemeve politike I 3 ZGJ
Historia e diasporës shqiptare 3 ZGJ
Historia e arsimit shqip 3 ZGJ
Të drejtat e njeriut 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Historia e popullit shqiptar (1939-1999) 4 OB
Historia e Ballkanit (1941-1999) 4 OB
Historia botërore bashkëkohore (1945-1999) 4 OB
Punim Diplome 10 OB
Metodika e historisë (praktikë) 3 ZGJ
Historia e sistemeve politike II 3 ZGJ
Historia e SHBA-së 3 ZGJ
Historia e shtypit shqiptar 3 ZGJ
Volejboll në plazh 2 OP