Факултетот за земјоделство и биотехнологија (ФЗБ) при Универзитетот во Тетово обезбедува релевантни знаења преку мултидисциплинарен систем за истражување и го гледа проблемот на земјоделското производство како интеракција помеѓу растенијата, почвата, микроорганизмите и водата, а конечните производи како економски категории.ФЗБ како високообразовна институција спроведува едукативни и научно-истражувачки активности во областите: производствен погон, животинсско производство и агробизнис.

Во соработка со други УТ единици и други институции од земјата, регионот и пошироко, врши едукативни и научно-истражувачки активности, професионални активности, студии, проекти, анализи од областа на земјоделството и биотехнологијата, со што се обезбедува трансфер на технологии и нови научни достигнувања во областа на земјоделството и биотехнологијата, со цел да станат референтна точка за рурален развој и земјоделство во Република Северна Македонија.

Прв циклус

ПРОГРАМА С ECTS КВАЛИФИКАЦИЈА ДЕСКРИПТОРИ
РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 240 ДИПЛОМИРАН ИНЖИЊЕР ПО РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО Дескриптор
АНИМАЛНО ПРОИЗВОДСТВО 240 ДИПЛОМИРАН ИНЖИЊЕР ПО АНИМАЛНО ПРОИЗВОДСТВО Дескриптор
АГРОБИЗНИС 240 ДИПЛОМИРАН ИНЖИЊЕР ПО АГРОБИЗНИС Дескриптор


Декан
доц. д-р Бардил Лимани
bardhyl.limani@unite.edu.mk

Информации наскоро!