Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Gjuhë bashkëkohore angleze I 5 OB
Gramatika e gjuhës angleze -Morfologji I 5 OB
Letërsi angleze I 5 OB
Shkrim akademik I 5 OB
Praktikumi i gjuhës shqipe 4 OB
Historia e gjuhës angleze 3 ZGJ
Bazat e Linguistikës së përgjithshme I 3 ZGJ
Bazat e Informatikës I 3 ZGJ
Gjuhë e dytë e huaj (gjermane) I 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Gjuhë bashkëkohore angleze II 6 OB
Gramatika e gjuhës angleze – Morfologji II 6 OB
Letërsi angleze II 6 OB
Shkrim akademik II 6 OB
Teoria e Letërsisë 3 ZGJ
Bazat e Linguistikës së Përgjithshme II 3 ZGJ
Bazat e Informatikës II 3 ZGJ
Gjuhë e dytë e huaj (gjermane) II 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
 Gjuhë bashkëkohore angleze III 5 OB
Gramatika e gjuhës angleze – Fonetikë dhe Fonologji I 3 OB
 Letërsi angleze III 3 OB
 Civilizim britanez 5 OB
 Gjuhë maqedone I 3 ZGJ
 Planifikimi i orës mësimore I 3 ZGJ
 Shkrim akademik III 3 ZGJ
 Letërsi komparative 3 ZGJ
 Gjuhë e dytë e huaj (gjermane) III 3 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Gjuhë bashkëkohore angleze IV 6 OB
Gramatika e gjuhës angleze – Fonetikë dhe Fonologji II 6 OB
Letërsi angleze IV 5 OB
Civilizim amerikan 5 OB
Gjuhë maqedone II 3 ZGJ
Planifikimi i orës mësimore II 3 ZGJ
Shkrim akademik IV 3 ZGJ
Linguistikë komparative 3 ZGJ
Gjuhë e dytë e huaj (gjermane) IV 3 ZGJ
Sociologjia e kulturës 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Gjuhë bashkëkohore angleze V 4 OB
Gramatika e gjuhës angleze – Sintaksë I 4 OB
Letërsi angleze V 4 OB
Metodika e mësimdhënies së gjuhës angleze I (teoria) 4 OB
Psikologji e edukimit 4 OB
Anglishtja për qellime speciale I 3 ZGJ
Mësim interaktiv I 3 ZGJ
Shkrim kreativ I 3 ZGJ
Civilizim shqiptar 3 ZGJ
Lojrat elementare 2 OP
Fitnes 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Gjuhë bashkëkohore angleze VI 5 OB
Gramatika e gjuhës angleze – Sintaksë II  5 OB
Letërsi angleze VI  4 OB
Metodika e mësimdhënies së gjuhës angleze II (teoria)  4 OB
Pedagogji  4 OB
Psikolinguistikë  3 ZGJ
Anglishtja per qellime speciale II  3 ZGJ
Mësim interaktiv II  3 ZGJ
Shkrim kreativ II  3 ZGJ
Futboll i vogël  2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Gjuhë bashkëkohore angleze VII  5 OB
Gramatika e gjuhës angleze – Leksikologji I  5 OB
Letersi angleze VII  4 OB
Metodika e mësimdhënies së gjuhës angleze III (praktika)  4 OB
Bazat dhe teknikat e hulumtimit shkencor  4 OB
Letërsi amerikane I  3 ZGJ
Testimi dhe notimi përgjatë mësimdhënies së gj.angleze si gjuhë  3 ZGJ
Stilistika e gjuhës angleze  3 ZGJ
Përgaditje për TOEFL I  3 ZGJ
Hyrje në edukimin special dhe rehabilitim  2 ZGJ

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Gjuhë bashkëkohore angleze VIII 4 OB
Gramatika e gjuhës angleze – Leksikologji II 4 OB
Letërsi angleze VIII 3 OB
Metodika e mësimdhënies së gjuhës angleze IV (praktika) 3 OB
Punim diplome 10 OB
Letërsi amerikane II 2 ZGJ
Mësimdhënia e gj. angleze me ndihmën e teknologjisë së re 2 ZGJ
Sociolinguistika e gjuhës angleze 2 ZGJ
Përgatitja për TOEFL II 2 ZGJ
Akrobatikë 2 OP