Authors
Title
Journal
Number/Vol
Pages
Year
ISSN
Attachment
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌНОСОВКИТЕ И НИВНИОТ ОДРАЗ ВО СЕВЕРНИТЕ МАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ - СО АКЦЕНТ НА ВЕРКОВИЌЕВИОТ АПОСТОЛСЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ18131-13920180352-3055
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИСЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК - ДЕЛ ОД СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИТЕ РАКОПИСИСЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ1883-9320180352-3055
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИМАКЕДОНСКО-РУСКИТЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИЧНИ ВРСКИ И НИВНАТА УЛОГА ВО ПРЕЕМСТВЕНОСТА НА ЛЕКСИКАТА МЕЃУ СЛЕПЧ, ОГЛЕД И РАЗЛИЧМАКЕДОНСКО-РУСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ7187-1972018978-608-234-057-9
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ ТУРСКИ ЈАЗИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И НИВНАТА ФОНЕТСКА АДАПТАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКДРУШТВЕНЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ - ДХС2219-23120182490-3604
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌРАЗВОЈОТ НА ЕРОВИТЕ ВО ХМК И СЛОЕШ - ПАРАЛЕЛЕН ПРИКАЗЈЕЗИК И КНИЖЕВНОСТ У ГЛОБАЛНОМ ДРУШТВУ131-392017978-86-7379-463-1
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРЕЕМСТВЕНОСТ НА ЛЕКСЕМИТЕ АГНЦ, АПОСТОЛ, АРХАНГЕЛ, АД, АМИН И АНГЕЛ МЕЃУ СЛЕПЧ, ОГЛЕД И РАЗЛИЧСЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ1751-6320170352-3055
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЈАЗИЧНАТА ПОЛИТИКА НА РМ И ОДНОСОТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ КОН МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКФИЛКО1359-3662017978-608-244-469-7
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ - МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРА1177-1892016978-608-234-047-0
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИБАЛКАНСКА ЛИНГВИСТИКА - ГЛЕДИШТА И ПЕРСПЕКТИВИФИЛОЛОГИЈА6311-32120161857-8535
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СМЈЈАЗИЧНАТА СЛИКА НА СВЕТОТ26232-2462016
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРЕГЛЕД НА ДИЈАЛЕКТНАТА МАРКИРАНОСТ НА ЛЕКСИКАТА ВО ИЗБРАНИ СТАРИ ТЕКСТОВИ ПИШУВАНИ НА МАКЕДОНСКА ПОЧВАЈАЗИКОТ НАШ ДЕНЕШЕН - ЈАЗИКОТ НАШ НАСУШЕН27272-2862016
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛИНГВИСТИКАТА И ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ПРОУЧУВАЊА ВО МИНАТОТО И ДЕНЕСЈАЗИКОТ НАШ ДЕНЕШЕН - ЈАЗИКОТ НАШ НАСУШЕН27216-2262016
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИАНАЛИЗА НА ИЗБРАНИ ЛЕКСЕМИ ОД ЦРКОВНОСЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО ВО ПОГЛАВЈЕТО „СЛОВО ЗА ПРАЗНИЦИТЕ“ ВО ДЕЛОТО „ОГЛЕДАЛО“ ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ ТЕТОЕЦЈАЗИЧНАТА СЛИКА НА СВЕТОТ219-2322016
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌУЛОГАТА НА МАКЕДОНСКИОТ И НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ЛИГА НА ЈАЗИЦИАЛБАНОЛОГИЈА875-8320171857-9485
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, АЛЕКСАНДАР КАКАСУЛИССЛОЕШТИЧКИ ПАТЕРИК ОД СОЊА НОВОТНИМАКЕДОНСКИ ЈАЗИК1415-41920140025-1089
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА СУФИКСИТЕ -ОСТЬ, -ЬСТВО, -ЬСТВИЕ ВО ДВА МАКЕДОНСКИ ПАТЕРИКАЛИТЕРАТУРЕН ЗБОР4-683-9020140024-4791
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКАТА НАСЛОЈКА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО ДВА ПАТЕРИКА ОД XIV ВЕКСЛАВИСТИКАТА И БЬЛГАРИСТИКАТА ДНЕС: ВЬПРОСИ, ИДЕИ, ПОСОКИ1218-2222015ISBN 978-954-680-976-6
С. НОВОТНИ, М. МАРКОВИЌВЛИЈАНИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА ВО ИЗУЧУВАЊЕТО НА СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ127-352014ISBN 978-5-7944-2790-5
М. МАРКОВИЌ, С. НОВОТНИВЛИЈАНИЕТО НА РУСКИОТ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ВРЗ ГОВОРОТ НА КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ ВО ДЕЛОТО „ОГЛЕДАЛО“СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ1198-2072016ISBN 978-5-7944-2790-5
