//Ibish Kadriu
Ibish Kadriu 2018-11-21T10:20:29+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
KADRIU, IBISH EDUKIMI SOCIO-EKOLOGJIK GLOBAL DHE POLITIKA E MJEDISIT JETËSORVIZIONE V.19285-2932013ISSN 1409-8962
KADRIU, IBISH& CEKA, ARDITA & MURATI, RABIJE THE ROLE OF NEW LEARNING TECHNOLOGY FOR SUCCESS IN THE EDUCATIONAL PROCESSRESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE ICRAENR.2, V. 8.224-23620132308-082
MURATI, RABIJE& KADRIU, IBISH& CEKA ARDITA MEANING AND FUNCTION OF CONYEMPORARY SCHOOLRESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE ICRAENR.2, V.8 274-285 20132308-0825
KARIU, IBISHTHE CRISIS OF PLITICAL REPRESENTATION OF ALBANIANS IN REPUBLIC OF MACEDONIA, ALBANIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRSALBANIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS GEOPOLITICA, CIVIL ORGANIZATIONS FOR RECONCILIATION AND COEXISTENCNR.1/V.868-77, 2013248-35-214
KADRIU, IBISHINFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION PROCES INSTITUTI ALB SHKENCANR.8/ V485-4932013568-12-346
KADRIU, IBISH& DERVISHI, AFËRDITA DECISION MAKING UNDER THE CONDITIONS OF RISK AND UNCERTAINTY IN SOME ENTERPRISES OF PRISHTINA AND FERIZAJEUROPEAN SCIENTIFIC JURNAL, VITRINA UNIVERSITY, UNIVERSITY OF THE AZORES, PORTUGAL.10/4245-255.20131857-7881
KADRIU, IBISH& XHAFERI, SERMIJETE KARAKTERISTIKA DHE ANALIZA E ARSIMIT FILLOR NË KOMUNËN E TETOVËS- SFIDË E KONCEPCIONIT NËNTËVJEÇAR.PHILOSOPHICA 1-2/ 148-52.20141857-8454
KADRIU, IBISHGLOBALIZATION AND ECOLOGICAL CRISIS, PHILOSOPHICA 1-2/1109-11420141857-8454,
KADRIU, IBISHALBANIAN WOMEN OF MACEDONIA IN POLITICAL LIFE JURNAL OF EDUCATIONAL AND SOCIAL RESEARCH, MCSER PUBLISHING, ROME-ITALY2/4199-20320142240-0524 (online)
KADRIU, IBISH& SINANI, ABDYLNASER ETHNOCENTRISM IN TEXTBOOKS IN MACEDONIAPHILOSOPHICA < INTERNATIONAL JURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES>, TETOVA.3-4/2335-34020151857-9272
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASER IMMIGRATION AND INTEGRATION IN GLOBAL CONTEXTS ASSOCIATIONSOCIOLOGY STUDY, ALBANIAN SOCIOLOGICAL (ALBSA) 1/5125-13420152159-553
KADRIU, IBISH & XHAFERI, SERMIJETEREALTIONSHIPS AND INTERETHNIC TENSION IN SCHOOLPHILOSOPHICA < INTERNATIONAL JURNAL OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES, TETOVA3-4/261-6720151857-9272
KADRIU, IBISHGRATË SHQIPTARE NË SYRIN E CIKLONIT TË SFIDAVE DHE PERSPEKTIVËSARS ALBANICANr. 3/ I-rëFaq. 79-8920182545-4781Download
KADRIU, IBISHTHE CRISIS OF POLITICAL REPRESENTATION OF ALBANIANS IN REPUBLIC OF MACEDONIAALBANIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS GEOPOLITICA8.168-7720132568-4321
KADRIU, IBISHETHICS, ENVIRONMENTAL AWARENESS AS GLOBAL CHELLENGE OF HUMANITYPHILOSOPHICA5/321-3020161857-9272
KADRIU, IBISHINTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MACEDONIAPHILOSOPHICA7/488-9020171857-9272
KADRIU, IBISH, MEMEDI, BUNIAMIN, AHMETI, KUSHTRIMINTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MACEDONIAPHILOSOPHICA7/488-9120171857-9272
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
KADRIU, IBISHPËRMIRSIMI I KUADRIT LIGJOR DHE NDIKIMI I TIJ NË PERMIRSIMIN E KLIMËS SË BiZNESIT NË MAQEDONIKONFERENCA MBI UDHËZUESIN E PRAKTIKAVE MË TË MIRA PËR NJË KLIMË POZITIVE PËR BIZNESIN DHE INVESTIMET, TË OSBE-SË.TIRANË2007
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERCHALLENGES FOR MACEDONIA AS SOCIETY WITH CULTURAL DIVERSITYINTERNATIONAL CONFERENCE: GLOBALIZATION, INTERCULTURAL RELATIONS AND NATIONAL IDENTITY.VLORË, SHQIPËRI2012
KADRIU, IBISHTHE ROLE OF NEW LEARNING TECHNOLOGY FOR SUCCESS IN THE EDUCATIONAL PROCESS INTERNATIONAL CONFERENCE, FACULTY OF EDUCATION SCIENCES UNIVERSITY OF SHKODRA “ LUIGJ GURAKUQI” . SHKODRA, ALBANIA2308-08252013
MURATI, RABIJE& KADRIU, IBISHMEANING AND FUNCTION OF CONYEMPORARY SCHOOLINTERNATIONAL SCIENTIFIV CONFERENCE, FACULTY OF EDUCATION SCIENCES UNIVERSITY OF SHKODRA “ LUIGJ GURAKUQI” SHKODËR, ALBANIA2308-08252013
