Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
KIMI MJEKËSORE 8 OB
ANATOMI I 6 OB
BIOLOGJI QELIZORE 7 OB
FIZIKË MJEKËSORE 4 OB
ETIKË MJEKËSORE DHE PSIKOLОGJI 2.5 OB
BIOSTATISTKË 2.5 OB

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
HISTOLOGJI ME EMBRIOLOGJI 7 OB
ANATOMI II 7 OB
ANATOMIA DHE MORFOLOGJIA E NOFULLAVE
DHE E DHËMBIT
4 OB
MATERIALET STOMATOLOGJIKE 1 OB
GJENETIKA HUMANE 3 OB
FIZIOLOGJIA I 4 OB
BIOKIMI 4 OB

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
FIZIOLOGJIA II 5 OB
MIKROBIOLOGJIA ME IMUNOLOGJI 8 OB
PROTETIKA MOBILE PARAKLINIKE (PROTEZA
TOTALE)
6 OB
PATOLOGJIA E PËRGJITHSHME 4.5 OB
BIOKIMI ORALE 4 OB
ERGONOMI 2.5 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
FIZIOLOGJIA PATOLOGJIKE(PATOFIZIOLOGJIA) 5 OB
FARMAKOLOGJIA 5.5 OB
PROTETIKA PARAKLINIKE MOBILE(PROTEZA
PARCIALE)
6 OB
BAZAT PATOLOGJIKE TË SËMUNDJES 6 OB
EPIDEMIOLOGJIA 2.5 OB
HIGJIENA ORALE 3 OB
PSIKIATRIA 2 OB

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
PROTETIKË FIKSE I(PARAKLINIKE) 4.5 OB
MJEKËSI INTERNE 7 OB
NEUROLOGJI 2.5 OB
PEDIATRI 2.5 OB
SËMUNDJET INFEKTIVE 2.5 OB
KARDIOLOGJI PARAKLINIKE 5.5 OB
GNATOLOGJI 2.5 OB
OTORINOLARINGOLOGJI 3 OB

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
PROTETIKË FIKSE II (PARAKLINIKE) 4.5 OB
KIRURGJIA E PËRGJITHSHME 5 OB
STOMATOLOGJ PREVENTIVE 4 OB
DERMATOVENEROLOGJI 2.5 OB
BAZAT E RADIOLOGJISË KLINIKE 4 OB
RADIOLOGJI PARAKLINIKE 2.5 OB
PROJEKTE INDIVIDUALE 2.5 OB
MJEKËSI SOCIALE 2 ZGJ
OFTALMOLOGJI 2 ZGJ
MENAXHIM NË STOMATOLOGJI 2 ZGJ
GJUHË ANGLEZE 2 ZGJ
INFORMATIKË 1 ZGJ
HIGJIENË 2 ZGJ
GJINEKOLOGJI 1 ZGJ
FIZIOTERAPI 1 ZGJ
SOCIOLOGJI MJEKËSORE 1 ZGJ
EKOLOGJI SHËNDETSORE 1 ZGJ

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
MJEKËSI ORALE DHE PATOLOGJI I (PARAKLINIKE) 2.5 OB
KIRURGJI ORALE PARAKLINIKE 4 OB
PROTETIKË MOBILE KLINIKE I(PROTEZA TOTALE) 6 OB
ANESTEZOLOGJI ME SEDACION 3.5 OB
KARDIOLOGJI KLINIKE I 4.5 OB
SHËNDETIT I DHËMBIT NË SHOQËRI 3.5 OB
RADIOLOGJI STOMATOLOGJIKE 4 OB

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
MJEKËSIA ORALE DHE PATOLOGJI II(KLINIKE) 4.5 OB
KIRURGJI ORALE I 4.5 OB
PROTETIKË MOBILE KLINIKE II (PROTEZA
PARCIALE
6 OB
PARADONTOLOGJI PARAKLINIKE 4 OB
KARDIOLOGJI KLINIKE II 5 OB
ORTODONCI I 6 OB

Semestri IX

LËNDA ECTS STATUSI
PROTETIKË FIKSE KLINIKE I 5.5 OB
STOMATOLOGJI FËMIJËRORE 4.5 OB
KIRURGJI MAKSILOFACIALE I 4 OB
ENDODONCI KLINIKE I 4.5 OB
ORTODONCI II 4.5 OB
KIRURGJI ORALE II 3.5 OB
PARADONTOLOGJI KLINIKE 3.5 OB

Semestri X

LËNDA ECTS STATUSI
PROTETIKË FIKSE KLINIKE II 5.5 OB
STOMATOLOGJI FËMIJËRORE II 5.5 OB
PARADONTOLOGJI KLINIKE II 3.5 OB
ENDODONCI KLINIKE II 3 OB
KIRURGJI MAKSILOFACIALE II 4 OB
MJEKËSI LIGJORE DHE STOMATOLOGJI
FORENZIKE
2.5 OB
URGJENCË NË STOMATOLOGJI 3 ZGJ
FOKALOZË 3 ZGJ
IMPLANTOLOGJI 3 ZGJ
TRAUMOTOLOGJI DENTALE 3 ZGJ
PACIENTËT ME RISK PËR INTERVENIME
STOMATOLOGJIKE
3 ZGJ
TRETMANI ORTODONTIK PARAKIRURGJIK 3 ZGJ