Институт за екологија и технологија

Институтот за екологија и технологија е наставно-научна институција која има за цел да придонесе за научно-истражувачкиот план, исто така, да се зголеми свеста на населението во Република Северна Македонија и пошироко.

Екологијата се соочува со предизвици на глобално ниво, како што се глобалното затоплување и загадувањето на планетата Земја, со нивните негативни ефекти врз животната средина. Преку Институтот за екологија и технологија ги едуцираме и тренираме еколошките кадри со високи стандарди на теоретска и практична настава, кои ќе можат да се вклучат во решавање на проблеми во областа на екологијата и заштитата на животната средина, како што се:

 • Заштита и управување со природните ресурси;
 • Управување со националните паркови;
 • Обезбедување еколошки стандарди во просторно планирање;
 • Обезбедување на еколошки стандарди во технолошкиот процес;
 • Обука за еколошко образование за студии од II и III циклус;
 • Компетенции за приклучување кон образовниот процес во областа на екологијата, итн.

Институтот за екологија и технологија соработува со многу сестрински институции во нашата земја и во странство, а во рамките на овој Институт се спроведуваат неколку активности од големо значење како што се:

 • Научната компонента е развиена во рамките на научно-истражувачката лабораторија за проучување на биолошката, орстичната и фауналната разновидност;
 • Во рамките на Институтот ќе бидат организирани студии на II циклус (магистерски студии) за студии за животна средина и студии на III циклус (докторски студии) за животна средина.

Институтот организира активности како што се:

 • Семинари;
 • Научни форуми;
 • Научни конференции;
 • Летни школи;
 • Научно-истражувачки активности;
 • Ористичко истражување;
 • Фаунални истражувања;
 • Управување со природни ресурси;
 • Биотехнолошко истражување;
 • Генетско инженеринг истражување итн.

Институтот за екологија и технологија е лидер на национални и меѓународни проекти, како што се:

 • ИПА-ПСЦ проектот ,,Кооперативно прекугранично учење за управување со екосистемот и одржлив развој во регионот на Шар Планина”, управуван од Универзитетот во Приштина и Државниот универзитет во Тетово.
 • Проект УНЕП ,,Постигнување на заштитата на биолошката разновидност преку создавање и ефективно управување со заштитените подрачја и вклучување на биолошката разновидност во планирањето на земјиштето”. Компонента 1: Зголемување на мрежата на заштитени подрачја, подкомпонента: ,,Подготовка на студија за валоризација на регионот на Шар Планина – Република Северна Македонија”
 • ГИЗ проектот ,,Прекугранично управување со екосистемот (ТЕМ)”

Институтот за екологија и технологија на 15 септември 2017 година откри 4 други истражувачки центри, како што се:

 • Еко-информативен центар;
 • Еколошки едукативен центар;
 • Центар за сертификација на еко-овошје;
 • Еко-туристичка асоцијација

СПИСАНИЕ НА ИНСТИТУТОТ


Меѓународна конференција за биодиверзитет на Шар Планинскиот масив – Scardus 2017
Програма на конференцијата: SCARDUS’2017