Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
IZMIT DURMISHIMBI DISA VEÇORI TË SISTEMIT BASHKËTINGËLLOR TË SË FOLMES SË GOSTIVARIT ME RRETHINËFILOLOGJIANO.6 / VOL.4 30-3520161857-8535
IZMIT DURMISHIEUFEMIZMAT SI DUKURI GJUHËSORE ME KARAKTER SOCIOLINGUISTIKSEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË151-1582012978-608-217-004-6
IZMIT DURMISHIVËSHTRIM I PËRGJITHSHËM PËR OIKONIMET E POLLOGUT DHE TË REKËS SË EPËRMESEMINARI V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË562-5672011978-608-217-004-6
IZMIT DURMISHITABUTË DHE EUFEMIZMAT JANË PJESË E PROCESIT UNIVERSAL LINGUISTIKSEMINARI I IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË264-2712010978-608-217-001-5
DURMISHI, IZMIT NDËRLIDHJA E EUFEMIZMEVE ME LUFTËN " ALBANOLOGJIA" NO. 7 / VOL. 449-5220171857-9485 (Print)
DURMISHI, IZMIT EUFEMIZMAT SI SHPREHJE TIPIKE E GJUHËS SË GRAVESTUDIME SOCIOLINGUISTIKE IINO. 267-722014ISBN 978-608-4503-92-7
DURMISHI, IZMIT RRETH VLERËS GJUHËSORE TË ROMANIT "PRILLI I THYER" TË ISMAIL KADARESË"ALBANOLOGJIA"NO. 3-4 / VOL. 217-2420151857 - 9485
DURMISHI, IZMIT FUNKSIONALIZMI SI METODË GJUHËSORE TEK EUFEMIZMAT "ALBANOLOGJIA"NO. 5-6 / VOL. 328 - 3220161857 - 9485
DURMISHI, IZMIT VEÇORI FONETIKE TË TOPONIMISË SË POLLOGUT TË EPËRM E TË POSHTËM FILOLOGJIANO.3 / VOL. 313 - 2120151857 - 8535 (Print)
DURMISHI, IZMIT FADIL SULEJMANI DHE "E FOLMJA E MALËSISË SË SHARRIT TË TETOVËS""FILOLOGJIA"NO. 1-2 / VOL. 228 - 32 20141857 - 8535 (Print)
DURMISHI, IZMIT LEKSIKU I PAPËRFSHIRË NË VEPRËN "FJALOR I SHQIPES TRUALLSORE TË MAQEDONISË" TË QEMAL MURATIT"ALBANOLOGJIA"NO. 1-2 / VOL.1119 - 12620141857 - 9485
DURMISHI, IZMIT VËSHTRIME FONETIKE MBI TOPONIMINË E POLLOGUT TË EPËRM "SCUPI"VOL. 5125-1352014ISBN 978 - 608 - 4653 - 14 - 1
DURMISHI, IZMIT VEÇORI GJUHËSORE TË ONOMASTIKËS SË POLLOGUT TË EPËRM TË GOSTIVARITFILOLOGJINO.20199-2072013
DURMISHI, IZMIT ON THE TOPONYMY OF ÇEGRAN "ANGLISTICUM"2/262-6920131857-1878 . p-ISSN: 1857-8179
DURMISHI, IZMIT SISTEMI VOKALIK I TË SË FOLMES SË ÇEGRANIT"FILOLOGJIA" NO. 177-8620131857- 8535
DURMISHI, IZMIT KRIJIMI I EUFEMIZMAVE DHE ROLI I TYRE NË GJUHËN SHHQIPESTUDIME FILOLOGJIKE, TIRANË NO. 3-42011
DURMISHI, IZMIT TRAJTA TË GABUARA DHE TË PANEVOJSHME TË PËREMRAVE VETORË, PARAFJALËVE, FOLJEVE DHE NYJËS JOSHQUESE "NJË""COGITO"VITI III, NO. 6124 -12620091857 - 579 X
DURMISHI, IZMIT TOPONIMET E POLLOGUT TË EPËRM TË VËSHTRUARA NGA PIKËPAMJA LEKSIKO-SEMANTIKE "COGITO"VITI III, NO. 4-5 98-10020091857 - 579X
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
DURMISHI, IZMIT , SULEJMANI, BERTONKONVERSIONI NË DY ROMANET E MURAT ISAKUT VEPRIMTARIA LETRARE E ABDYLAZIS ISLAMIT DHE MURAT ISAKUTTETOVË, UEJL 978-608-248-006-0
DURMISHI, IZMIT"SHQYRTIM MBI GJUHËN E FJALËVE TË MOÇME DHE PËRRALLAVE TË THIMI MITKOS"KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, KUSHTUAR JETËS DHE VEPRËS SË THIMI MITKOS KORÇË
