Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Kimi e përgjithshme 8 OB
Fizika I 7 OB
Matematika I 7 OB
Hyrje në informatikë 6 OB
Gjuhë angleze I 2 OB

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Kimia e përgjithshme II 9 OB
Fizika II 8 OB
Matematika II 7 OB
Shfrytëzimi i literaturës në kimi 4 OB
Gjuha angleze II 2 OB

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Kimi analitike I 8 OB
Kimi organike I 7 OB
Kimia fizike I 7 OB
Kimia inorganike I 6 OB
Hyrje në filozofi 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Kimi analitike II 8 OB
Kimi organike II 8 OB
Kimia fizike II 6 OB
Kimia Inorganike II 6 OB
Futbolli i vogël 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Analiza instrumentale I 6 OB
Biokimia I 6 OB
Pedagogjia 2 OB
Kapituj të zgjedhur nga kimia fizike 4 ZGJ
Molekulat dhe kristalet 4 ZGJ
Kimia organike III 4 ZGJ
Historia e kimisë 2 ZGJ
Etika në biznes 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Analiza instrumentale II 6 OB
Biokimia II 6 OB
Psikologjia 2 OB
Kapitujt e zgjedhur nga kimia analitike 4 ZGJ
Kimia Koordinative 4 ZGJ
Hyrja në kromatografi 4 ZGJ
Nomenklatura e komponimeve organike 2 ZGJ
Komunikimi dhe marrdhënie me publikun 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Eksperimenti në kimi 5 OB
Metodika me hospitim I 5 OB
Teknologjia inorganike 6 ZGJ
Kimia e ambientit jetësor 4 ZGJ
Zbatimi i kompjuterëve në kimi 4 ZGJ
Kimia toksikologjike 4 ZGJ
Lojërat elementare 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Teknikat Demonstruese 3 OB
Metodika me hospitim II 5 OB
Punimi i diplomës 8 OB
Teknologjia organike 6 ZGJ
Analiza organike 4 ZGJ
Hyrje në Kristalografi 4 ZGJ