Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
RAMETULLA FERATI, MYSLYM OSMANI, HASIM DEARICAPITAL STRUCTURE AND FINANCIAL PERFORMANCE: EVIDENCE FOR COMPANIES SELECTED IN THE POLLOG REGIONINTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC VISION3-4/22015
HASIM DEARI, RAMETULLA FERATI AND ELDIAN BALLAWHAT INFLUENCE CONSUMERS BUYING GLOBAL BRANDS? EMPIRICAL EVIDENCE FROM CONSUMERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH2/42013ISSN 2229-5518
ARGJINA KAREMANI; RAMETULLA FERATI; HASIM DEARI; ADELA OSMANIEFFECTS OF APPLICATION OF STANDARD ISO IN PROFITABILITY AND REVENUES OF ENTERPRISE IN POLLOG REGION- REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH2512014ISSN 1857- 7431
ARGJINA KAREMANI, SELVIJE THACI, RAMETULLA FERATI, AIDA YZEIRITHE IMPACT OF ETHIC TOWARDS MACEDONIAN CONSUMERSEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL10/102512014ISSN 1857- 7431
RAMETULLA FERATI, NJAZI BYTYQI, ELSANA AQIFIEFFECTS OF APPLICATION OF STANDARD ISO 9001 IN PROFITABILITY OF SME IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & ENGINEERING RESEARCH10/392012ISSN 2229-5518
RAMETULLA FERATI, MYSLIM OSMANI, HIDAJET SHEHUNDIKIMI I KRIZËS FINANCIARE NË LIKUIDITETIN E NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË RAJONIN E POLLOGUTREVISTA UNIVERSITARE E UBT6172-1832012
RAMETULLA FERATI & ELSANA AQIFICAPITAL STRUCTURE AND PROFITABILITY: THE MACEDONIAN CASEEUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL8/751-592012ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
RAMETULLA FERATI & HASIM DEARIECONOMIC GROWTH, GLOBALIZATION AND THE MARKET – MACEDONIAN CASE KONFERENCA E 4 E FAKULTETIT EKONOMIK T- UTTETOVE
RAMETULLA FERATI, NJAZI BYTYQI, HASIM DEARI & ROBERT ÇELO“NDIKIMI I ZHVILLIMIT TË SEKTORIT FINANCIAR NË RRITJEN EKONOMIKE – RASTI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË”KONFERENCA E TRETË SHKENCORE NDËRKOMBËTARETETOVE
HASIM DEARI, RAMETULLA FERATI,FLUTURIM SALIU“WHY ARE CONSUMERS LOYAL AND SATISFIED WITH GLOBAL BRANDS?KONFERENCA E DYTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARETETOVE
RAMETULLA FERATI, HASIM DEARI, NJAZI BYTYQILIQUIDITY INDICATORS AND THEIR IMPACT ON PROFITABILITY OF ENTERPRISE (THE CASE OD SME IN THE POLLOG REGION – REPUBLIC OF MACEDONIA)”KONFERENCA E DYTË SHKENCORE NDËRKOMBËTARETETOVE
RAMETULLA FERATI, MYSLYM OSMANI, HASIM DEARISTRUKTURA E KAPITALIT DHE PERFORMANCA FINANCIARE: EVIDENCA PËR NDËRMARRJET E PËRZGJEDHURA NË RAJONIN E POLLOGUT KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, FAKULTETI EKONOMIK USHTTETOVE
ELSANA AQIFI, RAMETULLA FERATI, SINDIZE REXHEPIUNEMPOLYMENT, STABILIZATION POLICY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN MACEDONIA KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE AKADEMIA SMILEVSKIMANASTIR978-608-4729-01-3
ARGJINA KAREMANI, RAMETULLA FERATI, ARJETA AMZAIIMPACT OF ISO 9001 STANDARDS ON THE PROFITABILITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN POLLOG REGIONKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE AKADEMIA SMILEVSKIMANASTIR978-608-4729-01-3
HASIM DEARI, RAMETULLA FERATI AND ELDIAN BALLAWHY DO CONSUMERS BUY COUNTERFEIT BRANDS? THE CASE STUDY OF CONSUMERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA3RD INT’L CONFERENCE, DURRËSDURES
