Semestri I

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje ne psikologji I 7 OB
Teori edukimi 5 OB
Fiziologji I 5 OB
Filozofi 5 OB
Hyrje në komunikim 4 ZGJ
Psikologjia ekologjike 4 ZGJ
Kulturë fizike 4 ZGJ
Gjuhë angleze I 4 ZGJ
Gjuhë shqipe 4 ZGJ

Semestri II

LËNDA ECTS STATUSI
Hyrje në psikologji II 7 OB
Fiziologji II 6 OB
Histori e psikologjisë 5 OB
Antroplogji 5 OB
Psikologjia e krijimtarisë 4 ZGJ
Psikologjia e komunikimit dhe të folurit 4 ZGJ
Etnologji 4 ZGJ
Sociologji e arsimit 4 ZGJ
Gjuhë angleze II 4 ZGJ
Gjuhë maqedone 4 ZGJ

Semestri III

LËNDA ECTS STATUSI
Psikologjia fëmijërore dhe rinore 5 OB
Teori personaliteti I 5 OB
Psikologji pedagogjike I 4 OB
Statistika e psikologjisë I 5 OB
Metodologjia e psikologjisë I 5 OB
Psikologjia e personave me nevoja te veçanta 3 ZGJ
Psikologji kognitive 3 ZGJ
Psikologjia e sportit 3 ZGJ
Psikologjia e individit dhe grupit 3 ZGJ
Psikologjia interkulturore 3 ZGJ

Semestri IV

LËNDA ECTS STATUSI
Psikologjia e pjekurisë dhe pleqërisë 5 OB
Teori personaliteti II 5 OB
Psikologji pedagogjike II 4 OB
Statistika në psikologji II 4 OB
Metodologjia e psikologjisë II 4 OB
Psikologjia e të menduarit kritik dhe kreativ 3 ZGJ
Psikologjia e marrëdhënies mes gjinive 3 ZGJ
Analiza kompjuterike e të dhënave 3 ZGJ
Psikologjia e sjelljes kolektive 3 ZGJ
Psikologjia e edukimit të nxënësve të talentuar 3 ZGJ
Gjuhë shqipe 2 OP

Semestri V

LËNDA ECTS STATUSI
Psikometri I 7 OB
Hyrje në psikopatologji 5 OB
Psikologji sociale I 5 OB
Gjenetikë humane me këshillime 5 OB
Etika kërkimore në punën profesionale të psikologut 3 ZGJ
Menaxhim me stresin 3 ZGJ
Psikologjia e moralit 3 ZGJ
Skicat e aplikuara dhe ideore 3 ZGJ
Gjuhë maqedone 2 OP

Semestri VI

LËNDA ECTS STATUSI
Psikometri II 5 OB
Psikologji klinike 5 OB
Psikologji sociale II 4 OB
Psikologji e punës I 4 OB
Psikopatologji speciale 4 OB
Psikologjia e menaxhimit me resurse njerëzore 3 ZGJ
Psikologjia e religjionit 3 ZGJ
Psikologjia e kolektivizmit-Europian 3 ZGJ
Psikoterapia kognitiovo-emocionale 3 ZGJ
Psikologjia e bindjes dhe propagandës 3 ZGJ
Komunikimi dhe marrëdhëniet me publikun 2 OP

Semestri VII

LËNDA ECTS STATUSI
Psikopatologjia fëmijërore dhe rinore 6 OB
Shëndet mental dhe këshillime psikologjike I 6 OB
Psikologjia e punës II 5 OB
Etika 3 ZGJ
Mbrojtje e shëndetit mental 3 ZGJ
Psikologji politike 3 ZGJ
Psikologjia e marketingut 3 ZGJ
Psikologjia e IQ emocionale 3 ZGJ
Pedagogji 3 ZGJ
Ndihma e parë mjekësore 2 OP
Fitnes 2 OP

Semestri VIII

LËNDA ECTS STATUSI
Psikolgjia fëmijërore klinike 4 OB
Shëndet mental dhe këshillime psikologjike II 4 OB
Psikologji mjekësore 2 OB
Metodika e mësimdhënies në psikologji 4 OB
Punim Diplome 10 OB
Psikologjia e zgjedhjes së problemeve 2 ZGJ
Didaktika 2 ZGJ
Dokimologji 2 ZGJ
Përpunim komjuterik i të dhënave statistikore 2 ZGJ
Higjienë 2 OP