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЈАЗИКОТ КАКО КУЛТУРЕН КОД ВО РАЗВОЈОТ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМРЕФЛЕКСИЈЕ САВРЕМЕНОГ ДОБА НА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД И ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ16273-2772017ISBN 978-86-7746-643-5
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФРЕКВЕНЦИЈАТА НА ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКАТА ГРУПА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН СВЕТ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК И ПРОЛОГОТ БР. 72ФИЛОЛОГИЈА 6357-36720161857-8535
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИБАЛКАНСКА ЛИНГВИСТИКА (ГЛЕДИШТА И ПЕРСПЕКТИВИ)ФИЛОЛОГИЈА6311-32120161857-8535
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌСОЦИОЛИНГВИСТИЧКИОТ ФАКТОР И НЕГОВОТО РЕФЛЕКТИРАЊЕ НА СИНХРОНИСКИ И НА ДИЈАХРОНИСКИ ПЛАН ВО ТЕТОВСКИОТ И ГОСТИВАРСКИОТ ГОВОРФИЛОЛОГИЈА3271-28420151857-8535
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ (МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ)ЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРА1177-1872016ISBN 978-608-234-047-0
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌКОНТРАСТИВНОСТ НА ДИЈАХРОНИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ПРИКАЖАН ПРЕКУ СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИФИЛКО1669-6792016ISBN 978-608-244-308-9
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА НЕКОИ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ (МИНАТО, СЕГАШНОСТ И ИДНИНА)ФИЛКО1533-5402016ISBN 978-608-244-308-9
МИХАЈЛО Ј. МАРКОВИЌ, СОЊА К. НОВОТНИФУНКЦИЈАТА НА ПРЕДЛОЗИТЕ БЕЗ, ВО (В), НА И ЗА ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИ И ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКСАВРЕМЕНА НАУКА О ЈЕЗИКУ И КЊИЖЕВНОСТИ111-262016ISBN 978-86-7379-429-7
МИХАЈЛО Ј. МАРКОВИЌ, СОЊА К. НОВОТНИРУСКАТА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКА ВАРИЈАНТА И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО ДЕЛОТО ОГЛЕДАЛО ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ (СЛОВЕНСКИ КОНТЕКСТ)САВРЕМЕНА НАУКА О ЈЕЗИКУ И КЊИЖЕВНОСТИ1209-2212016
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌРАЗВОЈОТ НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВО РАМКИТЕ НА БАЛКАНСКИОТ ЛИНГВИСТИЧКИ СОЈУЗАЛБАНОЛОГИЈА5-6165-17120161857-9485
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ СОМАТСКИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИКНАШЕ СТВАРАЊЕ15434-4392016ISBN 978-86-7746-581-0
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ, СТОЈАН ЃОШЕВСКИМАКЕДОНСКО ЈАЗИЧНО ПРАШАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ КНИЖЕВЕ 19 ВЕК НАШЕ СТВАРАЊЕ15426-4332016ISBN 978-86-7746-581-0
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌMORALITI AND ETHICS- THE KEY TO INTERETHNIC, INTERCULTURAL AND INTERRELIGIOUS TOLERANCEФИЛОЗОФИКА3-4368-37220151857-9272
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА НЕКОИ ЛЕКСЕМИ, ФРАЗЕМИ И ЦЕЛИ ИЗРАЗИ НА АЛБАНСКИ И НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК УПОТРЕБЕНИ ВО „ТРИЈАЗИЧНИКОТ“ НА ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИАЛБАНОЛОГИЈА1-2223-23120141857-9485
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌСРПСКОТО ЈАЗИЧНО ВЛИЈАНИЕ ВО НЕКОИ СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ ОД XIII И ОД XIV ВЕКЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА1187-2052014ISBN 978-86-7379-349-8
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌФАДИЉ СУЛЕЈМАНИ ОД ДЕНЕШЕН АСПЕКТФИЛОЛОГИЈА1-2124-13420141857-8535
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИМАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО НАУКА ВО СВЕТСКИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИЗНАЊЕ И КОРИСТ184-962013ISBN 978-86-73-79-301-6
