Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Anatomi 5 OB
Kujdesi mjekësor I 7 OB
Biologji humane 5 OB
Statistikë mjekësore me informatikë mjekësore 5 OB
Psikologji mjekësore me aftësi komunikuese 4 ZGJ
Bazat e hulumtimit shkencor 4 ZGJ
Gjuhë angleze 4 ZGJ
Gjuhë gjermane 4 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Fiziologji 5 OB
Kujdes mjekësor II 6 OB
Etikë 5 OB
Higjiena 5 OB
Mësim praktik 5 OB
Histologji 4 ZGJ
Transfuziologji me imunologji 4 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Mjekësi interne me kujdes 8 OB
Biokimi 6 OB
Farmakologji 5 OB
Patologji 6 OB
Mikrobiologji me parazitologji 5 ZGJ
Geriatri me kujdes 5 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Gjinekologji me akusheri me kujdes 4 OB
Kirurgji me kujdes 6 OB
Gjendjet urgjente në mjekësi 4 OB
Pediatri me kujdes 4 OB
Mësim praktik 5 OB
Oftamologji me kujdes 3 ZGJ
Terapi fizikale 3 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Neurologji me kujdes 6 OB
Epidemiologji 4 OB
Mjekësi sociale 4 OB
Higjienë mentale me psikiatri me kujdes 6 OB
Infektologji me kujdes 6 OB
Mjekësi nukleare 4 ZGJ
Anestezi,reanimacion dhe mjekim intenziv 4 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Dokumentacioni mjekësor 4 OB
Onkologji me terapi paliative 4 OB
Menaxhimi në shëndetësi 4 OB
Mbrojtja primare shëndetësore 4 OB
Punimi i temës së diplomës 6 OB
Otorinolaringologji me kujdes 4 ZGJ
Dermatovenerologji 4 ZGJ
Mjekësia e punës 4 ZGJ
Ekonomia në shëndetësi 4 ZGJ