//Izmit Durmishi
Izmit Durmishi 2018-10-12T09:39:30+00:00

Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
DURMISHI, IZMIT TOPONIMET E POLLOGUT TË EPËRM TË VËSHTRUARA NGA PIKËPAMJA LEKSIKO-SEMANTIKE "COGITO"VITI III, NR.4-5 98-10020091857 - 579X
DURMISHI, IZMIT TRAJTA TË GABUARA DHE TË PANEVOJSHME TË PËREMRAVE VETORË, PARAFJALËVE, FOLJEVE DHE NYJËS JOSHQUESE "NJË""COGITO"VITI III, NUMËR 6124 -12620091857 - 579 X
DURMISHI, IZMIT KRIJIMI I EUFEMIZMAVE DHE ROLI I TYRE NË GJUHËN SHHQIPESTUDIME FILOLOGJIKE, TIRANË NR 3-42011
DURMISHI, IZMIT SISTEMI VOKALIK I TË SË FOLMES SË ÇEGRANIT"FILOLOGJIA" NR. 177-8620131857- 8535
DURMISHI, IZMIT ON THE TOPONYMY OF ÇEGRAN "ANGLISTICUM"2/262-6920131857-1878 . p-ISSN: 1857-8179
DURMISHI, IZMIT VEÇORI GJUHËSORE TË ONOMASTIKËS SË POLLOGUT TË EPËRM TË GOSTIVARITFILOLOGJINR.20199-2072013
DURMISHI, IZMIT VËSHTRIME FONETIKE MBI TOPONIMINË E POLLOGUT TË EPËRM "SCUPI"VËLLIMI V125-1352014ISBN 978 - 608 - 4653 - 14 - 1
DURMISHI, IZMIT LEKSIKU I PAPËRFSHIRË NË VEPRËN "FJALOR I SHQIPES TRUALLSORE TË MAQEDONISË" TË QEMAL MURATIT"ALBANOLOGJIA"VOL.1, NO 1-2119 - 12620141857 - 9485
DURMISHI, IZMIT FADIL SULEJMANI DHE "E FOLMJA E MALËSISË SË SHARRIT TË TETOVËS""FILOLOGJIA"VOL.2, NO. 1-228 - 32 20141857 - 8535 (Print)
DURMISHI, IZMIT VEÇORI FONETIKE TË TOPONIMISË SË POLLOGUT TË EPËRM E TË POSHTËM FILOLOGJIAVOL.3, NO.313 - 2120151857 - 8535 (Print)
DURMISHI, IZMIT FUNKSIONALIZMI SI METODË GJUHËSORE TEK EUFEMIZMAT "ALBANOLOGJIA"VOL.3, NO. 5-628 - 3220161857 - 9485
DURMISHI, IZMIT RRETH VLERËS GJUHËSORE TË ROMANIT "PRILLI I THYER" TË ISMAIL KADARESË"ALBANOLOGJIA"VOL.2, NO. 3-417-2420151857 - 9485
DURMISHI, IZMIT EUFEMIZMAT SI SHPREHJE TIPIKE E GJUHËS SË GRAVESTUDIME SOCIOLINGUISTIKE IINO II67-722014ISBN 978-608-4503-92-7
DURMISHI, IZMIT NDËRLIDHJA E EUFEMIZMEVE ME LUFTËN " ALBANOLOGJIA" VOL.4, NO.749-5220171857-9485 (Print)
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
DURMISHI, IZMITTABUTË DHE EUFEMIZMAT JANË PJESË E PROCESIT UNIVERSAL LINGUISTIK SEMINARI I IV NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË TETOVË2010
DURMISHI, IZMITVËSHTRIM I PËRGJITHSHËM PËR OIKONIMET E POLLOGUT DHE TË REKËS SË EPËRME SEMINARI I V NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË TETOVË978-608-217-004-62011
DURMISHI, IZMITDUKURI FONETIKE DHE MORFOLOGJIKE TË ONOMASTIKËS SË POLLOGUT TË EPËRM TË GOSTIVARITKONGRESI I KATËRT NDËRKOMBËTAR I SHKENCAVE SOCIALE NË BALLKANTETOVE2012
DURMISHI, IZMITEUFEMIZMAT SI DUKURI GJUHËSORE ME KARAKTER SOCIOLINGUISTIKSEMINARI VI NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË TETOVË - SHKUP978-608-217-004-62012