DURMISHI, IZMITNDËRLIDHJA E EUFEMIZMAVE ME LUFTËNSEMINARI X NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË
DURMISHI, IZMIT"THE STATUS OF THE ALBANIAN LANGUAGE AND ITS OFFICIAL USE IN MACEDONIA"THE BALLKANS IN THE NEW MILLENNIUM - FROM BALLKANIZATION TO EUTOPIA- THE BALKANS SOCIOLOGICAL FORUM, THIRD INTERNATIONAL CONFERENCESKOPJE (SHKUP)978-608-248-0176
DURMISHI, IZMITEUFEMIZMAT SI SHPREHJE TIPIKE E GJUHËS SË GRAVE KONFERENCA E II SHKENCORE NDËRKOMBËTARE TETOVË, UEJL978-608-4503-92-7
DURMISHI, IZMITDIASPORA SHQIPTARE E POLLOGUT - SFIDAT E INTEGRIMIT NË JETËN DHE KULTURËN E VENDEVE TË EUROPËS PERËNDIMORE KONFERENCA NDËRKOMBËTARE ME TEMË: "KËRKIMI DHE ARSIMI - SFIDAT DREJT SË ARDHMES" SHKODËR
DURMISHI, IZMITVEÇORI FONETIKE TË TOPONIMISË SË POLLOGUT TË EPËRM E TË POSHTËM KONFERENCA E 2-TË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK TETOVË
DURMISHI, IZMITFADIL SULEJMANI DHE "E FOLMJA E MALËSISË SË SHARRIT TË TETOVËS"KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ME TEMË: "VEPRIMTARIA ARSIMORE DHE SHKENCORE E PROFESOR FADIL SULEJMANIT"TETOVË
DURMISHI, IZMITLEKSIKU I PAPËRFSHIRË NË VEPRËN "FJALOR I SHQIPES TRUALLSORE TË MAQEDONISË" TË QEMAL MURATITSEMINARI VII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË
DURMISHI, IZMITVËSHTRIME FONETIKE MBI TOPONIMINË E POLLOGUT TË EPËRMKONFERENCË SHKENCORE ME TEMË: "TOPONIMIA SHQIPTARE NË MAQEDONI" ORGANIZUAR NGA ITSHKSHSHKUP978-608-4653-14-1
DURMISHI, IZMIT"EUFEMIZMAT OSE MËNYRA TË THËNI QË NA SHOQËROJNË PREJ DJEPIT E DERI NË VARR"KONFERENCA INTERDISIPLINARE NDËRKOMBËTARE (ME RASTIN E 100 VJETORIT TË PAVARËSISË). VLORË
DURMISHI, IZMIT , KADRIU, BESA"POLLOSHKIOT REGION I LINGVISTIÇKITE PROBLEMI NA ALBANCITE VO ZAPADNA DIJASPORA"MEGUNARODNA NAUÇNA KONFERENCIJA NA TEMA: MIGRACIJATA I PAZAROT NA TRUDKRUSHEVO (KRUSHEVË)978-9989-695-53-7; 978-9989-633-33-1; 978-608-65073-1-2
DURMISHI, IZMITEUFEMIZMAT SI DUKURI GJUHËSORE ME KARAKTER SOCIOLINGUISTIKSEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË TETOVË - SHKUP978-608-217-004-6
DURMISHI, IZMITDUKURI FONETIKE DHE MORFOLOGJIKE TË ONOMASTIKËS SË POLLOGUT TË EPËRM TË GOSTIVARITKONGRESI I KATËRT NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVE
DURMISHI, IZMITVËSHTRIM I PËRGJITHSHËM PËR OIKONIMET E POLLOGUT DHE TË REKËS SË EPËRME SEMINARI I V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË TETOVË978-608-217-004-6
DURMISHI, IZMITTABUTË DHE EUFEMIZMAT JANË PJESË E PROCESIT UNIVERSAL LINGUISTIK SEMINARI I IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË TETOVË
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
DURMISHI, IZMIT TRAJTESA GJUHËSORE TRINGA DESIGN 2016978-608-211-090-5
DURMISHI, IZMIT VËZHGIME GJUHËSORE MBI TOPONIMINË DHE ANTROPONIMINË E POLLOGUT TË EPËRM TË GOSTIVARIT TAULANT, GOSTIVAR 20089989-2834-2-7(10); 978-9989-2834-2-0(13)

View publications by citation.

Publications, in process.