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌКОМПАРАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ВО СОВРЕМЕНИОТ СРПСКИ ЈАЗИКНАУКА И СВЕТ1454-4642013ISBN 978-86-7379-298-9
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌВОКАЛИЗАЦИЈАТА НА ЕРОВИТЕ ВО НЕКОИ МАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ ОД XIII-ОТ И ОД XIV-ОТ ВЕКФИЛОЛОГИЈА1223-23120131857-8535
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКИ ДУБЛЕТИ ОД СЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО ВО ПАТЕРИКОТ БР. 77КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА777-8520131409-9861
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИЗА ВОКАЛИЗАЦИЈАТА НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИККИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА7113-11720131409-9861
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИУЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ИНТЕРКУЛТУРНИОТ ДИЈАЛОГ НА МУЛТИКУЛТУРНОТО ОПШТЕСТВОДРЖАВНОСТ, ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА И КУЛТУРА МИРА4257-2752015ISBN 978-86-7379-391
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЛЕКСИЧКИТЕ НАСЛОЈКИ ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У КОНТАКТУ И ДИСКОНТАКТУ1249-2652013ISBN978-86-7379-390-0
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДИИТЕ ПО ЈАЗИК И ЛИНГВИСТИКА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ, ЗА НИВНО УСОВРШУВАЊЕ И НАДГРАДУВАЊЕЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ И ФИЛОЛООШКИТЕ СТУДИИ1121-1322013ISBN 978-608-234-012-8
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИКХОРИЗОНТИ10179-18820131857-856
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌГОРЕЊСКОТО НАРЕЧЈЕ НАСПРЕМА ЦЕНТРАЛНО-МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИНАШЕ СТВАРАЊЕ14618-6252014ISBN 978-86-7746-506-3
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА- ПРИЧИНА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ВЕРОНАУКАТА ВО ВОСПИТНООБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС КАЈ ДЕЦАТА НАШЕ СТВАРАЊЕ14451-4582014ISBN 978-86-7746-506-3
СОЊА НОВОТНИ, МИХАЈЛО МАРКОВИЌЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ И ВО КОНСОНАНТСКИТЕ ГРУПИ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК, ВО СПОРЕДБА СО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈАРУСКО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ1273-2832014ISBN 978-608-234-028-9
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИРЕДУКЦИЈА НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИК НАСПРЕМА РАЗВОЈОТ НА ЕРОВИТЕ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈАРУСКО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ1231-2402014
МИХАЈЛО МАРКОВИЌГУБЕЊЕ НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИКОСМИ НАУЧЕН СОБИР НА МЛАДИ МАКЕДОНИСТИ1217-2232016ISBN 978-608-234-040-1
Authors
Title
Conference Name
Place
ISBN
Year
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИПРИДОНЕСОТ НА ВИКТОР ФРИДМАН ВО ПРОУЧУВАЊЕТО НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ЈАЗИЧНА ЛИГАXI МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАТЕТОВО, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ЈАЗИЧНАТА ПОЛИТИКА НА Р.М. И ОДНОСОТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ КОН МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“ВТОРАТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“ - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕВОРОНЕШ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА РАЗВОЈОТ НА ПОЛУВОКАЛИТЕ ВО ДВА ПАТЕРИЦИ СО МАКЕДОНСКА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКА РЕДАКЦИЈА“ВТОРАТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“ - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕВОРОНЕШ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ФАКТОРОТ „ПРИМЕНЕТА ЛИНГВИСТИКА“ ВО ПРИМЕНАТА НА СТАНДАРДНОЈАЗИЧНИОТ ИЗРАЗ“IVТА НАУЧНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, СО НАСЛОВ: „ЈАЗИКОТ И КНИЖЕВНОСТА – СПЕЦИФИЧЕН ПРЕДИЗВИК ЗА СОЦИОЕТИЧКИОТ И ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ“ТЕТОВО
