Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
MATEMATIKA I 6 OB
FIZIKA INXHINIERIKE 6 OB
MATERIALET INXHINIERIKE 6 OB
BAZAT E ELEKTROTEKNIKËS I 6 OB
GJUHË ANGLEZE TEKNIKE I 3 OB
TEKNOLOGJIA INFORMATIVE-SHKATHTESITE E AVANCUARA 3 OP
CAD- VIZATIM TEKNIK ME KOMPJUTER 3 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
MATEMATIKA II 6 OB
MATERIALET PËR MEKATRONIKË 6 OB
STATIKA DHE REZISTENCA E MATERIALEVE 6 OB
3D INXHINIERIA 6 OB
BAZAT E ELEKTROTEKNIKËS II 3 OB
GJUHË ANGLEZE TEKNIKE II 3 OP
INXHINIERIA KOMPJUTERIKE 3 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
MATJET ELEKTRIKE 6 OB
BAZAT E PROGRAMIMIT 5 OB
KINETIKA DHE KINEMATIKA 6 OB
TEKNIKA DIGJITALE 5 OB
MATEMATIKA III 3 ZGJ
TEKNIKA E MIKROKOMPJUTERAVE 3 ZGJ
BAZAT E TË DHËNAVE- ACCESS 3 ZGJ
BAZAT E MEKANIKËS PRECIZE 3 ZGJ
Lëndë OP – S3; Kimia e pergjithshme 2 OP

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
TEKNOLOGJIA PRODHUESE NË MEKATRONIKËN I 6 OB
INXHINIERIA E SOFTVERIT 6 OB
DETALET E MAKINAVE DHE KONSTRUKSIONET 5 OB
PRODHIMTARIA MAKINERIKE 5 OB
SALDIMI DHE PROCESET E NGJAJSHME 3 ZGJ
SENZORËT DHE AKTUATORËT 3 ZGJ
PROVA DHE KONTROLLI I PRODUKTEVE 3 ZGJ
TERMODINAMIKA DHE PAISJET TERMOTEKNIKE 3 ZGJ
Lëndë OP – S4; Fudboll i vogël 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
OSCILIMET 6 OB
TEKNOLOGJIA PRODHUESE NË MEKATRONIKËN II 6 OB
RREGULLIMI TEKNIK 5 OB
QARQET ELEKTRIKE 5 OB
RIQARKULLIMI I MATERIALEVE 3 ZGJ
SISTEMET MEMS 3 ZGJ
ZHVILLIMI I ORIENTUAR I SOFTVERIT 3 ZGJ
Lëndë OP – S5; Gjuhë gjermane 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
KONTROLLI I PROCESEVE 4 OB
ENERGJI, BURIMET E ENERGJISË  3 OB
PRAKTIKA PROFESIONALE  5 OB
PUNIM DIPLOME  10 OB
INXHINIERIA E MJEDISIT  3 ZGJ
NJERI-MAKINË  3 ZGJ
MENAXHIMI I KUALITETIT TË PRODHIMIT  3 ZGJ
Lëndë OP – S6; Diksion  2 OP