Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në gjuhësi  5 OB
Gjuhë e sotme gjermane I  7 OB
Hyrje në letërsi  5 OB
Historia dhe kultura e vendeve gjermanishtfolëse-Gjermania  3 OB
Gjuhë angleze I  4 OB
Informatikë  3 ZGJ
Gjuhë frënge I  3 ZGJ
Gjuhë italiane  3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Gramatika e gjuhës së sotme gjermane Fonetikë dhe fonologji 5 OB
Gjuhë e sotme gjermane II  7 OB
Letërsi gjermane I (Hyrje)  5 OB
Historia dhe kultura e vendeve gjermanishtfolëse- Austria dhe Zvicra  3 OB
Gjuhë angleze II  4 OB
Civilizim shqiptar  3 OP
Gjuhë frënge II  3 ZGJ
Gjuhë italiane II  3 ZGJ
Komunikim ndërkulturor  3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Gramatika e gjuhës së sotme gjermane-Morfologji I 7 OB
Gjuhë e sotme gjermane III 7 OB
Letërsi gjermane II- Fillet e barokut 5 OB
Praktikumi i gjuhës shqipe I 3 OB
Gjuhë e sotme maqedone I 3 OB
Gjuhë angleze III 3 ZGJ
Gjuhë frënge III 3 ZGJ
Gjuhë italiane III 3 ZGJ
Sociologji e politikës 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Gramatika e gjuhës së sotme gjermane-Morfologji II 7 OB
Gjuhë e sotme gjermane IV 7 OB
Letërisi gjermane III-Fillet e barokut 5 OB
Praktikumi i gjuhes shqipe II 3 OB
Gjuhë e sotme maqedone II 3 OB
Gjuhë angleze IV 3 ZGJ
Gjuhë italiane IV 3 ZGJ
Gjuhë frënge IV 3 ZGJ
Sociologji e kulturës 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Gjuhë e sotme gjermane V 7 OB
Gramatika e sotme gjermane- Sintaksë I 5 OB
Letërsi gjermane IV- Iluminizmi dhe romantizmi 5 OB
Drejtshkrim I 3 OB
Bazat e metodikës I 3 OB
Pedagogji 3 OB
Hyrje në teorinë e përkthimit 2 ZGJ
Didaktikë 2 ZGJ
Hyrje në edukimin special dhe rehabilitim 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Gramatika e sotme gjermane-Sintaksë II 5 OB
Gjuhë e sotme gjermane VI 7 OB
Letërsi gjermane V-Iluminzmi dhe romantizmi 5 OB
Drejtshkrim II 3 OB
Bazat e metodikës II 3 OB
Psikologji 3 OB
Përkthim gjermanisht-shqip 2 ZGJ
Sociologji e arsimit 2 ZGJ
Futboll i vogël 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Gramatika e gjuhës gjermane- Leksikologji I 5 OB
Gjuhë e sotme gjermane VII 7 OB
Letërsi gjermane VI- (shek.XIX-XX ) 5 OB
Teknikat e hulumtimit 3 OB
Hyrje në metodikën e mësimdhënies së gjuhës gjermane 5 OB
Praktika I 5 OB

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Gramatika e gjuhës gjermane-Leksikologji II 4 OB
Gjuhë e sotme gjermane VIII 7 OB
Letërsi gjermane VII- (shek.XIX-XX) 4 OB
Punim Diplome 10 OB
Metodika e mësimdhënies së gjuhës gjermane 3 OB
Praktika II 2 OB