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ЗА НЕКОИ НАМЕТНАТИ ЗБОРОВИ И ЛИНГВОСТИЛЕМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИК“ МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА SAVREMENI IZAZOVI I PERSPEKTIVE DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH STUDIJA, SIP DHSТУЗЛА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ТУРСКИТЕ ЈАЗИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И НИВНАТА ФОНЕТСКА АДАПТАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА SAVREMENI IZAZOVI I PERSPEKTIVE DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH STUDIJA, SIP DHSТУЗЛА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„РАЗВОЈОТ НА СРПСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (ПАРАЛЕЛЕН ПРИКАЗ - СИНХРОНИСКИ ПЛАН)“НИСУН 6, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ДЕНАЗАЛИЗАЦИЈАТА НА НОСОВКАТА 5 ВО ВЕРКОВИЌЕВИОТ АПОСТОЛ“MЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „МИСИРКОВ − ПРЕДИЗВИК ЗА НОВИ ПРОУЧУВАЊА ВО НАУКАТА“СТРУМИЦА, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ФРЕКВЕНТНОСТА НА СЕМИТИЗМИТЕ (НИЗ ПРИЗМА НА КОНТЕКСТУАЛЕН ПРИКАЗ) ВО СЛЕПЧ, ОГЛЕД И РАЗЛИЧ“MЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА „МИСИРКОВ − ПРЕДИЗВИК ЗА НОВИ ПРОУЧУВАЊА ВО НАУКАТА“СТРУМИЦА, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ЗА НЕКОИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ (МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКИ ПАРАЛЕЛИ)“MЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОД НАСЛОВ „ЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРА“, УКИМ, ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ТЕТОВСКИ ГОВОР - СОЦИОЛИНГВИСТИЧКИ ОСВРТ“НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ПОВОД 25-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФАКУЛТЕТА СВЕТЪТ Е СЛОВО, СЛОВОТО Е СВЯТБЛАГОЕВГРАД, Р. БУГАРИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„РАЗВОЈ НА НОСОВКИТЕ ВО АПОСТОЛОТ“НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО ПОВОД 25-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ФАКУЛТЕТА СВЕТЪТ Е СЛОВО, СЛОВОТО Е СВЯТБЛАГОЕВГРАД
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„УЛОГАТА НА МАКЕДОНСКИОТ И НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДЕЛ ОД БАЛКАНСКАТА ЛИГА НА ЈАЗИЦИ“СЕМИНАРОТ ЗА АЛБАНОЛОГИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО СО НАСЛОВ: „АЛБАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО 20 ВЕК”ТЕТОВО
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„БАЛКАНСКА ЛИНГВИСТИКА (ГЛЕДИШТА И ПЕРСПЕКТИВИ)“ТРЕТАТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ФРЕКВЕНЦИЈАТА НА ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКАТА ГРУПА ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН СВЕТ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК И ПРОЛОГОТ БР. 72“ТРЕТАТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ „ЛИНГВИСТИКАТА И ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ПРОУЧУВАЊА ВО МИНАТОТО И ДЕНЕС“MЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР „ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИН“СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ПРЕГЛЕД НА ДИЈАЛЕКТНАТА МАРКИРАНОСТ НА ЛЕКСИКАТА ВО ИЗБРАНИ СТАРИ ТЕКСТОВИ ПИШУВАНИ НА МАКЕДОНСКА ПОЧВА“MЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР „ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИН“СКОПЈЕ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ЈАЗИКОТ КАКО КУЛТУРЕН КОД ВО РАЗВОЈОТ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ“МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“АЛЕКСИНАЦ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„КОНТРАСТИВНОСТ НА ДИЈАХРОНИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ПРИКАЖАН ПРЕКУ СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИ“ПРВАТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“ - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕШТИП, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„ЗА