Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
 Matematika 6 OB
 Kimia e përgjithshme 5 OB
 Biologjia 5 OB
 Fizika 5 OB
 Lëndët e para në industrinë ushqimore 5 OB
 Sport I 2 OB
 Gjuhë angleze I 2 ZGJ
 Gjuhë frenge I 2 ZGJ
 Gjuhë gjermane I 2 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
 Kimia organike 5 OB
 Mikrobiologjia e përgjithshme 5 OB
 Anatomia e njeriut 5 OB
 Hyrje në profesionin e nutricionit 3 OB
 Sport II 2 ZGJ
 Informatika 4 ZGJ
 Biostatistika 4 ZGJ
 Kimia koloidale 4 ZGJ
 Gjuhë angleze II 2 ZGJ
 Gjuhë frenge II 2 ZGJ
 Gjuhë gjermane II 2 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
 Biokimia 6 OB
 Teknologjitë ushqimore të produkteve me prejardhje bimore 6 OB
 Teknologjitë ushqimore të produkteve me prejardhje shtazore 5 OB
 Shenca e të ushqyerit I 5 OB
 Psikologjia e të ushqyerit 3 ZGJ
 Ekologjia humane 3 ZGJ
 Mikrobiologjia ushqimore 3 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
 Fiziologjia e njeriut 6 OB
 Kimia dhe biokimia ushqimore 6 OB
 Shkenca e të ushqyerit II 6 OB
 Sociologjia e të ushqyerit 4 ZGJ
 Metodat e analizës së ushqimit 6 ZGJ
 Analizat senzorike të ushqimit 4 ZGJ
 Proceset në përgatitjen e ushqimeve 6 ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
 Bazat e dietoterapisë 6 OB
 Bazat e toksikologjisë 6 OB
 Të arriturat në shkencën e të ushqyerit 6 OB
 Marketingu i produkteve ushqimore 6 ZGJ
 Imunologjia për nutricionist 6 ZGJ
 Bazat e gastronomisë 6 ZGJ
 Të ushqyerit e pleqve 6 ZGJ
 Të ushqyerit e sportistëve 6 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
 Cilësia dhe siguria e ushqimit 4 OB
 Praktika profesionale 4 OB
 Punimi i diplomës 10 OB
 Dietoterapia pë diabetikët 5 ZGJ
 Kohëzgjatja e produkteve të paketuara 5 ZGJ
 Ushqimi i ri 5 ZGJ
 Probiotikët dhe kulturat starter 5 ZGJ
 Rregullat ligjore për ushqimin 5 ZGJ