Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Matematikë I 6 OB
Gjeometria deskriptive dhe vizatim teknik me CAD 6 OB
Mekanika teknike 6 OB
Fizikë 6 OB
Bazat e inxhinierisë së komunikacionit 6 OB

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Matematikë II 6 OB
Elektroteknikë 6 OB
Gjuha angleze 5 OB
Hyrje në programim 6 OB
Urbanizmi dhe planifikimi hapësinor 6 OB
Mësim praktik – S2 2 OB

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Probabiliteti dhe statistika në komunikacion 6 OB
Mbledhja dhe analiza e të dhënave të transportit 6 OB
Logjistika e transportit 6 OB
E drejta transportuese në komunikacion 6 ZGJ
Psikologjia e komunikacionit 6 ZGJ
Proceset ringarkuese 6 ZGJ
Elektroteknika per inxhinieret e komunikacionit 6 ZGJ
Softveri i aplikuar 6 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Siguria në komunikacion OB
Bazat e inxhinierisë rrugore OB
Ekonomika e sistemeve të komunikacionit OB
Kërkime operacionale OB
Mësim praktikë -S4 OB
Standardet për identifikimin e mallrave në transport ZGJ
Modelet e sjelljes së pjesëmarësve në komunikacion ZGJ
Eurointegrimet në komunikacion ZGJ
Bazat e gjeodezisë ZGJ

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Planifikimi dhe menaxhimi i transportit të mallrave 6 OB
Teoria e qarkullimit të komunikacionit dhe kapaciteti i rrugëve 6 OB
Organizimi i TPUP 6 OB
Automjetet motorike 6 OB
Transporti ndërkombëtar dhe shpedicioni 6 ZGJ
Transporti dhe mjedisi 6 ZGJ
Projektimi ndërtimor i objekteve të komunikacionit 6 ZGJ

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Sistemet e automjeteve motorike 6 OB
Teknologjitë bashkëkohore të transportit 6 OB
Teknikat e rregullimit në komunikacion 6 OB
Mësim praktikë – S6 2 OB
Sistemet e sigurisë të drejtimit SMS 5 ZGJ
Ekonomika transportuese 5 ZGJ
Sistemet e transportit urban 5 ZGJ
Lëndë OP- S6; Fudboll i vogël 5 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Vlerësimi i rrjetit rrugor 6 ZGJ
Eksploatimi teknik i automjeteve 6 ZGJ
Analiza e aksidenteve në komunikacion 6 ZGJ
Teorija e lëvizjes së automjeteve 6 ZGJ
Vlerësimi i ndikimit të komunikacionit në mjedis 6 ZGJ
Bazat e rregullimit dhe kontrollit në komunikacion 6 ZGJ
Politika e komunikacionit 6 ZGJ
Transporti integral 6 ZGJ
Menaxhmenti industrial bashkëkohor 6 ZGJ
Logjistika urbane 6 ZGJ
Lëndë OP – S7.1; 5 OP
Lëndë OP -S7.2; 5 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Mësim praktikë – S8 1 OB
Punimi i diplomës 10 OB
Modelimi dhe simulimi 6 ZGJ
Planifikimi i TUP 6 ZGJ
Planifikimi i komunikacionit 6 ZGJ
Mirëmbajtja e automjeteve motorike 6 ZGJ
Ekspertiza e aksidenteve të trafikut 6 ZGJ
Marketingu në komunikacion 6 ZGJ
Paketa softverike në teorinë e qarkullimit të trafikut 6 ZGJ
Ekzaminimi i automjeteve 6 ZGJ
Parandalimi i aksidenteve 6 ZGJ
Lëndë OP – S8; 3 OP