НЕКОИ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ (МИНАТО, СЕГАШНОСТ И ИДНИНА)“ПРВАТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ФИЛКО“ - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕШТИП, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„РУСКАТА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКА ВАРИЈАНТА И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО ДЕЛОТО ОГЛЕДАЛО ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ (СЛОВЕНСКИ КОНТЕКСТ)“НИСУН 5, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ФУНКЦИЈАТА НА ПРЕДЛОЗИТЕ БЕЗ, ВО (В), НА И ЗА ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИ И ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК“НИСУН 5, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„АНАЛИЗА НА ИЗБРАНИ ЛЕКСЕМИ ОД ЦРКОВНОСЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО ВО ПОГЛАВЈЕТО „СЛОВО ЗА ПРАЗНИЦИТЕ“ ВО ДЕЛОТО „ОГЛЕДАЛО“ ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ“MЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР „ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИН“ (ЈАЗИЧНАТА СЛИКА НА СВЕТОТ) НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“СКОПЈЕ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ „ЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СМЈ“MЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР „ДЕНОВИ НА БЛАГОЈА КОРУБИН“ (ЈАЗИЧНАТА СЛИКА НА СВЕТОТ) НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“СКОПЈЕ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„СОЦИОЛИНГВИСТИЧКИОТ ФАКТОР И НЕГОВОТО РЕФЛЕКТИРАЊЕ НА СИНХРОНИСКИ И НА ДИЈАХРОНИСКИ ПЛАН ВО ТЕТОВСКИОТ И ГОСТИВАРСКИОТ ГОВОР“HАУЧНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, СО НАСЛОВ: „КУЛТУРНАТА ИНТЕРАКТИВНОСТ ПОМЕЃУ АЛБАНСКАТА ФИЛОЛОГИЈА И ФИЛОЛОШКИТЕ НАУКИ ВО РЕГИОНОТ И ПОШИРОКО – (ДИЈАХРОНИЧНИ И СИНХРОНИЧНИ ДИМЕНЗИИ)”ТЕТОВО
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„МАКЕДОНСКОТО ЈАЗИЧНО ПРАШАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ КНИЖЕВЕН 19 ВЕК“СИМПОЗИУМ„ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВОАЛЕКСИНАЦ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ЗА НЕКОИ СОМАТСКИ ФРАЗЕОЛОШКИ ИЗРАЗИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“СИМПОЗИУМ„ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВОАЛЕКСИНАЦ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„ПРЕЕМСТВЕНОСТ НА ИЗБРАНИ ЛЕКСЕМИ МЕЃУ СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИК, ОГЛЕДАЛО ОД ПЕЈЧИНОВИЌ И РАЗЛИЧНА ПОУЧИТЕЛНА НАСТАВЛЕНИЈА ОД КРЧОВСКИ И НИВНИТЕ ПРАВОПИСНО-ФОНОЛОШКИ ПРОМЕНИ“TРЕТАТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА КОЈА ШТО СЕ ОДРЖА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ЛЕКСИЧКИТЕ НАСЛОЈКИ ВО СТАРОСЛОВЕНСКИТЕ РАКОПИСИ“НИСУН 4, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ ВО ИНТЕРКУЛТУРНИОТ ДИЈАЛОГ НА МУЛТИКУЛТУРНОТО ОПШТЕСТВО“НИСУН 4, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„МОРАЛОТ И ЕТИКАТА - КЛУЧ ЗА МЕЃУЕТНИЧКАТА, МЕЃУКУЛТУРНАТА И МЕЃУРЕЛИГИСКАТА ТОЛЕРАНЦИЈА“ВТОРАТА НАУЧНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, СО НАСЛОВ: „СООЧУВАЊЕ СО МИНАТОТО ОСМИСЛУВАЊЕ НА МИРОТ ВО МУЛТИКУЛТУРНИОТ БАЛКАН“
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ЛЕКСИЧКАТА НАСЛОЈКА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО ДВА ПАТЕРИКА ОД XIV ВЕК“МЕЖДУНАРОДНА СЛАВИСТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЛАВИСТИКАТА И БЪЛГАРИСТИКАТА ДНЕС: ВЪПРОСИ, ИДЕИ, ПОСОКИ“БЛАГОЕВГРАД
