Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
ANALIZË MATEMATIKE I A 9 OB
ALGJEBËR VEKTORIALE 7 OB
BASHKËSITË DHE LOGJIKA 7 OB
HYRJE NË INFORMATIKË 5 OB
GJUHË ANGLEZE I 2 ZGJ
GJUHË GJERMANE I 2 ZGJ
GJUHË FRËNGE I 2 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
ANALIZË MATEMATIKE I B 7 OB
GJEOMETRI ANALITIKE 7 OB
ALGJEBËR LINEARE I 5 OB
PROGRAMIM I 5 OB
GJUHË ANGLEZE II 2 ZGJ
GJUHË GJERMANE II 2 ZGJ
GJUHË FRËNGE II 2 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
ANALIZË MATEMATIKE II A 9 OB
ALGJEBËR I 6 OB
ALGJEBËR LINEARE II 5 OB
PROGRAMIM II 4 ZGJ
KOMBINATORIKA 4 ZGJ
MATEMATIKË DISKRETE 4 ZGJ
HYRJE NË FILOZOFI 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
ANALIZË MATEMATIKE II B 9 OB
TRANSFORMIME GJEOMETRIKE 6 OB
FIZIKA I 5 OB
STRUKTURA E TË DHËNAVE 4 ZGJ
SHFRYTËZIMI I KOMPJUTERËVE NË MATEMATIKË 4 ZGJ
ANALIZË VEKTORIALE 4 ZGJ
PROGRAMIM LINEAR 4 ZGJ
FUTBOLL I VOGËL 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
EKUACIONET DIFERENCIALE TË ZAKONSHME 8 OB
MATEMATIKË NUMERIKE 5 OB
GJEOMETRI DESKRIPTIVE 5 OB
PEDAGOGJI ME DIDAKTIKË 2 OB
HISTORI E MATEMATIKËS 4 ZGJ
GJEOMETRI HIPERBOLIKE 4 ZGJ
FIZIKA II 4 ZGJ
HAPËSIRAT METRIKE 4 ZGJ
ETIKA NË BIZNES 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
ALGJEBËR II 8 OB
MASA DHE INTEGRALI 6 OB
PSIKOLOGJI SHKOLLORE 2 OB
PROGRAMIMI NË OBJEKTE DHE VIZUEL 4 ZGJ
GJEOMETRI PROJEKTIVE 5 ZGJ
EKUACIONET DIFERENCIALE PARCIALE 5 ZGJ
HYRJE NË TOPOLOGJI 5 ZGJ
KOMUNIKIMI DHE MARRËDHËNIA ME PUBLIKUN 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
ANALIZË KOMPLEKSE 8 OB
PROBABILITET 7 OB
METODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËS ME HOSPITIM I 5 OB
EKUACIONET E MATEMATIKËS FIZIKE 4 ZGJ
ANALIZË NUMERIKE 4 ZGJ
HYRJE NË GJEOMETRINË DIFERENCIALE 4 ZGJ
LOJËRAT ELEMENTARE 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
METODIKA E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËS ME HOSPITIM II 6 OB
MATEMATIKË ELEMENTARE ME PRAKTIKUM 7 OB
BAZAT E STATISTIKËS 5 OB
KËRKIMI I LITERATURËS PROFESIONALE 4 ZGJ
MATEMATIKË FINANCIARE 4 ZGJ
HYRJE NË TEORI TË GRAFEVE 4 ZGJ
SOFTUER APLIKATIV PËR MATEMATIKË 4 ZGJ
SOFTUER STATISTIKOR 4 ZGJ
PUNIM DIPLOME 8 OB