MUZIKOLOGJI

Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Muzikologji I 4 OB
Piano I 2 OB
Solfexho I 2 OB
Harmoni I 2 OB
Historia e estetikës së muzikës I 3 OB
Histori muzike I 2 OB
Njohuri instrumentesh I 3 OB
Psikologji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik I 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Muzikologji II 4 OB
Piano II 2 OB
Solfexho II 2 OB
Harmoni II 2 OB
Historia e estetikës së muzikës II 4 OB
Histori muzike II 3 OB
Njohuri instrumentesh II 3 OB
Pedagogji 4 ZGJ
Notografimi kompjuterik I 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Muzikologji III 4 OB
Harmoni III 2 OB
Histori muzike III 4 OB
Solfexho III 2 OB
Polifoni vokale I 2 OB
Historia e estetikës së muzikës III 3 OB
Bazat e orkestrimit I 3 OB
Instrumente orientale I 4 ZGJ
Hitoria e muzikës orientale I 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Muzikologji IV 4 OB
Harmoni IV 2 OB
Histori muzike IV 4 OB
Solfexho IV 2 OB
Polifoni vokale II 2 OB
Historia e estetikës së muzikës IV 3 OB
Bazat e orkestrimit II 3 OB
Hitoria e muzikës orientale II 4 ZGJ
Instrumente orientale II 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Muzikologji V 4 OB
Harmoni analitike I 3 OB
Polifoni instrumentale I 2 OB
Forma muzikore I 3 OB
Folklor muzikorë I 2 OB
Histori muzike V 4 OB
Instrumente orientale 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Muzikologji VI 4 OB
Harmoni analitike II 3 OB
Polifoni instrumentale II 4 OB
Forma muzikore II 3 OB
Folklor muzikorë II 2 OB
Histori muzike VI 2 OB
Instrumente orientale 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Muzikologji VII 6 OB
Historia e muzikës nacionale I 4 OB
Forma muzikore III 3 OB
Harmoni analitike III 3 OB
Histori muzike VII 4 OB
Lexim partiturash I 2 OB
Instrumente orientale 4 ZGJ
Historia e instrumenteve orientale 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Muzikologji VIII 6 OB
Historia e muzikës nacionale II 4 OB
Forma muzikore IV 3 OB
Harmoni analitike IV 3 OB
Histori muzike VIII 4 OB
Lexim partiturash II 2 OB
Historia e instrumenteve orientale 4 ZGJ
Lëndë e lirë zgjedhore 2 OP