Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në TI 5 OB
Programimi I 7 OB
Qarqet Logjike I 6 OB
Kalkulus I 5 OB
Strukturat Diskrete I 5 OB
Gjuhe angleze I 2 ZGJ
Gjuhë gjermane I 2 ZGJ
Gjuhë frenge I 2 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Programimi II 7 OB
Qarqet Logjike II 7 OB
Kalkulus II 5 OB
Strukturat Diskrete II 5 OB
Gjuhë angleze II 2 ZGJ
Gjuhë gjermane II 2 ZGJ
Gjuhë frenge II 2 ZGJ
Internet 4 ZGJ
Aplikaconet kompjuterike 4 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Struktura e të dhënave 6 OB
Bazat e të dhënave 6 OB
Arkitektura e Kompjuterëve 6 OB
Probabilitet dhe statistikë 4 OB
Web Dizajn 4 ZGJ
Fizika 4 ZGJ
Kalkulus III 4 ZGJ
Strukturat Diskrete III 4 ZGJ
Ndihma e parë mjekësore 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Programimi në objekte dhe vizuel 6 OB
Sistemet Operative 6 OB
Teknologjitë multimediale 6 OB
e-Biznes 5 OB
Futboll i vogël 2 OP
Teoria e algoritmeve 5 ZGJ
Elektronika 5 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Rrjetat kompjuterike 6 OB
Inxhinieria softuerike 6 OB
Web programim 6 OB
Etika në biznes 2 OP
Etika në TI 5 ZGJ
Interaksioni njeri-kompjuter 5 ZGJ
Përpunimi digjital i sinjalit 5 ZGJ
Bioinformatika 5 ZGJ
XML dhe baza e të dhënave 5 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Grafika kompjuterike 6 OB
Teoria e informacioneve 6 OB
Komponentët softuerike 5 OB
Komunikimi dhe marrëdhënia me publikun 3 OP
Mësimi elektronik 5 ZGJ
Sistemet e informacionit 5 ZGJ
Menaxhimi i sistemeve të informacionit 5 ZGJ
Sistemet kompjuterike bashkëkohore 5 ZGJ
Sistemi operativ i rrjetave dhe softueri i rrjetave 5 ZGJ
Modulim dhe simulim 5 ZGJ
Drejtësia dhe çështjet e brendshme në BE 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Softuer sistemor 6 OB
Dizajni dhe analiza e algoritmeve 7 OB
Lojërat elementare 2 OP
Data Mining 5 ZGJ
Teknologjitë pa tela 5 ZGJ
Robotika 5 ZGJ
Intelegjenca biznesore 5 ZGJ
Bazat e avacuara të të dhënave 5 ZGJ
Mikroprocesorët dhe mikrokontrollorët 5 ZGJ
Siguria dhe mirëmbajtja e rrjetave 5 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Inteligjenca artificiale 5 OB
Menaxhimi me projektet softuerike 4 OB
Teoria e kodimit dhe kriptografia 5 OB
Punimi i diplomës 6 OB
Gjuhë shqipe 2 OP
Rrjetat neurale 4 ZGJ
Metodat e intelegjencës biznesore 4 ZGJ
Sistemet intelegjente 4 ZGJ
Programimi i lojërave kompjuterike 4 ZGJ
Kompajlim dhe interpretim 4 ZGJ
Sistemet paralele 4 ZGJ
Zhvillimi i sistemeve interaktive 4 ZGJ
Sistemet inteligjente 4 ZGJ