DURMISHI, IZMIT , KADRIU, BESA"POLLOSHKIOT REGION I LINGVISTIÇKITE PROBLEMI NA ALBANCITE VO ZAPADNA DIJASPORA"MEGUNARODNA NAUÇNA KONFERENCIJA NA TEMA: MIGRACIJATA I PAZAROT NA TRUDKRUSHEVO (KRUSHEVË)978-9989-695-53-7; 978-9989-633-33-1; 978-608-65073-1-22012
DURMISHI, IZMIT"EUFEMIZMAT OSE MËNYRA TË THËNI QË NA SHOQËROJNË PREJ DJEPIT E DERI NË VARR"KONFERENCA INTERDISIPLINARE NDËRKOMBËTARE (ME RASTIN E 100 VJETORIT TË PAVARËSISË). VLORË2012
DURMISHI, IZMITVËSHTRIME FONETIKE MBI TOPONIMINË E POLLOGUT TË EPËRMKONFERENCË SHKENCORE ME TEMË: "TOPONIMIA SHQIPTARE NË MAQEDONI" ORGANIZUAR NGA ITSHKSHSHKUP978-608-4653-14-12013
DURMISHI, IZMITLEKSIKU I PAPËRFSHIRË NË VEPRËN "FJALOR I SHQIPES TRUALLSORE TË MAQEDONISË" TË QEMAL MURATITSEMINARI VII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË2013
DURMISHI, IZMITFADIL SULEJMANI DHE "E FOLMJA E MALËSISË SË SHARRIT TË TETOVËS"KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ME TEMË: "VEPRIMTARIA ARSIMORE DHE SHKENCORE E PROFESOR FADIL SULEJMANIT"TETOVË2014
DURMISHI, IZMITVEÇORI FONETIKE TË TOPONIMISË SË POLLOGUT TË EPËRM E TË POSHTËM KONFERENCA E 2-TË NDËRKOMBËTARE SHKENCORE E FAKULTETIT FILOLOGJIK TETOVË2015
DURMISHI, IZMITDIASPORA SHQIPTARE E POLLOGUT - SFIDAT E INTEGRIMIT NË JETËN DHE KULTURËN E VENDEVE TË EUROPËS PERËNDIMORE KONFERENCA NDËRKOMBËTARE ME TEMË: "KËRKIMI DHE ARSIMI - SFIDAT DREJT SË ARDHMES" SHKODËR2013
DURMISHI, IZMITEUFEMIZMAT SI SHPREHJE TIPIKE E GJUHËS SË GRAVE KONFERENCA E II SHKENCORE NDËRKOMBËTARE TETOVË, UEJL978-608-4503-92-72013
DURMISHI, IZMIT"THE STATUS OF THE ALBANIAN LANGUAGE AND ITS OFFICIAL USE IN MACEDONIA"THE BALLKANS IN THE NEW MILLENNIUM - FROM BALLKANIZATION TO EUTOPIA- THE BALKANS SOCIOLOGICAL FORUM, THIRD INTERNATIONAL CONFERENCESKOPJE (SHKUP)978-608-248-01762014
DURMISHI, IZMITNDËRLIDHJA E EUFEMIZMAVE ME LUFTËNSEMINARI X NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISËTETOVË2016
DURMISHI, IZMIT"SHQYRTIM MBI GJUHËN E FJALËVE TË MOÇME DHE PËRRALLAVE TË THIMI MITKOS"KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE, KUSHTUAR JETËS DHE VEPRËS SË THIMI MITKOS KORÇË2015
DURMISHI, IZMIT , SULEJMANI, BERTONKONVERSIONI NË DY ROMANET E MURAT ISAKUT VEPRIMTARIA LETRARE E ABDYLAZIS ISLAMIT DHE MURAT ISAKUTTETOVË, UEJL 978-608-248-006-02015
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN
DURMISHI, IZMIT VËZHGIME GJUHËSORE MBI TOPONIMINË DHE ANTROPONIMINË E POLLOGUT TË EPËRM TË GOSTIVARIT TAULANT, GOSTIVAR 20089989-2834-2-7(10); 978-9989-2834-2-0(13)
DURMISHI, IZMIT TRAJTESA GJUHËSORE TRINGA DESIGN 2016978-608-211-090-5

View publications by citation.

Publications, in process.