HASIM DEARI, ELDIAN BALLA & RAMETULLA FERATIWHAT INFLUENCE ALBANINA CONSUMERS’ BUYING GLOBAL BRANDS? EMPIRICAL EVIDENCE FROM ALBANIAN CONSUMERS’ IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAINTERNATIONAL CONFERENCE, SHKODËRSHKODER
ARGJINA KAREMANI; ELSANA AQIFI; RAMETULLA FERATI,EFEKTET E GLOBALIZIMIT NDAJ NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË “KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KOLEGJI GLOBUS PRISHTINE
RAMETULLA FERATI, BESA XHAFERI, ELSANA AQIFIROLI DHE RËNDËSIA E NVM NE ZHVILLIMIN EKONOMIK TE RAJONIT TE POLLOGUT“SIMPOZIUM I 4 SHKENCOR BALLKANIK, TETOVËTETOVE
RAMETULLA FERATI, ARGJINA KAREMANI, ELSANA AQIFI“EFEKTET FISKALE TË TATIMIT TË SHESHTË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË”KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ALB SHKENCASHKUP
ARGJINA KAREMANI, RAMETULLA FERATI, ELSANA AQIFI“ВЛИАНИЕТО НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КУПУВАЧИТЕ ВРЗ ЕФИКАСНОСТА НА ПРЕТПРИАТИАТА ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН”KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE AKADEMIA SMILEVSKIMANASTIR978-608-4729-01-3
ELSANA AQIFI, RAMETULLA FERATI, ARGJINA KAREMANI“ВЛИАНИЕТО НА НЕВРАБОТЕНОСТА ВО ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА ПОЛОШКИОТ РЕГИОН”KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE AKADEMIA SMILEVSKIMANASTIR978-608-4729-01-3
RAMETULLA FERATI, AIDA YZEIRI, ELSANA AQIFI„IMPACT OF FINANCIAL CRISIS ON THE PROFITABILITY OF SME IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA –POLLOG REGION“KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE QSHKDUBROVNIK
AIDA YZEIRI; AGRON BAFTJARI; RAMETULLA FERATI„NDIKIMI I TE PUNËSUARVE NE BANKA NE KËNAQËSINË E KLIENTËVE“KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KOLEGJI GLOBUSPRISHTINE
R.FERATI, M.OSMANI, E.BEJKO, N.BYTYQITHE IMPACT OF CUSTOMER SATISFACTION ON PROFITABILITY OF SME IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA”KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE UAMD, DURËSDURES
N.BYTYQI; R.FERATI; E.BEJKO; R.BIRAQI; D.NANOROLI I REKLAMËS NE PROFITABILITETIN E NDËRMARRJEVE TE VOGLA DHE TE MESME – RASTI I KOSOVËSKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KOLEGJI GLOBUSPRISHTINE
RAMETULLA FERATI, ; HASIM DEARI; ARGJINA KAREMANI; ELSANA EJUPI“ IMPACT OF DEBT STRUCTURE ON THE PROFITABILITY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIAKONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE KOLEGJI GLOBUSPRISHTINE
N. BYTYQI; A. VERÇUNI; H. SHEHU; A. REXHEPI; R. FERATI„ANALYSIS OF DAIRY PRODUCTS MARKETING IN GREEN MARKET IN KOSOVA“KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ‘UNIVERSITETI EQREM ÇABEJ’ GJIROKASTER 0-609-60772-3
R. FERATI , ; H. DEARI; E. BEJKO ;„PUBLIC DEBT IN REPUBLIC OF MACEDONIA AND ECONOMIC DEVELOPMENT”KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ‘UNIVERSITETI EQREM ÇABEJ’ GJIROKASTER 0-609-60772-3
RAMETULLA FERATI & MERALE FETAHINDIKIMI I KRIZËS NË LIKUIDITETIN E BIZNESEVE TË RAJONIT BALLKANIK ME THEKS TË VEÇANTË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË – RAJONI I POLLOGUT”ALB SHKENCA TETOVE
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.