FLETAPLIKIM-CIKLI I TRETË | ОБРАЗЕЦ ЗА АПЛИКАЦИЈА-ТРЕТ ЦИКЛУС
* Përgjegjësinë për saktësinë e të dhënave, e bartë vetë kanditati
* Одговорноста за точноста на податоците ја носи самиот кандитат
In Google anmelden, um den Fortschritt zu speichern. Weitere Informationen
Email *
Emri *
Име
Prindi *
Родител
Mbiemri *
Презиме
Gjinia *
Пол
Data e lindjes *
Датум на раѓање
TT
.
MM
.
JJJJ
Vendi i lindjes *
Место на раѓање
Përkatësia nacionale *
Етничка припадност
Adresa e vendbanimit *
Адреса на живеење
Komuna / Qyteti *
Општина / Град
Shteti ku jetoni aktualisht: *
Држава каде моментално живеете
Pflichtfrage
Shtetësia (sipas certifikatës) *
Државјанство
Pflichtfrage
Numër telefoni për kontakt *
Телефонски број за контакт
Profesioni *
Професија
Statusi i punësimit: *
Статус на вработување:
Pflichtfrage
Weiter
Alle Eingaben löschen
Geben Sie niemals Passwörter über Google Formulare weiter.
Dieses Formular wurde bei University of Tetova erstellt. Missbrauch melden