Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në pedagogji 6 OB
Hyrje në psikologji I 5 OB
Filozofi 4 OB
Histori e përgjithshme e pedagogjisë 5 OB
Gjuhë shqipe 3 ZGJ
Gjuhë angleze I 3 ZGJ
Sociologji e arsimit 4 ZGJ
Kulturë e mediave 3 ZGJ
Logjikë 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Pedagogji e përgjithshme 6 OB
Hyrje në psikologji II 5 OB
Komunikologji pedagogjike 5 OB
Histori e pedagogjisë kombëtare 4 OB
Antropologji 4 OB
Gjuhë maqedone 3 ZGJ
Gjuhë angleze II 3 ZGJ
Letërsi për fëmijë 3 ZGJ
Pedagogji sociale 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Didaktikë I 7 OB
Teoritë e edukatës 7 OB
Pedagogji parashkollore I 5 OB
Tendencat bashkëkohore në arsim 5 OB
Didaktika e punës me nxënës të talentuar 3 ZGJ
Psikologji zhvillimore 3 ZGJ
Higjienë shkollore 3 ZGJ
Vështirësi në mësim 3 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Didaktikë II 6 OB
Pedagogji familjare 5 OB
Pedagogji parashkollore II 5 OB
Pedagogji speciale 4 OB
Psikologji pedagogjike 3 ZGJ
Etikë pedagogjike 3 ZGJ
Lojra fëmijërore dhe zhvillimi i krijimtarisë 3 ZGJ
Arsim ekologjik 3 ZGJ
Lojrat skenike 2 OP
Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun 2 OP
Menaxhimi me stresin 2 OP
Flora dhe fauna e Maqedonisë 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Sistemet arsimore I 5 OB
Metodologjia e hulumtimeve pedagogjike 5 OB
Dokimologji 4 OB
Metodika e punës edukative 4 OB
Andragogji 4 OB
Didaktika e mësimit me nxënës me nevoja të posaçme 3 ZGJ
Bazat e mësimdhënies në shkencat natyrore 3 ZGJ
Dizajn pedagogjik 3 ZGJ
Ekonomika e arsimit 3 ZGJ
Histori e BE-së 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Sistemet arsimore II 4 OB
Pedagogji shkollore 4 OB
Statistikë pedagogjike 4 OB
Didaktikë andragogjike 3 OB
Didaktika e fushës së gjuhës me praktikë pedagogjike 4 OB
TIK-u në mësimdhënie 3 ZGJ
Risocializim pedagogjik 3 ZGJ
Pedagogji e kohës së lirë 3 ZGJ
Idetë dhe shkollat alternative pedagogjike 3 ZGJ
Kulturë e gjuhës shqipe dhe civilizim 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Menaxhim i arsimit 5 OB
Metodika e punës së pedagogut të shkollës me praktikë pedagogjike
7 OB
Didaktika e fushës shoqërore me praktikë pedagogjike 5 OB
Legjislacioni i arsimit 5 OB
Bashkëpunimi nëmes familjes dhe institucioneve edukativo-arsimore
3 ZGJ
Arsim multikulturor 3 ZGJ
Planifikim dhe evaluim 3 ZGJ
Didaktika e punës me klasë të kombinuara 3 ZGJ
Histori e artit 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Mësimi gjatë gjithë jetës 4 OB
Teknologjia arsimore 3 OB
Didaktika e fushës natyrore-shkencore me praktikë pedagogjike 3 OB
Demokratizim i shkollës 3 OB
Stazhi pedagogjik 1 OB
Punim diplome 5 OB
Politikë arsimore 3 ZGJ
Histori e arsimit shqiptar 3 ZGJ
Modele të mësimit kreativ 3 ZGJ
Metodat interaktive në mësim 3 ZGJ
Volejbolli në plazh 2 OP
Komunikimi multietnik 3 OP