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„РАЗВОЈОТ НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВО РАМКИТЕ НА БАЛКАНСКИОТ ЛИНГВИСТИЧКИ СОЈУЗ“VIII МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА – ПРИЧИНА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ВЕРОНАУКАТА ВО ВОСПИТНООБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС КАЈ ДЕЦАТА“СИМПОЗИУМ „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВОАЛЕКСИНАЦ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ВРСКИТЕ МЕЃУ ЛЕКСИКАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ (ЦРКОВНО) СЛОВЕНСКИ ТЕКСТОВИ И НАРОДНИОТ ПИСМЕН ЈАЗИК ВО СВЕТОВНИТЕ ТЕКСТОВИ ОД ПРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕКУЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИСТРАЖУВАЧКА ПРАКТИКА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ГОРЕЊСКОТО НАРЕЧЈЕ, НАСПРЕМА ЦЕНТРАЛНОМАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ“СИМПОЗИУМ „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВОАЛЕКСИНАЦ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ФАДИЉ СУЛЕЈМАНИ – ОД ДЕНЕШЕН АСПЕКТ“МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ ПОСВЕТЕН НА НАСТАВНО-НАУЧНАТА ДЕЈНОСТ НА ФАДИЉ СУЛЕЈМЕНИТЕТОВО, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„СРПСКОТО ЈАЗИЧНО ВЛИЈАНИЕ ВО НЕКОИ СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ РАКОПИСИ ОД XIIIИ ОДXIV ВЕК“НИСУН 3, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ„ЛЕКСИКАТА ВО ДЕЛОТО „ОГЛЕДАЛО“ ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ И НЕЈЗИНИТЕ ВАРИЈАНТИ, ГЛЕДАНО ОД СЛАВИСТИЧКА ПЕРСПЕКТИВА“НИСУН 3, „НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ“НИШ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ЗА НЕКОИ ЛЕКСЕМИ, ФРАЗЕМИ И ЦЕЛИ ИЗРАЗИ НА МАКЕДОНСКИ И НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК УПОТРЕБЕНИ ВО „ТРИЈАЗИЧНИКОТ“ НА ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“VII МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА АЛБАНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА, ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВОТЕТОВО, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„АНАЛИЗА НА ЗБОРОВИТЕ ОД ЦРКОВНОСЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО ВО ПОГЛАВЈЕТО „СЛОВО ЗА ПРАЗНИЦИТЕ“ ВО ДЕЛОТО „ОГЛЕДАЛО“ ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ“УЧЕСТВО НА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОДРЖАНА ВО ТРКАЛЕЗНАТА САЛА ВО РЕКТОРАТОТ НА УКИМ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ГУБЕЊЕ НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИК“VIII СОБИР НА МЛАДИ МАКЕДОНИСТИСКОПЈЕ, Р.МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ПРОБЛЕМИТЕ НА СТУДИИТЕ ПО ЈАЗИК И ЛИНГВИСТИКА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ, ЗА НИВНО УСОВРШУВАЊЕ И НАДГРАДУВАЊЕ“МЕЃУНАРОДНИОТ СИМПОЗИУМ „ЕЛЕКТРОНСКИТЕ РЕСУРСИ И ФИЛОЛОШКИТЕ СТУДИИ“СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ГУБЕЊЕ НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИК“УЧЕСТВО НА ПРВАТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОДРЖАНА НА ТРКАЛЕЗНАТА САЛА ВО РЕКТОРАТОТ НА УКИМ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО НАУКА ВО СВЕТСКИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ“НИСУН, 2 НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМНИШ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„КОМПАРАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛЕКСИКАТА ОД СЛОВЕНСКИ АРЕАЛ ВО НЕКОИ СТАРОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ, НАСПРЕМА СОСТОЈБАТА ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ВО СОВРЕМЕНИОТ СРПСКИ ЈАЗИК“НИСУН, 2 НАУЧНИ СКУП СА МЕЋУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМНИШ
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„РЕДУКЦИЈАТА НА ЕРОВИТЕ ВО СЛЕПЧАНСКИОТ ПАТЕРИК НАСПРЕМА РАЗВОЈОТ НА ЕРОВИТЕ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈА“V НАУЧНA ДИСКУСИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР НА МАКЕДОНСКO-РУСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈАОХРИД, Р. МАКЕДОНИЈА
МИХАЈЛО МАРКОВИЌ, СОЊА НОВОТНИ„ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ И ВО КОНСОНАНТСКИТЕ ГРУПИ ВО СЛОЕШТИЧКИОТ ПАТЕРИК, ВО СПОРЕДБА СО КОНСОНАНТСКИОТ СИСТЕМ ВО РАКОПИСИТЕ СО РУСКА РЕДАКЦИЈА“V НАУЧНА ДИСКУСИЈА НА МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР НА МАКЕДОНСКО-РУСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈАОХРИД, Р. МАКЕДОНИЈА
Authors
Title
Publisher
Year
ISBN

View publications by citation.

Publications, in process.