//Izer Maksuti
Izer Maksuti 2018-10-12T09:39:15+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
MAKSUTI, IZER RRETH STUDIMEVE ALBANISTIKE NË HAPËSIRËN GJERMANISHTFOLËSE – NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM. ALBANOLOGJIAVOL. 4, NO. 457-72 20171857-9485 (Print)
MAKSUTI IZER RRETH KONTAKTEVE TË SHQIPES ME GJUHËT TJERA – NJË VËSHTRIM I SHKURTËRFILOLOGJIA - INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES4-636-552016ISSN 1857-8535 (Print)
MAKSUTI IZER MBI DISA VEÇORI LEKSIKORE TË GJERMANISHTES DHE SHQIPES – SPROVË PËR NJË KRAHASIM TË DY AREALEVE GJUHËSOREFILOLOGJIA INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN SCIENCES3-330-472015ISSN 1857-8535
MAKSUTI IZER KONTAKTET GJUHËSORE TË SHQIPES ME GJERMANISHTENALBANOLOGJIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF ALBANOLOGY1/1-2149-1542014ISSN 1857-9485 (Print)
MAKSUTI IZER DAS ALBANISCHE. EIN KURZER GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK ÜBER DIE DIALEKTE UND DIE STANDARDISIERUNGFILOLOGJIA REVISTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE PËR GJUHËSI, LETËRSI DHE KULTURË, TETOVE411-4262013ISSN 1857-8535
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
MAKSUTI IZERRRETH STUDIMEVE ALBANISTIKE NË HAPËSIRËN GJERMANISHTFOLËSE SEMINARI X NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVE2016
MAKSUTIRRETH KONTRIBUTIT TË HULUMTUESVE AUSTRO-HUNGAREZË PËR GJUHËN SHQIPE. MARRËDHËNIET E POPULLIT SHQIPTAR ME AUSTRO-HUNGARINË (AUSTRINË), NGA MESI I SHEK. XIX DERI NË DITËT TONAUBT, PRISHTINË2016
MAKSUTI IZERMBI DISA VEÇORI LEKSIKORE TË GJERMANISHTES DHE SHQIPES TETOVE2015
MAKSUTI IZERMBI BOTIMET E PROFESOR FADIL SULEJMANIT PËR GJUHËN GJERMANEKONFERENCË SHKENCORE KUSHTUAR PROFESOR FADIL SULEJMANIT, USHT, TETOVEUSHT, TETOVE 2014
MAKSUTI IZERRRETH KONTRIBUTIT ALBANOLOGJIK TË ARMIN HETZER SEMINARI XI NDËRKOMBËTAR ALBANOLOGJIK TETOVE2017
IZER MAKSUTIVJENA SI QENDËR E STUDIMEVE ALBANISTIKE STUDIMET ALBANISTIKE NË VENDET KU FLITET GJERMANISHTPRISHTINË, AKADEMIA E SHKENCAVE DHE ARTEVE TË KOSOVËS2017
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
MAKSUTI IZER INTERNATIONALISMEN IM ALBANISCHEN UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DES ALLTAGSWORTSCHATZESVIENNA/WIEN U.A. PETER LANG2015ISBN: 978-3-631-66485-8
MAKSUTI IZER EIN KURZER GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK DER DEUTSCHSPRACHIGEN ALBANOLOGIEIN: POETA NASCITUR, HISTORICUS FIT - AD HONOREM ZEF MIRDITA, ALBERT RAMAJ (ED.), ST. GALLEN – ZAGREB2013ISBN: 978-3-9524201-0-2
MAKSUTI, IZERSPRACHLICHE EINFLÜSSE DES DEUTSCHEN AUF DAS ALBANISCHE: DEUTSCHE ENTLEHNUNGEN IM ALBANISCHEN WORTSCHATZSAARBRÜCKEN: VDM, GERMANY2010ISBN-13: 978-3639255485

View publications by citation.

Publications, in process.