Фондацијата LEORON објавува споделување на стипендии – Халид Тавил, за студенти од социјални категории кои сакаат да се запишат или кои се запишани на додипломски студии.

Стипендијата ќе важи за период од 10 месеци, во кој студентите ќе добијат надомест од 100 евра.

Приоритет им се дава на студентите за кои се грижи само еден родител, студентите со загрозен семеен статус, студентите со посебни потреби и компензираните студенти поради престанок на вработување од деловни причини, за што вкупниот број на семејниот приход е под минималната исплатена плата во Република Македонија.

Краен рок и начин на апликација

  • Студентите кои имаат интерес да аплицираат за овој повик мора да ја испратат апликацијата и писмото за мотивација на е-пошта khalid.scholarship@leoron.com до крајот на 25.03.2018 година.
  • Формулар за аплицирање може да се добие во канцеларијата на Кариерниот центар!
  • Се препорачува да се достават документи со кои се потврдува веродостојноста на податоците поставени во апликацијата.

Информации за контакт: E-пошта: khalid.scholarship@leoron.com, телефон за контакт 02- 3298-411, лок. 6240 Нена Димовска. За повеќе информации, Ве молиме контактирајте го Центарот за студентски услуги и кариери – УT- канцеларија бр. 147, Филолошки факултет, кат 1.