KADRIU, IBISH& SINANI, ABDYLNASERTHE CRISIS OF PLITICAL REPRESENTATION OF ALBANIANS IN REPUBLIC OF MACEDONIA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ALBANIA AND NATIONAL, ETHNIC AND CULTURAL MINORITIES, CIVIL ORGANIZATIONS FOR RECONCILIATION AND COEXISTENCE UNIVERSITETI “MARIN BARLETI.TIRANË, SHQIPËRI899-14-2472013
KADRIU,IBISH& XHAFERI, SERMIJETEKARAKTERISTIKA DHE ANALIZA E ARSIMIT FILLOR NË KOMUNËN E TETOVËS- SFIDË E KONCEPCIONIT NËNTËVJEÇAR.KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTAREUSHT, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË 1857-84542013
KADRIU, IBISHGLOBALIZATION AND ECOLOGICAL CRISIS, KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: USHT, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË.USHT, FAKULTETI FILOZOFIK, TETOVË1857-84542013
KADRIU, IBISHALBANIAN WOMEN OF MACEDONIA IN POLITICAL LIFEIN RECOGNITION OF YOUR CONTRIBUTION TO THE 1-ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUMTIRANA, ALBANIA2240-05242013
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERETHNOCENTRISM IN TEXBOOKS IN MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY AT THE STATE UNIVERSITY IN TETOVO IN COOPERATION WITH ZFD MACEDONIA (FORUM ZIVILER FRIEDENSDIENST)STATE UNIVERSITY OF TETOVO1857-9272 2014
KADRIU, IBISH & XHAFERI, SERMIJETEREALTIONSHIPS AND INTERETHNIC TENSION IN SCHOOLINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY AT THE STATE UNIVERSITY IN TETOVO IN COOPERATION WITH ZFD MACEDONIA (FORUM ZIVILER FRIEDENSDIENST)STATE UNIVERSITY OF TETOVO37.064.3-0542014
KADRIU, IBISHETHICS, ENVIRONMENTAL AWARENESS AS A GLOBAL CHALLENGE OF HUMANITYINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY AT THE STATE UNIVERSITY IN TETOVOSTATE UNIVERSITY OF TETOVO1857-92722015
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERMODERN SOCIETY AND SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLY PEOPLE IN R.MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE. 2015
KADRIU, IBISH & SINANI, ABDYLNASERIMMIGRATION AND INTEGRATION IN GLOBAL CONTEXTS, NOVEMBER 2015INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE ALBANIAN INSTITUTE OF SOCIOLOGY & AAB COLLEGE.AAB COLLEGE, PRISHTINE2015
KADRIU, IBISHUSA AND MACEDONIA, A PLAIDOYER FOR PARTNERSHIP PERMANENCEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " THE IMPACT OF POLICY IN PROMOTING DEMOCRACY, PEASE, STATE- BUILDING, ECONOMIC RECOVERY AND THE PROTECTION OF NATIONAL, RELIGIOUS AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGION"SATE UNIVERSITY OF TETOVO978-608-217-050-32016
KADRIU, IBISHUSA AND MACEDONIA, A PLAIDOYER FOR PARTNERSHIP PERMANENCEINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE IMPAKT OF US POLICY IN PROMOTING DEMOCRACY, PEACE, STATE-BUILIDING, ECONOMIC RECOVERI, AND THE PROTECTION OF NACIONAL, RELIGION, AND CIVIC VALUES IN THE COUNTRIES OF THE REGIONINIVERSITY IN TETOVO AND NORTHEN ILLIONIS UNIVERSITY2016
ABDYLNASER, SINANI, KADRIU, IBISHGLOBALIZATION, INTERCULTURALINTERNATIONAL CONFERENCE: GLOBALIZATIN, INTERCULTURAL RELACIONS AND NATIONAL IDENTITYVLORA2012
KADRIU, IBISH , SINANI, ABDYLNASERMODERN SOCIETY AND SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLY PEOPLE IN R. OF MACEDONIAINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, FACING SOCIAL TRAUMAS: A CHALLENGE FOR SOCIOLOGICAL RESEARCH.SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE, FACULTI OF PHILOSOPHY- INSTITUTE OF SOCIOLOGY2015
KADRIU, IBISH, XHAFERI, SERMIJETE, XHAFERI, MIRANDAIDENTITY AND CULTURAL DIVERSITY IN TETOVOINTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE FACULTY OF PHILOSOPHY UNIVERSITY IN TETOVO2017
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
KADRIU, IBISHEDUKIMI SOCIO-EKOLOGJIKTRINGA DESING-TETOVË.2012978-9989-174-49-0

View publications by citation.

Publications, in process.